Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 14. Том 3


Мелітополь 2014


     УДК 631.3
     Т3
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2014. - Вип. 14. Т.3. - 382 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 5 від 29.12.2014 р.
     У збірнику наукових праць опубліковано матеріали за результатами досліджень у галузі механізації сільського господарства, енергетики та ав-томатизації процесів агропромислового виробництва.
     Видання призначене для наукових працівників, викладачів, аспіран-тів, інженерно-технічного персоналу і студентів, які спеціалізуються у від-повідних або суміжних галузях науки та напрямках виробництва.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - д.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - д.т.н., проф. (відповідальний секретар); Гнатушенко В.В. - д.т.н., проф.; Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Єремєєв В.С. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф.; Куценко Ю.М. – д.т.н., проф.; Леженкін О. М. - д.т.н. доц.; Малкіна В.М. – д.т.н., проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., с.н.с.; Федюшко Ю.М. – д.т.н., проф.; Фурман І.О.- д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877Титульний аркуш
ЗМІСТ


МАШИНИ І ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

1.     Лурье З. Я., Панченко А. И., Цента Е. Н. Динамическая компенсация колебаний в мехатронном гидроагрегате мобильной машины
2.     Яхно О. М., Струтинський С. В. Розробка інерційного демпфера коливань виконавчого органу просторової системиприводів навісного обладнання трактора
3.     Андренко П. М., Свинаренко М. С. Визначення довговічності ущільнень призворотно-поступальному руху
4.     Панченко А. И., Волошина А. А., Панченко И. А. Разработка стенда для испытаний унифицированного ряда гидравлических вращателей планетарного типа
5.     Волошина А. А. Дослідження ккд гідравлічних обертачівпланетарного типу
6.     Лурье З. Я., Братута Э. Г., Гасюк А. И., Булгаков В. А., Цехмистро Л. Н. Динамика мехатронного гидропривода рабочегоколеса поворотно-лопастной гидротурбины
7.     Полянский А. С., Дубинин Е. А. Обеспечение устойчивости положения средств транспорта при движении по неровностям
8.     Волошина А. А. Начальные условия моделирования работы гидравлического вращателя планетарного типа
9.     Финкельштейн З. Л., Палюх А. П. Корректировка искривленного профиля углом зацепления роторного гидромотора спланетарной передачей
10.     Лурье З. Я., Панченко А. И., Соловьев В. М., Гасюк А. И. Многокритериальная оптимизация и численное моделирование рабочего процессашестеренного насоса внешнего зацепления

11.     Ялпачик В. Ф., Верхоланцева В. А. Исследование влияния условий хранения наизменения клейковины пшеницы
12.     Братута Э. Г., Панченко А. И., Волошина А. А., Обернихин Ю. П. Определение гидравлических потерь в проточных частях распределительных систем непосредственного типа
13.     Мельник В. И., Аль-Фтиххат Моусаб Абдулвахид Моххамед, Антощенков Р. В. Особенности методики восстановления траектории сошника методом парциальных ускорений
14.     Ремарчук М. П., Воронін С. В. Вплив в’язкості рідини на процесгідродинамічного змащування в рухомих з’єднаннях іззворотньо-поступальним рухом
15.     Куценко Ю. М. Технологічні аспекти та технічні засоби виробництва біогазу
16.     Ломейко О. П., Кулінченко В. Р. Термодинамічний і тепловий підходидо стійкості фаз під час кипіння рідин
17.     Гвоздєв О. В., Ялпачик О. В., Гамова А. В. Обгрунтування конструкції дробарки зернапрямого удару
18.     Скляр О. Г., Скляр Р. В. Аналіз конструкцій біогазових установок звібраційною інтенсифікацією процесуанаеробного бродіння
19.     Болтянська Н. І., Болтянський О. В. Аналіз шляхів підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку
20.     Безпалов Р. І.,Мілько Д. О. Критеріальна модель нерівномірності подачі дрібнодисперсних матеріалів

21.     Вершков О. О., Коломієць С. М. Обґрунтування параметрів чизельнихкультиваторів для передпосівного обробіткуґрунту
22.     Стефановський О. Б., Гуйва С. Д. Про залежність характерного часу розгону автомобілів від їхніх основних параметрів
23.     Кліценко Г. Г. Галузева система відстеження потенційних небезпек та виробничих ризиків в АПК
24.     Буніна Л. М. Кінетичні діаграми руйнування марганцевистих сталей
25.     Болтянський О. В., Болтянська Н. І. Вплив технологічних параметрів продуктивності тварин на підвищенняконкурентоспроможності галузі свинарства
26.     Кишко М. Л., Болтянський Б. В., Болтянський О. В. Аналіз шляхів підвищення надійності комплексного посівного машинно-тракторного агрегату
27.     Петров В. О., Бондар А. М., Петров А. В. Конструктивна реалізація перспективнихрульових керувань мобільних машин
28.     Харченко С. А., Борщ Ю. П. Математическая модель расслоенияпсевдоожиженной зерновой смеси навоздухопроницаемой скатной плоскости типа «чешуйчатое» решето
29.     Харченко С. А. К построению трехмерной гидродинамической модели динамики пузырьковой псевдоожиженой зерновой смеси поструктурному виброрешету
30.     Антощенков Р. В. До побудови математичної моделі рухубагатоелементних мобільних машин та обґрунтуванню зв’язків між ними

31.     Зуев А. А. Имитационное моделирование опасныхситуаций при обслуживании топливных баков
32.     Милаева И. И. Применение системы АВS на автомобилях
33.     Серая Е. М. Обоснование энергосберегающих режимов работы вентиляторного опрыскивателя на виноградниках
34.     Бешун О. А. До питання доцільності застосування сигналізаторів завантаження двигунів машинно-тракторних агрегатів
35.     Стефановський О. Б. Особливостi перспективних умов функцiонування агропромислового комплексу
36.     Зуев А. А. Методика коррекции экспериментальных данных стендовых испытаний двигателей внутреннего сгорания
37.     Милаева И. И. Особенности двигателей внутреннего сгорания при работе на водороде
38.     Побігун А. М., Бойко О. В., Халіман І. О. Вдосконалення виробничих процесів у тваринництві за рахунок нормування часу
39.     Потапова С. Є. Комплексна методика порівняльного оцінювання подрібнювачів зернових кормів
40.     Халіман І. О., Побігун А. М., Бойко О. В. Екологічні аспекти при виробництві продукції тваринництва

41.     Ялпачик В. Ф. Розрахунок теплофізичних властивостей овочів
42.     Колодій О. С. Економічний розрахунок ефективності використання аеродинамічного сепаратора з вертикальним аспіраційним каналом
43.     Ялпачик В. Ф. Теплообмін при охолодженні та заморожуванні об’єктів з плодоовочевої сировини в промислових умовах
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 30.12.2014 р. друк. Rizo.
10,2 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., проф. Панченко А.І.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна