Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 10. Том 5


Мелітополь 2010


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет. - Мелітополь: ТДАТУ, 2010. - Вип. 10. Т.5. - 181 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 7 від 02 лютого 2010 р.
     У випуску наукових праць наведено зміст статей за підсумками роботи щорічної науково-технічної конференції співробітників та аспірантів ТДАТУ та інших учбових закладів. В основному представлено результати досліджень у галузі механізації технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.
     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. УААН, д.т.н., професор; Найдиш А.В. - д.т.н., професор; Овчаров В.В. - д.т.н., професор; Панченко А.І. - д.т.н., професор; Рогач Ю.П. - к.т.н., професор; Скляр О.Г. - к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. - д.т.н., професор; Яковлєв В.Ф. - к.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., доцент.
ISSN 2078-0877


ЗМІСТ

1.     Болтянська Н.І. Річні показники експлуатаційної безвідмовності фермського обладнання
2.     Бутко Д.А., Циб В.Г. Визначення показників безпечності небезпечної зони при повороті транспортного агрегату
3.     Роговський Л.Л. Технологічність ЕМО при відновленні деталей сільськогосподарської техніки
4.     Брагінець А.М., Брагінець С.М. Сучасні енергозаощаджуючі технології приготування та роздавання кормів
5.     Мілько Д.О. Ідентифікація можливих проблем при зберіганні силосу
6.     Скляр О.Г., Скляр Р.В. Обгрунтування схеми біогазової установки для господарств України
7.     Дереза О.О., Дереза С.В. Аналіз існуючої техніки для заготівлі якісного сіна в господарствах
8.     Леженкін О.М. Механіко-математичне обгрунтування параметрів і режимів роботи збиральної машини очосуючого типу
9.     Швидя В.О. Теоретичне дослідження аеродинамічного процесу сепарації зерна
10.     Дідур В.А., Леженкін О.М., Головін С.В. Результати польових досліджень машини для збирання рицини методом очісування на корені
11.     Полянский А.С., Дубинин Е.А., Хворост А.Г. Влияние нагруженности элементов на надежность гусеничных машин
12.     Бутко Д.А., Циб В.Г. Деякі аспекти управління безпекою праці в тваринництві реформованих господарств
13.     Подригало М.А., Полянский А.С., Клец Д.М., Задорожная В.В., Кот А.В. Исследование динамики тягово-транспортного средства при движении на уклоне
14.     Болтянська Н.І. Зміни техніко-експлуатаційних показників МЕЗ під впливом на них надійності
15.     Полянский А.С., Молодан А.А., Плетнёв В.Н. Прогнозирование качества капитального ремонта цилиндропоршневой группы дизельного двигателя
16.     Матковський О.І. Кузьмінов В.В. Обґрунтування параметрів форми та положення вивантажувального кормопроводу подрібнювача-змішувача грубих кормів
17.     Полянский А.С., Лузан С.А., Дерябкина Е.С. Определение оптимальной скорости обработки поверхности и парметров иглофрезы, обеспечивающих максимальную прочность сцепления газопламенных покрытий
18.     Шацький В.В., Скляр О.Г., Мілько Д.О. Методологія оптимізації параметрів конкурентоспроможного техніко-технологічного забезпечення тваринництва
19.     Роговський І.Л. Аналітичний опис комплексного показника ефективності системи машин в рослиництві
20.     Вершков О.О., Коломієць С.М., Антонова Г.В. Вибір параметрів беззчіпочних культиваторів для суцільного обробку ґрунту
21.     Дем`яненко В.Я., Болтянський Б.В.,Чаплинський А.П. Визначення коефіцієнта опору при русі кормоповітряної суміші у пневмокормороздавачі з дозуванням у трубі
22.     Прилуцький А.Н., Степаненко С.П., Зінчук В.С. До обґрунтування раціональної конструкції вібровідцентрових решіт
23.     Омеляненко В.О. Взаємодія рухомих електричних зарядів
24.     Бондаренко Л.Ю. Визначення оптимальних параметрів процесу калібрування насіння плодових кісточкових культур
25.     Скляр О.Г., Скляр Р.В. Нові технології в проектуванні свинарських ферм і комплексів
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 17.06.2010 р. друк. Rizo.
7,5 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск - к.т.н., доцент Скляр О.Г.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна