Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 10. Том 9


Мелітополь 2010


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2010. - Вип. 10. Т.9. - 286 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 3 від 28 вересня 2010 р.
     У випуску наукових праць друкуються матеріали в галузі механізації сільського господарства, енергетики та автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва за результатами доповідей вчених на ХІ Міжнародній науково-технічній конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», присвяченій 75-річчю кафедри «Мобільні енергетичні засоби» Таврійського державного агротехнологічного університету.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. УААН, д.т.н., професор; Найдиш А.В. - д.т.н., професор; Овчаров В.В. - д.т.н., професор; Панченко А.І. - д.т.н., професор; Рогач Ю.П. - к.т.н., професор; Скляр О.Г. - к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. - д.т.н., професор; Яковлєв В.Ф. - к.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., доцент.
ISSN 2078-0877


     Історія кафедри «МОБІЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ЗАСОБИ» Таврійського державного агротехнологічного університету
ЗМІСТ

1.     Лурье З.Я., Панченко А.И., Гасюк А.И. Математическая модель гидроприводного насосного агрегата для разрыва нефтяных пластов
2.     Сахно Ю.О., Сахно Є.Ю., Шевченко Я.В. Стабілізація положення кривошипа під навантаженням в гідростатичній опорі
3.     Емельянова И.А., Непорожнев А.С., Гузенко С.А. Определение условий минимального отскока крупного заполнителя при торкретировании (шприц-бетонировании) малогабаритным оборудованием
4.     Панченко А.И., Волошина А.А., Кюрчев С.В., Засядько А.И. Методика определения рабочего объема гідромашин с циклоидальной формой вытеснителей
5.     Лурье З.Я., Андренко П.Н. Влияние параметров осцилляции запорно-регулирующего элемента гидрораспределителя на величину гидродинамической силы
6.     Бойко А.І., Очертько І.В. Визначення показників надійності відновлюємих нерезервованих підсистем секцій для прямого посіву
7.     Панченко А.И., Кюрчев В.Н., Волошина А.А., Титов Д.С. Методика определения геометрических параметров вытеснителей гідромашин планетарного типа
8.     Пастушенко С.І., Огієнко М.М. Польові випробування лінії для виділення і доробки насіння овоче-баштанних культур
9.     Калахан О., Ковалишин С. Корозійна тривкість металевих поверхонь сільськогосподарської техніки після різних видів струминно-абразивної обробки
10.     Панченко А.И., Волошина А.А., Обернихин П.В., Панченко И.А. Влияние конструктивних параметров планетарных гидромашин на их выходные характеристики

11.     Ремарчук М.П., Овсянніков С.І. Підвищення ефективності мініагротехніки на всіх стадіях життєвого циклу
12.     Струтинський В.Б., Федориненко Д.Ю. Динамічні характеристики шпиндельних вузлів на регульованих гідростатичних опорах
13.     Анучин А.В., Бурков П.В., Каримов В.Г., Колеватов Ю.В. Моделирование динамических нагрузок гидростойки
14.     Мельник І.І., Сапсай В.І., Барабаш Г.І., Зубко В.М. Математична модель обґрунтування кількості агрегатів для виконання механізованих робіт
15.     Зуев А.А., Степанов П.П. Тенденции развития машинно-тракторного парка Украины
16.     Лозня С.В., Пустовой С.А., Ясиницкий Э.П., Ясиницкая И.Э. Опыт применения имитационной модели гидромеханичеких агрегатов при разработке цифровой САУ ГТД
17.     Болтянський О.В., Іванов Г.І., Стефановський О.Б. Проблема додання води при згорянні моторних палив та її висвітлення в мережі Internet
18.     Ванеев С.М., Бережной А.С., Королев С.К. Основные коэффициенты, характеризующие режим работы струйно-реактивных турбин
19.     Дмітрієва Т.В., Бурдейний Д.В., Грешнова Н.М. Дослідження густини та в’язкості гліцеринового осаду при зміні температурного фактора
20.     Зуєв О.О., Степанов П.П. Системи безпосереднього впорскування палива у сучасних автомобільних двигунах

21.     Ковальов І.О., Євтушенко А.О., Яхненко С.М., Кобизський Д.С. Рабочие органы ґрунтовых насосов – отдельный вид рабочих органов динамических насосов
22.     Левченко Д.А., Арсеньев В.М., Мелейчук С.С., Ванеев С.М. Эксперемтальные характеристики предвключенных воздушных эжекторных ступеней вакуумного агрегата
23.     Діордієв В.Т., Кашкарьов А.О. Методика експериментальних досліджень АСУ комплексом виробництва комбікормів
24.     Гусак А.Г., Иванюшин А.А., Луговая С.О., Руденко А.А., Твердохлеб И.Б. Перспективы использования магистральных насосов с направляющими аппаратами
25.     Фучаджи Н.О., Побігун А.М. Моделювання процесу подрібнення зерна
26.     Гулый А.Н., Поклад А.А. Повышение эффективности насосного оборудования за счет применения эжекторов в качестве предвключенных насосов для высокооборотных насосных агрегатов
27.     Стефановский А.Б., Болтянский О.В. О целесообразности улучшения показателей двигателя с искровым зажиганием путем регулирования состава горючей смеси
28.     Сотник М.І., Гапич Л.В. Про досвід застосування предметно-орієнтованого моделювання роботи гідравлічних мереж при проектуванні напірних каналізаційних колекторів
29.     Степаненко Д.С., Проскурня Т.О. Проблемные вопросы ограничения выбросов диоксида углерода автотранспортными средствами
30.     Бакарджиєв Р.О., Буніна Л.М. Дослідженя мікромеханізму руйнування кованих сталей

31.     Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Методика визначення показників продуктивності зернозбирального комбайна
32.     Брагінець А.М., Брагінець С.М. Молочне тваринництво може бути високорентабельним
33.     Милаева И.И. Усовершенствование дизелей легковых и грузовых автомобилей
34.     Колеватов Ю.В., Сабельников В.И., Куликов Э.Н., Серьезнов А.Н. Направления совершенствования приводов систем нагружения летательных аппаратов при испытаниях в лабораториях прочности
35.     Холод И.М., Холод А.П. Двигатель внутреннего сгорания, работающий на водороде
36.     Іванов О.М. Гідравлічна корекція моменту подачі палива та її вплив на якісні показники процесу впорскування
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 02.11.2010 р. друк. Rizo.
33,25 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск - д.т.н., професор Панченко А.І.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна