Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 10. Том 2


Мелітополь 2010


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет - Вип. 10. Т.2 - Мелітополь: ТДАТУ, 2010. - 198 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 7 від 02 лютого 2010 р.
     У випуску наукових праць наведено зміст статей за підсумками роботи щорічної науково-технічної конференції співробітників та ас-пірантів ТДАТУ та інших учбових закладів та з нагоди 75-річчя кафедри «Сільськогосподарські машини». У випуску представ-лено результати досліджень у галузі механізації технологічних проце-сів сільськогосподарського виробництва.
     Випуск призначено для науковців, інженерів, аспірантів, магіс-трів і студентів агротехнічних спеціальностей.
     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. УААН, д.т.н., професор; Найдиш А.В. - д.т.н., професор; Овчаров В.В. - д.т.н., професор; Панченко А.І. - д.т.н., професор; Рогач Ю.П. - к.т.н., професор; Скляр О.Г. - к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. - д.т.н., професор; Яковлєв В.Ф. - к.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., доцент.


ISSN 2078-0877
ЗМІСТ

1.     Бабицький Л.Ф.,Ляшенко С.В., Падалка В.В. Напрямки розвитку ґрунтообробних знарядь віброударної дії
2.     Баєв І. В. Обґрунтування параметрів відбивача насіння для під ґрунтового смугового посіву
3.     Бакум М.В.,Горбатовський О.М. Дослідження можливості підвищення ефективності сепарації насіннєвих сумішей перцю на решетах
4.     Бакум М.В., Ольшанський В.П., Крекот М.М. Лінійна модель руху часток у плоскому нахиленому каналі пневмосепаратора
5.     Бондар А.М. Вдосконалення рульових механізмів із перемінним передаточним відношенням
6.     Бурдега В.Ю. Дослідження зони поширення деформації ґрунту від дії гнутоштабових робочих органів
7.     Гайденко О.М. Дослідження якісних та енергетичних показників поршневого ущільнювача субстрату для вирощування гливи
8.     Друздь С. Н., Гаврильченко А.С., Конащук В.В. Применимость различных методов моделирования к отработке конструктивных параметров почвообрабатывающих и подкапывающих рабочих органов
9.     Дядя В.М. Дослідження руху частки добрив вздовж лопаті відцентрового диску, нахиленого під кутом до горизонту
10.     Журавель Д П., Юдовінський В.Б. Знос матеріалів в середовищі біопалива
11.     Коломієць С.М., Крилов В.В. Електронізація, електрифікація та екологія виробництва у тваринництві
12.     Леженкін О.М. Аналіз стійкості руху причепа-візка для збирання очісаного вороху
13.     Лущенков В.Л., Гранкіна О.В., Головін С.В. Основні принципи при розробці системи менеджменту охорони праці і промислової безпеки
14.     Лущенков В.Л., Гранкіна О.В., Головін С.В. Національна політика в галузі безпеки та гігієни праці в сільському господарстві
15.     Лущенков В.Л., Гранкіна О.В., Головін С.В. Впровадження СУОП на підприємствах АПК з урахуванням вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001-99
16.     Ляшенко С.В. Установка по моделюванню руху робочих органів ґрунтообробних машин
17.     Малюта С.І. Методика визначення середньої швидкості поступального руху шару насіннєвої суміші по поверхні ротора насіннєочисної пневмовіброцентрифуги
18.     Михайлов Є.В., Дудка В.С., Білокопитов О.О., Бойко С.С. Визначення факторів і параметрів процесу попередньої очистки зерна
19.     Михайлов Є.В., Дудка В.С., Сінніков А.С. Аналіз роботи засобів попередньої очистки зерна
20.     Паніна В.В., Любко В. К. Розрахунок і обґрунтування параметрів універсального багатофункціонального стенду для ремонту техніки в фермерських господарствах
21.     Пастухов В.І., Скофенко С.М., Фесенко Г.В., Піскарьов О.М., Качанов В.В. До питання визначення основних якісних показників обробітку ґрунту при проведенні лабораторно-польових досліджень
22.     Рогач Ю.П., Лущенков В.Л., Головін С.В. Основні функції системи управління пожежною безпекою (СУПБ) на підприємствах АПК
23.     Рубцов М.О., Лазуренко А.С. Розрахунок профілю відновлення та оцінка товщини його покриття для зношеного кулачка розподільного валу двигуну камаз-740.10
24.     Семенюта А.М., Білокопитов О.В., Волік Б.А. Методика розрахунку загальної реакції різання ґрунту поверхнею довільної геометричної форми
25.     Семенюта А.М. Методика оптимізації форми поверхні ґрунтообробного робочого органа
26.     Теслюк Г.В., Пугач А.М., Конащук В.В., Сердюк Д.В. Система автоматичного спрямування робочих органів просапного культиватора для роботи в межах захисної зони рослин
27.     Тищенко Л.Н.,Ольшанский В.П., Ольшанский С.В. Расчет усредненных характеристик потока зерновой смеси на виброрешете
28.     Юдовинський В.Б., Кюрчев С.В., Пеньов О.В., Мирненко Ю.П. Характеристика поверхонь тертя при зношуванні плоских пар
29.     Юдовинський В.Б., Кюрчев С.В., Пеньов О.В., Мирненко Ю.П. Експериментальне визначення коефіцієнтів зносу Кu матеріалів плоских пар
Свідотство про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 6.04.2010 р. друк. Rizo.
11,8 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н. проф. Тарасенко В.В.
Виконавець - к.т.н., доцент Михайлов Є.В., кафедра "Сільськогосподарські машини"
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна