Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 10. Том 4


Мелітополь 2010


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет. - Вип. 10. Т.4 - Мелітополь: ТДАТУ, 2010. - 184 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 7 від 02 лютого 2010 р.
     У випуску наукових праць наведено зміст доповідей учасників щорічної науково-тахнічної конференції співробітників та аспірантів Таврійського державного агротехнологічного університету. Представлено результати досліджень у галузі енергетики, електротехнології, автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва.
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.
     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. УААН, д.т.н., професор; Найдиш А.В. - д.т.н., професор; Овчаров В.В. - д.т.н., професор; Панченко А.І. - д.т.н., професор; Рогач Ю.П. - к.т.н., професор; Скляр О.Г. - к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. - д.т.н., професор; Яковлєв В.Ф. - к.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., доцент.
ISSN 2078-0877


ЗМІСТ

1.     Дидур В.А., Ткаченко А.В. Исследования математической модели сушки семян подсолнечника высших репродукций
2.     Квітка С.О., Вовк О.Ю., Нестерчук Д.М. Дослідження теплових процесів асинхронних електродвигунів та розробка пристрою захисту від аварійних режимів роботи
3.     Попова І.О. Розробка пристрою контролю відхилення напруги на асинхронному двигуні
4.     Никифорова Л.Є. Нанотехнології у сільському господарстві
5.     Овчаров С.В., Островський А.В., Курашкін С.Ф. Діагностування перетворення електричної енергії в заглибному електродвигуні
6.     Вовк О.Ю., Безменнікова Л.М, Квітка С.О. Метод періодичного діагностування асинхронних двигунів
7.     Михайлов Є.В., Дудка В.С., Сінніков А.С., Бойко С.С. Передумови вивчення процесу попередньої очистки зерна методом планування експерименту
8.     Мунтян В.О., Федюшко Ю. М., Лисенко О.В. Ідентифікація моделі приймального тракту імпульсних рефлектометричних систем
9.     Назарьян Г.Н. Тепловой расчет электромагнитных индукционных водонагревателей ЭМИН на базе статоров асинхронных двигателей
10.     Троїцька О.О., Бакарджиєв Р.О. Ефективність використання кормових брикетів на основі соломи, виготовлених на прес-брикетувальнику паливних брикетів
11.     Назарова О.П., Безменникова Л.Н. Программная реализация полного факторного эксперимента первого порядка
12.     Просвірнін В.І., Богатирьов Ю.О., Кузнецов І.О., Гулевський В.Б. Теоретичне обґрунтування використання магніто керованих контактів для виявлення феромагнітних тіл
13.     Нестерчук Д.М. Пристрій контролю опору ізоляції та автоматичної сушки обмоток асинхронного електродвигуна
14.     Михайлов Є.В., Дудка В.С., Білокопитов О.О. Удосконалення сепаратора попередньої очистки зерна
15.     Ловейкін В.С., Кушніренко Р.А., Катюха А.А. Дослідження технологічних параметрів туковисівного апарату з електромеханічним приводом заслінки регулятора норми висіву
16.     Галько С.В., Миронець С.Д. Застосування енергоощадних технологій на насосних станціях зрошення
17.     Кузьменко В.В., Курашкін С.Ф. Розробка мікроконтролерного пристрою діагностування режимів роботи асинхронного електродвигуна
18.     Овчаров С.В., Михайленко Е.Ю. Экспериментальное исследование параметров ветроэнергетической установки с вертикальной осью
19.     Стьопін Ю.О. Спосіб поливу рослин у захищеному ґрунті зарядженою водою
20.     Рижков А.О., Сидоренко А.О. Перспективні шляхи інтенсифікації ферментаційних процесів у біогазових установках
21.     Журавель Д.П., Мурай С.В. Математическое моделирование рабочего процесса и определение экологических показателей дизеля Д-245 на номинальном режиме
22.     Овчаров С.В., Стойчев Д.В. Анализ влияния параметров системы "электродвигатель-рабочая машина" на тепловые переходные процессы при пуске двигателя
23.     Куценко Ю.М. Аналіз методів і пристроїв для вимірювання функції газообміну біологічних об'єктів
24.     Постнікова М.В., Карпова О.П. Шляхи зниження втрат електроенергії при очищенні зерна на зернопунктах
25.     Кізім І.В. Існуючі пристрої захисного відключення і їх удосконалення для побутової електромережі TN-C-S
26.     Безпалов Р.І., Троїцька О.О., Луц П.М. Результати досліджень процесу консервування пивної дробини на кормові цілі у плівкових рукавах
27.     Тараканов О. В. Аналіз існуючих способів підвищення продуктивності дерев
28.     Харитонов В.І. Обгрунтування конструктивної схеми компостоприготувальної машини
29.     Kushnirenko A.G. Fitting the model H (A/m) = F(f(Gz))
Свідотство про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 28.05.2010 р. друк. Rizo.
8,3 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор Овчаров В.В.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна