Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 10. Том 3


Мелітополь 2010


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет. - Вип. 10. Т.3 - Мелітополь: ТДАТУ, 2010. - 234 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 7 від 02 лютого 2010 р.
     У випуску наукових праць друкуються матеріали за результатами досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, переробки сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва.
     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. УААН, д.т.н., професор; Найдиш А.В. - д.т.н., професор; Овчаров В.В. - д.т.н., професор; Панченко А.І. - д.т.н., професор; Рогач Ю.П. - к.т.н., професор; Скляр О.Г. - к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. - д.т.н., професор; Яковлєв В.Ф. - к.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., доцент.
ISSN 2078-0877


ЗМІСТ

1.     Погребняк А.В., Заплетніков І.М. Структура i динаміка струменя гідром'ясорізки
2.     Леженкін О.М. Схемотехнічні рішення і основи розрахунку стаціонарного агрегату доробки очосаного вороху зернових для фермерських господарств
3.     Шпиганович Т.О., Ялпачик О.В. Обгрунтування конструктивних параметрів дробарки зерна прямого ударуз попередньою сепарацією зернового матеріалу
4.     Путінцева С.В., Богданова О.Ф., Чурсіна Л.А. Наукове обґрунтування технології одержання целюлозовмісних матеріалів із луб'яних культур для легкої промисловості
5.     Ялпачик Ф.Ю., Фучаджи Н.О., Мілаєва В.О. Значення подрібнення у приготуванні корму для тварин
6.     Паляничка Н.О., Гвоздєв О.В. Аналіз існуючих гіпотез руйнування жирових кульок
7.     Гвоздєв О.В., Котенко В.І., Гвоздєв В.О., Харченко М.Р. Результати експериментального обґрунтування параметрів дозатора безперервної дії із циліндричним робочим органом
8.     Толмачов В.С., Кузьміна Т.О. Сенсорний аналіз у визначенні показників якості лляної сировини
9.     Погребняк В.Г., Гордієнко О.В. Вплив швидкості переміщення високошвидкісного струменя води на глибину різа харчових продуктів
10.     Макаєв В.І. Дослідження процесу відокремлення насіннєвих коробочок від стебел льону-довгунця
11.     Ковязин О.С., Ляшенко О.О. Умови роботи фрезерно-лопатевих робочих органів компостоготувальної машини у фазі розвантаження
12.     Самойчук К.О., Паляничка Н.О. Аналіз сил, що діють на жирову кульку під час гомогенізації
13.     Євтушенко В.В. Математичне обгрунтування факторів, які впливають на якість сланкого лляного волокна
14.     Фалько О.Л., Миронова Н.О. Вплив інтенсивності замісу тіста для макаронних виробів на його якість
15.     Тарасенко В.Г. Змінення властивостей плодів кабачків у процесі заморожування і тривалого зберігання
16.     Бекіров Л.Р., Коб'яков С.М. Математичне моделювання процессу зберігання насіння бавовника
17.     Коб'яков С.М., Домбровська О.П., Березовський Ю.В. Аналіз сучасних технологій переробки луб'яних культур
18.     Катанаєва Ю.О. Фізичне моделювання процесу магнітної сепарації
19.     Сербий Е.К., Гапоненко О.А. Усовершенствование установки для определения коэффициента трения методом наклонной плоскості
20.     Коваленко А.В. Експериментальна конструкція механізму для визначення оптимальних геометричних параметрів східчастої деки
21.     Аблогін А.М. Використання оптичного методу для визначення складу суміші
22.     Петриченко С.В., Соболєвська Л.В. Аналіз процесу сепарації зерна з використанням сил гравітації
23.     Пархоменко А.П., Пархоменко В.Д. Вдосконаленняконструкції дощувального апарату
24.     Пархоменко В.Д., Шевченко Л.В. Дослідження технологічного процесу виробництва майонезу на диспергаторі ударної дії
25.     Назаренко І.П. Обгрунтування частоти біжучого електричного поля в пристроях очистки діелектричних рідин
26.     Олексієнко В.О., Петриченко С.В., Радєв С.Ю. Аналіз конструкцій зерноочисних машин
27.     Янаков В.П. Сравнительный эксперимент в тестоприготовлении
28.     Стручаєв М.І. Дослідження технологічних та конструктивних характеристик біогазгенератора
29.     Ялпачик В.Ф. Коэффициент теплопроводности как критерий оценки режимов замораживания и хранения сельскохозяйс-твенной продукции
30.     Ялпачик Ф.Ю., Змєєва І.М. Обгрунтування методу визначення коефіцієнту витікання з урахуванням числа Рейнольда
31.     Ломейко О.П., Кулінченко В.Р., Деменюк О.М. Методики розрахунку установок з гідроструминними і лопатевими насосами
32.     Петров А.В., Довгаль В.В. Дослідження збурюючих впливів на рух мобільних машин
Свідотство про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 25.05.2010 р. друк. Rizo.
13,6 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – к.т.н., доцент Ялпачик Ф.Ю.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна