Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 11. Том 5


Мелітополь 2011


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2011. - Вип. 11. Т.5. - 265 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 11 від 26 квітня 2011 р.
     У випуску наукових праць наведено зміст статей за підсумками роботи міжнародної науково-технічної конференції співробітників та аспірантів ТДАТУ та інших учбових закладів. В основному представлено результати досліджень у галузі механізації технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.
     Випуск призначено для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів агротехнічних спеціальностей.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М.– к.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. – чл.-кор. НААНУ, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. – к.т.н., проф. (відповідальний секретар); Дідур В.А. – д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. – чл.-кор. НААНУ, д.т.н., проф.; Найдиш А.В. - д.т.н., проф.; Никифорова Л.Є.– д.т.н., проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Рогач Ю.П. - к.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. – д.т.н., проф.; Ялпачик?Ф.Ю. - к.т.н., проф.

ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Шацкий В.В. Основные направления инновационного развития технико-технологического потенциала животноводства
2.     Рубан Б.О., Лінник М.К. Шляхи вдосконалення технологій та технічних засобів переробки органічних відходів тваринництва та птахівництва в органічні добрива
3.     Побединский В. М. Сравнительная оценка качества твердых биотоплив
4.     Савиных П.А., Сычугов Ю.В. Совершенствование технологий и технических средств для механизации животноводства на северо-востоке России
5.     Карташов Л.П., Колпаков А.В. Параметрический синтез биотехнических объектов для импульсной гидродинамической переработки жидких биологических сред
6.     Фененко А.И. Физиологические аспекты исполнительного механизма звена «машина-животное» процесса доения коров
7.     Болтянська Н.І. Оптимізація параметрів стимулюючих дій при виконнанні підготовчих операцій доїння
8.     Науменко А.А., Петруша Е.З., Семенцов В.И. Материально техническая база сельхозпредприятий Украины за 1990-2008 годы
9.     Дмитрів В.Т. Моделювання завантаженості оператора машинного доїння
10.     Кондур С.М. Особливості проектування, дослідження та оцінка рівня досконалості обладнання для доїння корів

11.     Ревенко І.І., Веселівський К.Д. Розробка стригальної машинки ротаційного типу
12.     Мартынов В.М. Современные технологии и машины для уборки корнеплодов: мировой обзор
13.     Котов Б.І., Мірошник В.О., Степаненко С.П., Калініченко Р.А. Моделювання динамічних режимів прямоточної зерносушарки, як об’єкта автоматизації
14.     Бабицкий Л.Ф., Москалевич В.Ю. Повышение эффективности работы молотковых дробилок на основе бионических сравнений
15.     Кудинов Е.И., Бойко И.Г., Русалёв А.М. Методика определения неравномерности дозирования сыпучих материалов с помощью автоматизированного устройства
16.     Гонсьор О.Й. Дослідження методів підвищення точності вимірювання електропровідності води
17.     Деркач В.В. Моделювання процесу польового сушіння скошених трав
18.     Кузьменко В.Ф. Технології заготівлі сіна та переваги і недоліки підбирачів-навантажувачів різних типів
19.     Смердов А.А., Брикун А.Н. Особенности применения солнечных коллекторов на животноводческих фермах
20.     Курилко Н.В., Курилко О.А. Система управління та моніторингу повітроелектростанцією

21.     Котов Б.І. , Ряба О.І. Математичне моделювання пташиного приміщення як об’єкта автоматизації системи управління температурним режимом
22.     Котов Б.І., Грищенко В.О. Моделювання динамічних характеристик виробних приміщень з біологічними об'єктами, як керованої частини САУ мікрокліматом
23.     Горбенко О.А., Чебан О.Я., Стрельцов В.В. Можливості застосування електрогідроімпульсного способу знезараження тваринницьких стоків при різних схемах видалення гною з приміщень
24.     Караєв О.Г, Чижиков І.О., Кузьмінов В.В. Визначення розподілу лінійної щільності мас підщеп плодових культур по довжині
25.     Шацкий В.В., Коломиец С.М. Модель конверсии корма в продукцию свиноводства
26.     Дереза О.О., Дереза С.В. Вплив властивостей сипких матеріалів на точність дозування
27.     Болтянський Б.В., Гвоздєв О.В., Гвоздєв В.О. Визначення перспективної конструкції зволожувача комбікормів методом апріорного ранжирування
28.     Науменко О.А., Бойко І.Г., Петруша Є.З., Нагорний С.А.,Кульбаба С.В., Чигрин О.А. Адаптація зарубіжних технологій виробництва тваринницької продукції до умов України
29.     Михайлов Є.В., Кольцов М.П., Білокопитов О.О. До питання класифікації зерноочисних машин та їх повітряних потоків
30.     Кобець А.С., Кобець О.М., Пугач А.М. Аналітичне дослідження формування профілю зубців культиваторної лапи під дією локального спрацювання

31.     Семенюта А.М., Белокопытов А.В., Кольцов Н.П., Волик Б.А. Аналитическое обоснование параметров и результаты полевых исследований дискового плуга
32.     Тищенко С.С. Разработка конструкции культиваторных лап с лезвием переменной кривизны
33.     Скляр О.Г., Скляр Р.В. Напрями використання органічних ресурсів у тваринництві
34.     Брагинец А.Н., Брагинец С.Н. Организационно – технологические аспекты снижения энергоемкости производства продукции животноводства
35.     Бондаренко Л.Ю. Результати досліджень впливу кінематичних параметрів роботи плоских решіт на якість калібрування насіння плодових кісточкових культур
36.     Мілько Д.О. Модель конверсії енергії корму в продукцію молочного скотарства
37.     Нанка О.В. Энергосбережение в механических процессах при приготовлении комбикормов
38.     Скляр О.Г., Скляр Р.В. Методологія оптимізації ресурсовикористання у тваринництві
39.     Бондаренко Л.Ю. Вплив частоти коливань плоских решіт на якість калібрування насіння, що має поверхню з підвищеною шорсткістю
40.     Попазов С.В. Кормовой автомат маятниковый КАМ -1 для откорма свиней

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 25.08.2011 р. друк. Rizo.
11 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск - д.т.н., проф. Шацький В.В.
     Виконавець - к.т.н., доцент Скляр Р.В.,
     кафедра механізації тваринництва

     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна