Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 12. Том 2


Мелітополь 2012
     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2012. - Вип. 12. Т.2. - 243 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 6 від 31.01.2012 р.
     У випуску наукових праць друкуються матеріали учасників щорічної науково-технічної конференції, співробітників та аспірантів Таврійського державного агротехнологічного університету. Представлено результати досліджень у галузі енергетики, електротехнології та автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва.
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААНУ, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., проф. (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААНУ, д.т.н., проф.; Найдиш А.В. - д.т.н., проф.; Никифорова Л.Є. - д.т.н., проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Рогач Ю.П. - к.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Овчаров В.В. Физические основы научных исследований в области электротехники
2.     Федюшко Ю.М., Федюшко М.П. Аналіз та теоретичне дослідження можливості впровадження альтернативних джерел енергії північного Приазов’я України
3.     Овчаров С.В., Гончарова Н.В. Аналитическое исследование перегрузочных характеристик асинхронных электродвигателей
4.     Квітка С.О., Безменнікова Л.М., Вовк О.Ю., Квітка О.С. Пристрій захисту групи трифазних асинхронних електродвигунів від аварійних режимів роботи
5.     Журавель Д.П. Оцінка зносу трибоспряжень в середовищі біопаливо-мастильних матеріалів
6.     Гончарова Н.В., Нестерчук Д.М. Систематизація та аналіз функцій перетворення первинних вимірювальних перетворювачів неелектричних величин
7.     Фурман И.А., Диордиев В.Т. Теоретические аспекты математического описания автоматизированного объекта на основе проекционно-градиентного метода
8.     Попова І.О. Пристрій захисту асинхронних електродвигунів при відхиленні напруги мережі
9.     Овчаров С.В., Переверзев Д.Ю., Буряк А.В. Методика определения удельной теплоотдачи от теплопередающей поверхности отопительной системы
10.     Вовк О.Ю., Квітка С.О., Безменнікова Л.М. Періодичне діагностування механічної частини робочої машини з асинхронним електроприводом в експлуатації

11.     Козирський В.В., Герасименко В.П., Ковальов О.В. Способи і засоби підвищення надійності захисту та попередження появи небезпечних струмів в мережах 0,38 кВ
12.     Островский А.В. Безитерационная методика опреде-ления параметров схемы замещения асинхронного элек-тродвигателя
13.     Овчаров С.В., Стребков А.А. Аналитическое исследование расхода ресурса изоляции асинхронного электродвигателя в послепусковой период
14.     Саржан С.В., Постнікова М.В., Карпова О.П. Визначення впливу енергетичних параметрів на енергоємність процесу помелу зерна
15.     Кувачов В.П., Куценко Ю.М., Ковальов О.В., Ігнатьєв Є.І. Електрифікований агромодуль – ефективне рішення проблем механізації рослинництва
16.     Назарьян Г.Н., Карпова А.П., Постникова М.В. Методология перестройки сложной математической модели объекта исследования методом планирования математического эксперимента для анализа и решения задачи оптимизации объекта
17.     Курашкин С.Ф. Система дистанционного диагностирования режимов работы электродвигателей погружных насосов
18.     Постнікова М.В., Назар’ян Г.Н., Никифорова Л.Є., Михайлов Є.В., Карпова О.П. Шляхи раціональних витрат електроенергії потокових ліній очищення зерна
19.     Овчаров В.В., Вовк О.Ю. Дослідження електродвигуна – нагрівача рідини
20.     Саржан С.В., Постнікова М.В., Карпова О.П. Вплив конструктивних параметрів робочих машин борошномельних агрегатів на потужність електродвигунів

21.     Петрович Э.А., Фрейдин М.З. Экспортный потенциал в АПК Беларуси: состояние и перспективы
22.     Ибрагимов В.Р., Козлов В.Н., Касьянова Ю.В., Тимербулатова Г.Р. Влияние тиреостатических препаратов на гистоструктуру печени у крыс в эксперименте
23.     Муллагулов Р.Т., Мамцев А.Н., Бускунова Г.Г. Содержание фенолкарбоновых кислот в некоторых лекарственных растениях
24.     Єрьоменко Д.О., Лебедєв І.М., Кіріченко В.О. Пастеризація молока з використанням енергозберігаючих технологій
25.     Ковалишин Б.М. Обґрунтування підвищення енергоефективності паливних установок через активацію молекул–реагентів реакції горіння
26.     Лисенко В.П., Котов Б.І., Комарчук Д.С., Калініченко Р.А. Математичне моделювання нестаціонарних теплових процесів пресекструдера з індукційним обігрівом як об’єкта з розподіленими параметрами
27.     Хворост М.В., Шпіка М.І. Натурне моделювання частотно-регульованого асинхронного електроприводу
28.     Синявський О.Ю., Савченко В.В. Передпосадкова обробка бульб картоплі у магнітному полі
29.     Желудков А.Л., Акуленко С.В. Методика определения продолжительности куттерования
30.     Кирик И.М., Кирик А.В. Экспериментальное исследование процесса тепловой обработки тестовых заготовок в пароконвектомате

31.     Евдохова Л.Н., Рукшан Л.Н. Использование ячменной муки для создания мучных кондитерских изделий оздоровительной направленности
32.     Чиркин В.П., Богуслов С.В. Определение времени загрузки бункера сыпучим материалом с помощью телескопического трубопровода с выходным клапаном-рассекателем
33.     Янаков В.П. Аналіз фундаментальних досліджень у технологічній операції заміс тіста
34.     Рижков А.О. Аналіз народногосподарської проблеми дезінтеграції рослинної біомаси

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 02.02.2012 р. друк. Rizo.
11 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор Овчаров В.В.
     кафедра «Теоретична і загальна електротехніка»
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна