Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 11. Том 4


Мелітополь 2011


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2011. - Вип. 11. Т.4. - 360 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          протокол № 11 від 26 квітня 2011 р.
     В наукових працях наведені результати науково-дослідних робіт, виконаних у відповідності з науково-технічною програмою «Розробка наукових основ, систем технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки Південного регіону України» (№ держреєстрації 0107 U?008957).
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів і студентів.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. – к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. – чл.-кор. НААНУ, д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв?В.Т. ? к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур?В.А. – д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. – чл.-кор. УААН, д.т.н., професор; Найдиш А.В. ? д.т.н., професор; Никифорова Л.Є. ? д.т.н., професор; Овчаров В.В. ? д.т.н., професор; Панченко А.І. – д.т.н., професор; Рогач Ю.П. ? к.т.н., професор; Скляр?О.Г. – к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. ? д.т.н., професор; Шацький В.В. – д.т.н., професор; Яковлєв?В.Ф. ? к.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. ? к.т.н., професор.
ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Шинкаренко В.Ф. Генетическое предвидение как системная основа в стратегии управления инновационным развитием технических систем
2.     Дидур В.А., Ткаченко В.А.,Ткаченко А.В., Дидур В.В. Влияние противотоков в шнековом прессе на эффективность его работы
3.     Каплун В.В., Козирський В.В. SMART GRID як інноваційна платформа розвитку електроенергетичних систем
4.     Смердов А.А., Петровський О.М., Волков С.І. Вплив електромагнітних полів УВЧ діапазону на електричні характеристики насіння
5.     Пастушенко С.І., Огієнко М.М. Пошук енергоефективних рішень технічного забезпечення процесів доробки технологічної насіннєвої маси дині та огірка
6.     Коханівський С.П., Радько І.П. Особливості горіння і гасіння дуги змінного струму
7.     Овчаров В.В., Чапний М.В., Решетюк В.М., Співак В.М., Осінов С.М., Чапний Т.М. Оцінка якості роботи озонатора в овочесховищі
8.     Федорейко В.С.,Іскерський І.С. Дослідження характеристик багатокомпонентного твердого біопалива
9.     Никифорова Л.Є., Кізім І.В., Бабенко О.М. Розробка системи керування концентратором сонячної енергії для передпосівної обробки насіння
10.     Мірошник О.В., Котляр О.А. Мінімізація тривалості діагностування пошкоджень в радіальних ЛЕП за умов невизначених факторів

11.     Іноземцев Г.Б. Методологія дослідження – основа наукового дослідження
12.     Болбот І.М. Ергономічний аналіз систем диспетчерського управління і збору даних
13.     Герасименко В.П. Передумови підвищення надійності захисту та попередження появи струмів витоку в мережах 0,38 кВ
14.     Щербак Т.В. Розрахунок глибини проплавлення контакт-деталей комутаційних апаратів напругою до 1000 В
15.     Сотнік О.В., Лисиченко М.Л. Компенсація реактивної потужності сільських низьковольтних мереж побутового призначення
16.     Бородин И.А., Шишлов С.А., Шишлов А.Н. Влияние энергетического воздействия выталкивателя на всхожесть семян сои
17.     Постнікова М.В., Карпова О.П. Експериментальні дослідження енергетики електроприводу машин зерноочисних агрегатів
18.     Карпова О.П., Саржан С.В. Визначення впливу довжини вальцевої лінії на енергоємність процесу помолу зерна
19.     Федорейко В.С., Луцик І.Б. Моніторинг температури у зерносховищах на основі нейротехнологій
20.     Гуревич В.І., Савченко П.І., Лисиченко Р.М., Мірошник О.О., Уваров О.В. Підвищення якості електроенергії в мережах з нелінійними електроспоживачами

21.     Пальчик А.О. Автономне енергопостачання об’єкта господарювання на основі паливних елементів та альтернативних джерел енергії
22.     Журавель Д.П., Юдовінський В.Б. Триботехнічні властивості олій біологічного походження
23.     Назаренко І.П. До питання визначення електрофізичних властивостей діелектричних суспензій
24.     Яковлєв В.Ф., Лобода О.І., Заєць Д.Г. Схемотичне моделювання перехідних процесів озонаторів повітря в умовах птахівницького приміщення
25.     Кунденко Н.П. Особенности распространения ультразвука в биологической среде
26.     Ковальов О.В., Куценко Ю.М., Рубцов М.О., Назар’ян Г.Н. Оптимізація експлуатаційних показників електромотоблоку методом планування експерименту
27.     Постол Ю.О., Орел О.М, Зубкова К.В. Рекомендації по підбору решіт для калібрування рицини
28.     Чапний Т.М. Автоматизація лазерної установки для зварювання матеріалів
29.     Гулевський В.Б, Кузнецов І.О. До вибору методу знезараження мастильно-охолоджувальних рідин в металообробному виробництві
30.     Речина О.М., Сабо А. Г. Управління освітленістю тепличних культур залежно від програмування врожаю

31.     Вужицький А.В. Вплив НВЧ електромагнітного поля на личинки шкідників
32.     Червінський Л.С., Терновик В.А. Дослідження спектрів люмінесценції покриву сільськогосподарських тварин
33.     Берека О.М., Усенко С.М. Альтернативні засоби знезаражування зернової маси зерна сильними електричними полями
34.     Синявський О.Ю., Савченко В.В. Обробка картоплі магнітними полями
35.     Перемот М.О. Метод електромагнітної активації поливних розчинів змінним полем
36.     Сисак С.О. Вплив електрофізичних властивостей на процес отримання водню із води
37.     Вороновська О.В. Біофізичні закони в сільськогосподарській діяльності в умовах сталого розвитку
38.     Вороновский И.Б., Орел А.Н. Влияние схем расположения фильтров на надежность топливных систем двигателей энергетических средств МТА
39.     Ющенко Л.П. Біогазові технології в АПК
40.     Лисенко Ю.А. Шляхи удосконалення якості навчання з питань охорони праці

41.     Жарков В.Я. Теплові насоси – шлях до підвищення ефективності вітротеплових установок
42.     Рогач Ю.П., Лущенков В.Л., Гранкіна О.В.,Головін С.В. Визначення оцінки безпеки виробництва з урахуванням коефіцієнтів травматизму
43.     Рогач Ю.П., Шегеда К.О., Шегеда А.В., Шокарев О.М. Системний підхід до дослідження безпеки процесу збирання зернових культур методом обчісування на корені
44.     Войналович О.В., Петров В.В., Зоря М.В. Підходи щодо поліпшення працеохоронного навчання в АПК
45.     Рогач Ю.П., Лущенков В.Л., Гранкіна О.В., Головін С.В. Основні підходи до розробки системи управління на підприємствах АПК
46.     Бутко Д.А., Циб В.Г. Визначення допусків ергономічних параметрів мобільних кормороздавачів
47.     Бойко О.В., Халіман І.О., Мітков В.Б. Ризики впливу генетично модифікованих організмів на здоров’я людини
48.     Яцух О.В., Бойко О.В. Студентське самоврядування в освітньо-виховному просторі вищих навчальних закладів України та Європи
49.     Бойко О.В., Яцух О.В., Халіман І.О., Мазілін С.Д. Впровадження комп'ютерних технологій у викладанні дисципліни безпека життєдіяльності
50.     Мохнатко І.М. Знепилення вентиляційного повітря кабін тракторів

51.     Бабенко О. М., Налбат К. Л. Оцінювання професійного ризику при експлуатації енергетичних установок в АПК
52.     Борохов И.В., Федюшко Ю.М. Анализ методов и технических систем для дистанционного измерения диэлектрических параметров биологических объектов

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 31.05.2011 р. друк. Rizo.
22,5 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор Никифорова Л.Є.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна