Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 10. Том 8


Мелітополь 2010


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2010. - Вип. 10. Т.8. - 370 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 7 від 02 лютого 2010 р.
     У випуску наведені результати науково-дослідних робіт, виконаних у відповідності з науково-технічною програмою «Розробка наукових основ, систем технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки Південного регіону України»
(№ держреєстрації 0107 U 008957).
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.
     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. УААН, д.т.н., професор; Найдиш А.В. - д.т.н., професор; Овчаров В.В. - д.т.н., професор; Панченко А.І. - д.т.н., професор; Рогач Ю.П. - к.т.н., професор; Скляр О.Г. - к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. - д.т.н., професор; Яковлєв В.Ф. - к.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., доцент.
ISSN 2078-0877


ЗМІСТ

1.     Никифорова Л.Є., Загінайлов В.І. Моделювання та перспективи створення енергозберігаючого виробництва в агропромисловому комплексі за допомогою наноелектротехнологій
2.     Судник Ю. А., Гаврилин П. А. Моделирование экологически безопасных мобильных сельскохозяйственных агрегатов
3.     Башилов А.М., Загинайлов В.И. Моделирование самоорганизующихся агробиотехнических систем
4.     Овчаров В.В., Чапний М.В. Автоматизація електроозонування картоплі в сховищі
5.     Червінський Л.С., Радько І.П. Оптимізаційний підхід до розробки високопродуктивних технологій одержання продукції
6.     Никифорова Л.Е., Богатырев Ю.О. Моделирование взаимодействия внешнего электромагнитного поля с биологическими объектами
7.     Яковлєв В. Ф., Орел O. М. Модель травмованої кісткової тканини тварин, що знаходиться під дією НВЧ опромінення
8.     Діордієв В.Т., Кашкарьов А.О. Засоби моделювання технологоічних комплексів виробництва комбікормів малої продуктивності
9.     Кушнарев А.С., Сербий В.К., Кушнарев С.А. Имитационное моделирование операционных технологий в растениеводстве с использованием аэрокосмической и геодезической информации
10.     Дідур В.А., Чебанов А.Б. Оптимізація параметрів пневмосепаратора для сепарації рушанки рицини
11.     Посвятенко Е.К., Сушко О.В. Описання імітаційних моделей, які використовуються для дослідження системи технічного обслуговування і ремонту машин
12.     Красниченко А.Л., Горобей В.П., Безносов В.И. Структурно-алгоритмическое моделирование селекционно-племенной работы на молочной ферме
13.     Петренко М.М., Васильковський М.І., Васильковська К.В. Нова конструкція пневматичного висівного апарату надлишкового тиску
14.     Васильковський О.М., Гончаров В.В., Петренко Д.І., Лещенко С.М. Математична модель роботи відцентрово-пневматичного сепаратора зерна
15.     Сало В.М., Уманець І.О., Семеняка І.М., Гайденко О.М. Обґрунтування основ для моделювання процесів подрібнення рослинних решток
16.     Шмат С.І., Лузан П.Г., Колісник С.В. Моделювання технологічних процесів обробітку ґрунту із застосуванням щілювання
17.     Пастухов В.И., Рудницкая А.В., Сергеева А.В. Обоснование мощности источника теплоты для обеспечения тепловых моделей режимов агроэкосистемы
18.     Дудников А.А., Беловод А.И., Лапенко Т.Г., Кившик А.П. Теоретические аспекты износа рабочих элементов машин
19.     Леженкин А.Н. Методология моделирования стационарной технологии уборки зерновых культур методом их очесывания на корню
20.     Постнікова М.В., Никифорова Л.Є., Карпова О.П. Моделювання впливу фізичних факторів на енергоємність при очищенні зерна на зернопунктах
21.     Безменнікова Л. М. Математична модель процесу теплового зносу ізоляції силового трансформатора під дією експлуатаційних факторів
22.     Вороновская Е.В. Моделирование технологических процессов воспроизводства плодородия почвы
23.     Семенюта А.М., Білокопитов О.В., Волик Б.А., Колбасін В.О. Математична модель дискового плуга
24.     Левцев А.П., Макеев А.Н., Кудашев С.Ф. Математическое моделирование нагнетателя импульсной системы теплоснабжения
25.     Думенко К.М. Оцінка надійності вітчизняних зернозбиральних комбайнів в залежності від умов і режимів їх експлуатації
26.     Пархоменко А.П., Вершков О.О., Зіновкін К.Ю. Математичне моделювання робочого процесу поршневої групи ДВЗ
27.     Бабенко О. М. Моделювання процесу нейтралізації зарядів статичної електрики
28.     Ковалишин Б.М. Підвищення енергоефективності електрифікованого технологічного обладнання при охолодженні газового середовища
29.     Михайлов Е.В., Дёгтев В.М. Использование метода имитационного моделирования при обосновании параметров процесса послеуборочной обработки зерна
30.     Калінін Є.І. Експериментальне дослідження можливості підвищення курсової стійкості ґрунтообробного агрегату на базі енергетичного засобу, обладнаного здвоєними шинами
31.     Федюшко Ю.М., Федюшко М.П. Використання методу ортогональних перетворень для дослідження частотних характеристик біологічних об'єктів
32.     Куценко Ю.М., Ковальов О.В, Назар'ян Г.Н. Розрахунок потужності та вибір тягового електродвигуна приводу мотоблока
33.     Куценко Ю.М. Моделювання роботи генератора ЛПД
34.     Лубко Д.В. Моделювання процесу гідродинамічного сортування плодів томатів в потоці води з псевдозрідженим дисперсним шаром
35.     Морозов М. В.,Мовчан С. І. Моделювання процесу вимірювання гідромеханічних параметрів частинок в лазерній доплерівській інтерферометрії
36.     Юдовинский В.Б., Журавель Д П. Моделирование процесса изнашивания материалов трибосопряжений в среде биотоплива при периодической работе мобильной техники
37.     Вороновский И.Б. Моделирование процесса износа прецизионных пар ТНВД распределительного типа двигателя МТА
38.     Головін С.В. Моделі регресії очосуючого модулю для збирання рицини з використанням пружних елементів
39.     Вужицький А.В. Моделювання розподілу електромагнітних полів всередині личинок шкідників
40.     Лобода О.І. Моделювання джерел енергії енергозберігаючих установок НВЧ нагріву біологічних об'єктів
41.     Дідур В.А., Зубкова К.В. Моделювання процесу обрушення насіння рицини
42.     Гулевський В.Б. Математичне моделювання і дослідження технології магнітного очищення мастильно-охолоджувальних рідин при абразивній обробці деталей
43.     Зайцева Г.Є. Експериментальні дослідження блоку контролю фазних струмів пристрою "Чарівниця-1"
44.     Бабенко О.М. Моделі виміру параметрів статичної електрики
45.     Назаренко І.П. Моделювання електричного поля, що обертається, в електросепараторах діелектричних суспензій
46.     Герей Е.Е. Моделювання процесу попередньої сепарації очесесаного вороху рицини
47.     Тараканов О В. Моделювання дії постійного магнітного поля на дерева
48.     Дмитрієв О.В. Розробка моделі гідрофікованої машини для збирання рицини методом очісування на корені
49.     Бабицкий Л.Ф., Москалевич В.Ю. Бионическое моделирование процесса механической обработки почвы
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 26.08.2010 р. друк. Rizo.
22,5 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск - д.т.н., професор Дідур В.А.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна