Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 11. Том 2


Мелітополь 2011


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет - Вип. 11. Т.2- Мелітополь: ТДАТУ, 2011.- 278 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 11 від 26 квітня 2011 р.
     У випуску наукових праць друкуються матеріали учасників що-річної науково-технічної конференції, співробітників та аспірантів Таврійського державного агротехнологічного університету. Представлено результати досліджень у галізі механізації сільського господарства, енергетики, електоротехнології автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва.
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогсподаврських спеціальностей.
     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. – к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. – чл.–кор НААНУ д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. – д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. – чл.-кор. НААНУ, д.т.н., професор; Найдиш А.В. - д.т.н., професор; Никифорова Л.Е. – д.т.н., професор; Овчаров В.В. ? д.т.н., професор; Панченко А.І. – д.т.н., професор; Рогач Ю.П. - к.т.н., професор; Скляр О.Г. – к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. ? д.т.н., професор; Шацький В.В. – д.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., доцент.


ISSN 2878-0877
ЗМІСТ

1.     Ткаченко В.А., Дидур В.А., Ткаченко А.В., Дидур В.В. Моделирование процесса отжима мезги масличных семян в шнековых прессах
2.     Кувачов В.П., Кольцов М.П. До питання моделювання оптимальних комплексів машин для колійної системи землеробства
3.     Литовка С.В Влияние зазоров качающего узла гидроагрегатов на выходные параметры объемных гидроприводов трансмиссий сельскохозяйственных машин
4.     Назін А.Є. Скляр О.Г. Вплив схеми і режиму руху жниварно – лущильного агрегату на якісні показники його роботи
5.     Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. Аналіз динамічної усталеності віброплуга у горизонтальній площині
6.     Мітков В.Б.,Мітков Б.В., Тюлєв В.С. Перспективи використання фронтальних знарядь у складі комбінованих МТА
7.     Яцух О.В., Бойко О.В. Модернізація сівалки прямого точного посіву просапних культур
8.     Назін А.Є. Вплив лущення міжвалкового простору на динаміку зміни вологості ґрунту
9.     Ловейкін В.С., Бортун В.А. Аналіз динаміки руху стрічкового ківшового елеватора
10.     Кувачов В.П., Кольцов М.П. Забезпечення точності при прокладанні слідів постійної технологічної колії
11.     Баєв І. В., Рижов О.В., Санін Г.А. Обґрунтування параметрів універсального агрегату для посіву, подрібнення і закладки сидератів
12.     Трарасенко В.В., Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Використання нанотехнологій при безрозбірному сервісі автотракторної техніки
13.     Борис А.М. Розробка експериментальної установки для дослідження процесу відокремлення гички з головок цукрових буряків
14.     Тарасенко В.В.,Болтянський В.М., Шабала М.О., Мітін В.М., Мітков В.Б, Брагінець А.М. Вплив надійності жниварок на ефективність їх роботи
15.     Самойчук К.О., Серков П.О., Ковальов О.О. Диспергатори замінників цільного молока
16.     Кольцов М. П., Тарасенко В.В., Кувачов В.П., Матковський О. І. Конструктивні параметри робочого органу викопувального плуга
17.     Братішко В.В., Мілько Д.О. Математична модель процесу очищення матеріалу
18.     Баєв І. В., Федоренко В.В., Мельник О.В. Обґрунтування параметрів сівалки-різака
19.     Лузан С.А. Факторы логистической системы эксплуатации и ремонта транспортной техники
20.     Мохнатко І.М. Теоретичні дослідження з обґрунтування конструктивних параметрів ротаційного протипотокового очисника повітря
21.     Гуцол О.П., Ковбаса В.П., Курка В.П. До визначення фізичних рівнянь пружнов’язкопластичного середовища з умовою руйнування за модифікованим критерієм Кулона-Мора
22.     Смєлов А.О., Рубцов М.О., Лазуренко А.С. Розрахунок маси порошкового матеріалу для покриття зношеного кулачка розподільного валу двигуну КАМАЗ-740.10
23.     Рогач Ю.П., Лущенков В.Л., Головін С.В. Проблеми використання людських ресурсів
24.     Кішко М.Л., Болтянський В.М., Мітков Б.В. Доцільність використання імпортних широкозахватних комбінованих агрегатів у степовій зоні України (на прикладі ПП «Могучий» Мелітопольського району)
25.     Рогач Ю.П., Лущенков В.Л., Головін С.В. Засоби оцінки стану операторів мобільної техніки в системі людина-машина
26.     Манькова М.А., Аюбов А.М., Мітков Б.В. До питання підвищення продуктивності МТП
27.     Лущенков В.Л., Книшов О.Я., Головін С.В. Комплексна оцінка ергономічних показників машинно-тракторних агрегатів
28.     Ломейко О.П., Кулінченко В.Р. Оборотність термодинамічних процесів
29.     Крилов В.В., Коломієць С.М. Аналіз досліджень динаміки повороту грейферних механізмів на гнучкому підвісі
30.     Зоря М.В. Визначення параметрів дефлекторних форсунок для підгрунтового смугового внесення рідини
31.     Тарасенко В.В., Дереза О.О., Дереза С.В. Обгрунтування параметрів стрілчастої лапи комбінованого знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту
32.     Пастухов В.І. Енергетична оцінка технологічного процесу хімічного захисту рослин
33.     Овчаренко Ф.А. Обоснование продольного профиля гребінки очесывающего барабана
34.     Мироничева О.С., Рижков А.О. Потенціал біоконверсії відходів грибівництва
35.     Юдовинський В.Б., Кюрчев С.В., Пеньов О.В., Мирненко Ю.П. Вплив конструкції напрямних та умов роботи металорізальних верстатів на коефіцієнт зношування матеріалів
36.     Надикто В.Т., Шабала М.О. Методика одночасного виконання двох технологічних операцій
37.     Подригало М.А.Клец Д.М., Гацько В.И. Оценка управляемости автомобиля с помощью передаточных функций
38.     Роговський І.Л. Формалізація ергономічності сільськогосподарських машин в системі їх технічного обслуговування
39.     Мітков В.Б., Тюлев В.С. Використання фронтальних знарядь у складі комбінованого МТА на базі тракторів тягового класу 1,4.
Свідотство про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 30.07.2011 р. друк. Rizo. Друкарня ТДАТУ.
17,44 умов. друк. арк. тираж 100 прим.


Відповідальний за випуск - чл.-кор. НААНУ, д.т.н., професор Надикто В.Т.
Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна