Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 12. Том 1


Мелітополь 2012
     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2012. - Вип. 12. Т.1. - 246 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 6 від 31.01.2012 р.
     У випуску наукових праць друкуються матеріали учасників щорічної науково-технічної конференції, співробітників та аспірантів Таврійського державного агротехнологічного університету. Представлено результати досліджень у галузі енергетики, електротехнології та автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва.
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., проф. (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААНУ, д.т.н., проф.; Найдиш А.В. - д.т.н., проф.; Никифорова Л.Є. - д.т.н., проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Рогач Ю.П. - к.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Булгаков В.М., Головач І.В., Калетнік Г.М., Кравченко І.Є. Основні принципи теорії ударної взаємодії при вібраційному викопуванні цукрових буряків
2.     Ткаченко А.В., Дидур В.В., Дидур В.А., Ткаченко В.А. Математическая модель влаготепловой обработки мятки семян масличных культур в многочанной паровой жаровне
3.     Назаренко І.П. Теоретичні дослідження взаємодії електричного поля з діелектричними суспензіями в багатоелектродних системах
4.     Ломейко О.П., Кулінченко В.Р. Оцінка ефективності роботи теплових машин шляхом аналізу термодинамічних зразків
5.     Журавель Д.П., Юдовинский В.Б., Коломоец В.А. Исследования видов изнашивания деталей топливной аппаратуры в среде биоуглеводородных жидкостей
6.     Кушлик Р.В., Кушлик Р.Р. Oбґрунтування імпульсного методу контролю якісних показників моторного масла
7.     Морозов М. В., Мовчан С. І. Методи лазерної допплерівської інтерферометрії вимірювання швидкості та діаметру частинок домішок стічних вод промислових підприємств
8.     Безменникова Л.Н., Квитка С.А. Способы уменьшения образования накипи
9.     Попова І.О., Нестерчук Д.М. Універсальне реле контролю трифазної напруги мережі живлення
10.     Шабанов Н. П., Овчаренко Ф.А. Экспериментальное обоснование параметров устройства для уборки зернового сорго очесом на корню

11.     Орел О.М., Вороновський І.Б., Орел І.О. Удосконалення конструктивних параметрів керованих по частоті кварцових генераторів
12.     Просвірнін В.І., Гулевський В.Б. Визначення ефективної робочої зони магнітного відстійника для очищення мастильно-охолоджувальних рідин
13.     Луц П.М., Троїцька О.О. Технологічні вимоги до процесу виробництва консервованого корму з пивної дробини (пролонгованого терміну зберігання)
14.     Головач І.В., Березовий М.Г., Пришляк В.М., Солтисюк В.І., Андрєєв Ю.М. Математична модель агрегатування причіпних бурякозбиральних машин
15.     Березовий М.Г., Литвинов О.І., Пришляк В.М., Андрєєв Ю.М. Моделювання руху гичко збиральної машини по нерівностях поверхні ґрунту
16.     Виговський А.Ю., Бабенко О.М. Оцінка можливості виникнення пожеж при зростанні перехідного опору контактних з'єднань електроустановок
17.     Диордиев В.Т., Фурман И.А. Анализ динамики пространственно-временных параметров движения компонентов комбикорма
18.     Алієв Е.Б. Оптимізація техніко-технологічних параметрів вакуумної системи доїльної установки
19.     Доруда С.О., Воронін Л.С. Аналіз та вдосконалення мобільних технічних засобів для приготування та роздачі кормових сумішей великій рогатій худобі
20.     Османов Э.Ш. Исследование качественных показателей процесса опрыскивания навесного гербицидникового опрыскивателя

21.     Чумак В.О. Аналіз електрофізичних методів знешкодження стоків тваринницьких комплексів
22.     Бондар А.М. Використання бальної оцінки для визначення економічної ефективності результатів наукової роботи
23.     Дмитрієв О.В. Удосконалення технологічної схеми машини для збирання рицини методом очісування на корені
24.     Островский А.В. Исследование расхода ресурса изоляции в асинхронном электродвигателе
25.     Черниш О.М. Визначення запасу міцності для вуглецевих сталей при циклічному навантаженні
26.     Борис А.М. Визначення втрат цукроносної маси та залишків гички цукрового буряку при її безкопірному зрізі
27.     Яременко В.В. Вдосконалення способів діагностування гідравлічного приводу комбайнів
28.     Дідур В.А., Зубкова К.В. Оцінка реологічних властивостей насіння рицини для визначення способу обрушення
29.     Ткаченко А.В. Послеуборочная и предпосевная обработка семян подсолнечника высших репродукций
30.     Кесарийский А.Г., Постол Ю.А. Исследование деформирования влагосодержащих образцов при отрицательных температурах

31.     Дідур В.А., Бондар А.М. Методика імітаційного моделювання процесу керування колісної машини
32.     Герей Е.Е. Аналіз існуючих способів та засобів механізації для попередньої сепарації очосаного вороху рицини

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 08.02.2012 р. друк. Rizo.
15,4 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор Дідур В.А.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна