Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 13. Том 4


Мелітополь 2013


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2013. - Вип. 13., Т.4. - 218 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 9 від 26 березня 2013 р.
     В наукових працях наведені результати науково-дослідних робіт, виконаних у відповідності з науково-технічною програмою «Розробка наукових основ, систем технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки Південного регіону України» (№ державної реєстрації 0107 U 008957).
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів і студентів.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., проф. (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф.; Найдиш А.В. - д.т.н., проф.; Никифорова Л.Є. - д.т.н., проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Рогач Ю.П. - к.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Братута Э.Г., Семеней А.Р. Диагностика водогрейного агрегата пиролизного типа
2.     Шинкаренко В.Ф. Генетические программы структурной эволюции антропогенных систем (междисциплинарный аспект)
3.     Овчаров В.В., Вовк А.Ю. Пути снижения энергозатрат в мобильных агрегатах
4.     Никифорова Л.Е., Гаевская И.В. Вода – основной источник будущей теплоэнергетики
5.     Козирський В.В., Герасименко В.П., Майбородіна Н.В. Моделювання струму витоку асинхронного двигуна в залежності від параметрів режиму роботи та опору ізоляції
6.     Радько І.П. Формування покриття композиційних контакт-деталей та дослідження на міцність зчеплення в процесі напилювання
7.     Ксенз Н.В., Леонтьев Н.Г., Сидорцов И.Г. Энергосбережение в технологиях с/х производства за счёт использования озоновоздушных смесей
8.     Савченко П.И., Гуревич В.И. Многофункциональная релейная защита: новые перспективы или новые проблемы?
9.     Берека О.М., Науменко О.В. Дослідження швидкості потоку зернової маси в камері обробки при гравітаційному витіканні

10.     Федорейко В.С., Рутило М.І., Іскерський І.С. Імітаційне моделювання системи керування потоковою лінією виробництва твердого біопалива
11.     Юдаев И.В., Ракитов С.А., Филиппченкова Н.С. Экономическая оценка применения автономной системы электроснабжения на базе ВИЭ крестьянских (фермерских) хозяйств Волгоградской области
12.     Червінський Л.С., Романенко О.І. Методика розрахунку дози ультрафіолетового опромінення насіння огірка в установці транспортерного типу
13.     Гриб О.Г., Жданов Р.В., Гапон Д.А., Зуев А.А. Cовременное аппаратное обеспечение устройств учета и мониторинга показателей качества электрической энергии
14.     Шведчикова И.А. Эволюционно-экспериментальные исследования функционального класса магнитных сепараторов
15.     Решетюк В.М., Шворов С.А., Чапний М.В., Чапний В.М., Співак В.М. Дослідження процесів в технологічному комплексі по озонуванню плодоовочевої продукції
16.     Метельский В.П., Заболотный А.П., Даус Ю.В. Разработка электротехнического комплекса на основе возобновляемых источников энергии
17.     Кунденко Н.П., Кунденко А.Н. Исследования влияния акустических колебаний на процессы криоконсервации
18.     Мірошник О.В. Оптимізація структури схем сільських розподільних електромереж 6-10 кВ з реклоузерами
19.     Никифорова Л.Е., Гаевская И.В., Орел И.А. Универсальный характер законов неживой природы

20.     Орловский И.А. О мощности в электрической цепи с вентилем
21.     Василенко В. В., Комаров В. М. Моделювання та експериментальні дослідження електромагнітних процесів у системі передачі електроенергії по одному проводу
22.     Горобей В.П., Лузін В.А., Вожегова Р.А. Дослідження робочих органів зернової сівалки для технології з мінімальною обробкою ґрунту
23.     Баев В.И., Юдаев И.В. Методика оценки параметров разрядного контура и рабочих электродов электропропольщика
24.     Войтов В.А., Вороновський І.Б. Зниження енерговитрат при виробництві твердого палива з біосировини
25.     Лисиченко М.Л., Гузенко В.В. Аналіз динамічної стійкості асинхронного електропривода при відхиленні напруги
26.     Никифорова Л.Е., Гаевская И.В., Попрядухин В.С. Биологические основы механизма восприятия информации живыми организмами
27.     Миронов К.Е. Исследование факторов, влияющих на энергоемкость зернодробилки ударно-отражательного действия
28.     Сторожук Л.О., Червінський Л.С. Щодо питання впливу ультрафіолетового випромінювання на зростання і фізіологічні параметри рослин

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 31.05.2013 р. друк. Rizo.
9,1 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Друкарня «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., проф. Никифорова Л.Є.
     Укладач – к.т.н., доц. Нестерчук Д.М.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна