Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 13. Том 6


Мелітополь 2013


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2013. - Вип. 13. Т.6. - 297 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 11 від 28 травня 2013 р.
     У випуску наукових праць друкуються матеріали у галузі механізації сільського господарства, енергетики та автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. – к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. – чл.-кор. НААН України, д.т.н.,професор, (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. - д.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. – д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. – чл.-кор. УААН України, д.т.н., професор; Найдиш А.В. - д.т.н., професор; Овчаров В.В. - д.т.н., професор; Панченко А.І. – д.т.н., професор; Рогач Ю.П. - к.т.н., професор; Скляр О.Г. – к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. - д.т.н., професор; Шацький В.В. – д.т.н., с.н.с.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н.,професор.
ISSN 2078-0877до архіву номерів

Титульна сторінка

Зміст

1.     Панченко А. И., Волошина А. А., Обернихин Ю. П. Основные направления гидрофикации мобильной техники
2.     Лурье З. Я., Цехмистро Л. Н., Заяц Т. А. Об оценке насосных агрегатов с механическим и гидравлическим приводами для разрыва нефтяных пластов
3.     Андренко П. М., Дмитрієнко О. В. Синтез пасивних гасителів пульсацій тиску
4.     Панченко А. И., Волошина А. А., Панченко И. А. Математическая модель насосной станции с приводным двигателем
5.     Беликов А. С., Чаплыгин А. С., Голендер В. А., Капленко Г. Г. Теоретическое обоснование применения пневморезервуаров для герметизации трубопроводов и емкостей
6.     Агуреев И. Е., Малиованов М. В., Хмелев Р. Н. К вопросу математического описания процесса функционирования поршневых двигателей внутреннего сгорания
7.     Панченко А. И., Волошина А. А., Засядько А. И. Методика проектирования элементов распределительных систем гидровращателей планетарного типа
8.     Беликов А. С., Шаломов В. А., Голендер В. А., Чаплыгин А. С., Шаранова Ю. Г. Принятие оптимальных решений при минимизации потерь времени в пути следования к объектам ЧС
9.     Ломейко О. П., Кулінченко В. Р., Каптановський В. Д. Кипіння рідин в горизонтальних кільцевих каналах
10.     Рогач Ю. П. Контроль та діагностика стану операторів мобільної техніки

11.     Юдовинський В. Б., Кюрчев С. В., Пеньов О. В. Моделювання технологічного процесу виготовлення деталей
12.     Зуев А. А. Современные аспекты имитационного моделирования
13.     Рогач Ю. П., Лущенков В. Л., Головін С. В. Основні підходи до розробки системи управління на підприємствах АПК
14.     Болтянська Н. І., Мовчан С. І., Болтянський О. В. Аналіз шляхів використання біопалива на основі ріпакової олії та його суміші з дизельним паливом
15.     Степанов Д. В. Механізація розбирання дрібної риби
16.     Зуєв О. О. Спрощена метода логіко-імітаційного моделювання операцій технічного обслуговування мобільної техніки
17.     Болтянська Н. І., Болтянський О. В. Впровадження інфрачервоного опалення, як спосіб рішення проблеми ефективного обігріву на свинарських фермах
18.     Кухаренко П. М., Липка О. Ю. Обґрунтування вимог до робочих органів посівних машин для енергозберігаючих технологій
19.     Стефановский А. Б. О влиянии температурных условий на расход топлива легковыми автомобилями
20.     Янаков В. П., Івженко О. В., Самек Я. В. Основні підходи до аналізу тристадійної моделі замісу тіста

21.     Лебедєв А. Ю., Мальцев Я. І. Математичне моделювання течії робочої рідини в лабіритно-гвинтовому насосі
22.     Кюрчев С. В., Колодій О. С. Результати дослідження раціональної величини швидкості повітряного потоку у аспіраційному каналі
23.     Стефановський О. Б. Застосування магнітно-реологічних рідин в автомобільній техніці
24.     Бойко О. В., Бойко В. С. Ергономічні аспекти покращення процесу обрізування плодових дерев
25.     Мохнатко І. М. Способи і засоби для очищення повітря від пилу в кабінах тракторів
26.     Яцух О. В. Охорона праці жінок
27.     Яцух О. В. Революційна технологія зберігання та транспортування плодів
28.     Гранкіна О. В., Гранкін С. Г. Оцінка надійності та безпечності системи «людина-машина-середовище» в аграрному виробництві
29.     Мілаєва І. І. Особливості роторних двигунів
30.     Сєра К. М. Теоретичне обґрунтування режимів приводу вентилятора виноградного обприскувача

31.     Комар А. С. Визначення ризику відмов машинно-тракторного агрегату на підприємствах АПК
32.     Мілаєва І. І. Тенденції розвитку сільськогосподарської техніки в Україні
33.     Осада Т. Н. Методологические аспекты повышения эффективности экономического управления охраной труда на предприятиях
34.     Рогач Ю. П., Комар А. С. Особливості професійної захворюваності в АПК України в сучасних умовах
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 10.10.2013 р. друк. Rizo.
11,2 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор, Панченко А.І.
     Кафедра "Мобільні енергетичні засоби"
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна