Scientific bulletin of the Tavria agrotechnological state university. - Melitopol: TSATU, 2015. - Is. 5, vol.2
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. - Вип. 5, Т. 2     Публікується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ.
     Протокол № 8 від 28 квітня 2015 р.

     Підписано до випуску 24 листопада 2015 р.

     Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва та прикладної геометрії, інженерної графіки.
     Випуск призначено для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів агротехнічних спеціальностей.

     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор Тарасенко В.В.
Відомості про статтю (about article) Format text Стор.

Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

1 Білокопитов О. В., Саньков С. М, Рябцев Г. А.
З ненадрукованих досліджень д.т.н., професора П.П. Карпуши. Исследования работы игольчатых рабочих органов, установленных под острым углом атаки, для обработки пропашных культур
P. Karpusha, O. Belokopytov, S. San’kov, G. Riabtsev
The research of the needle-shaped working parts operating being set at the acute angle of attack for row crops cultivation

23
2 Михайлов Е. В.
Теоретические основы моделирования и обеспечения эффективной работы технических средств послеуборочной обработки зерна
E. Mikhailov
Theoretical foundations of modeling and efficient technical means of post-harvest processing of grain

11
3 Михайлов Є. В., Задосна Н. О.
Шляхи інтенсифікації процесу попередньої очистки зерна та олійної сировини соняшнику
E. Mikhailov, N. Zadosnaya
Ways of intensification of postharvest processing of grain and oilseeds sunflower

9
4 Караєв О. Г., Матковський О. І.
Дослідження переміщення ґрунту з саджанцями по робочому органу викопувального плуга
O. Karaiev, O. Matkovskyi
The research of soil layer with seedling moving along the working part of the digging plough

13
5 Караєв О. Г., Сушко С. Л., Ковальчук Д. М.
Особливості проектування систем зрошення плодових культур
A. Karaiev, S. Sushko, D. Koval’chuk
The designing peculiarities for fruit cultures irrigation systems

9
6 Сушко С. Л.
Розробка автоматизованої системи управління зрошенням плодових культур
S. Sushko
Automated system working out for fruit culture irrigating management

6
7 Білокопитов О. О., Задосна Н. О.
Методика визначення якісних показників роботи сепаруючої складової повітророзподільного пристрою машини попереднього очищення зерна
A. Belokopytov, N. Zadosnaya
Methodology for determining quality indicators of work of separating air diffusers component machines pre-cleaning grain

13
8 Тищенко С. С., Швайко В. М., Гурідова В. О.
Геометричне моделювання взаємодії поверхні ґрунтообробного робочого органу з ґрунтом
S. Tichenko, V. Shvаjko, V. Guridova
Geometric modeling of the interaction surfaces tillage working organs with the soil

6
9 Морозов И. В., Морозов В. И., Ольховский Э. В., Синегуб В. В.
Повышение эффективности использования сеялок за счет усовершенствования технологического процесса высева семян
I. Morozov, V. Morozov, E. Olkhovsky, V. Sinohub
The efficiency of seeders owing to improvement of technological process of sowing seeds

8
10 Ковбаса В. П., Гридякін В. О., Матюшенко Л. М.
Про згин жорстко заробленого прутка
V. Kovbasa, V. Grydiakin, L. Matyushenko
About the bending of the stem rigidly clamped

10
11 Ковбаса В. П., Али Ахмед Кадем
Построение и решение задачи взаимодействия деформируемого приводного колеса с деформируемой средой
V. Kovbasa, A. Kadem
The solution of the problem of cooperation between wheel drive that deforms and environment that deforms

11
12 Падалка В. В.
Мінімальний обробіток ґрунту за «Шишацькими технологіями»
V. Padalka
Minimum till of soil on «shishaki technologies»

7
13 Лабатюк Ю. М., Алієв Е. Б.
Математичне моделювання процесу взаємодії робочого органу глибокорозпушувача з ґрунтом
Y. Labatyuk, E. Aliev
Mathematical modeling of the interaction of working with the soil body chisel

8
14 Бакум М. В., Ольшанський В. П., Крекот М. М., Винокуров М. О.
Дослідження параметрів руху часток в плоскому нахиленому каналі пневматичного сепаратора
N. Bakum, V. Olshanskiy, N. Krekot, N. Vinokurov
Investigation of the parameters of motion of particles in a plane channel inclination pneumatic separator

9
15 Бакум М. В., Ящук Д. А.
Інтенсифікація вирощування овочів у відкритому грунті
M. Bakum, D. Yaschuk
Intensification growing vegetables in the open field

6
16 Павленко С. І.
Ресурсозбереження в біоконверсії органічної сировини
S. Pavlenko
Resource the organic wastes bioconversion

11
17 Павленко С. І., Алієв Е. Б., Линник Ю. О.
Методика експериментальних досліджень процесу переміщення молокоповітряної суміші в доїльному апараті
S. Pavlenko, E. Aliev, Y. Linnik
The technique of experimental studies of displacement milk-air mixture in the milking machine

6
18 Пацула А. Н.
Аналіз технічного забезпечення технологічного процесу створення кормових пелет з макух насіння олійних культур
A. Patsula
Analysis of the technical production process establishment of feed pellets from oilseed cake

8
19 Ляшенко С. В.
Удосконалення технологічних операцій підготовки до тривалого зберігання засобів малої механізації
S. Lyashenko
Improvement of technological operations of preparation to the protracted storage of facilities of small mechanization

7
20 Алієв Е. Б., Лиходід В. В., Івлєв В. В.
Чисельне моделювання процесу деформації шару грубої овечої вовни при ударно-механічному ущільненні
E. Aliev, V. Lykhodid, V. Ivlev
Numerical modeling of the process deformation of rough sheep's wool layer under shock-mechanical seal

7
21 Изоитко В. М., Чеботарев В. П., Лукомский А. Е.
Поперечный прочес слоя льнотресты
V. Izoitko, V. Chebotarev, A. Lukomsky
Cross combing of flax layer

6
22 Дідур В.А.,Караєв О. Г., Мінько С. А.
Визначення відносної швидкості руху грунту по робочому органу фрезерної машини
V. Didur, O. Karaiev, S. Min’ko
Mathematical model for defining relative speed of soil movement along the working body of the milling machine

9

Електротехнологічні комплекси та системи

23 Котов Б. І., Калініченко Р. А., Романенко О. І.
Математичне моделювання динаміки нагрівання зернівки в змінному радіаційному потоці
B. Kotov, R. Kalinichenko, О. Romanenko
Mathematical modeling of dynamics heating grains per shift radioactive flux

9
24 Назаренко І. П.
Дослідження параметричних коливань проводів систем електропостачання
I. Nazarenko
The study of parametric oscillation wires of power supply systems

6
25 Назаренко І. П.
Підвищення ефективності вітроенергетичної установки
I. Nazarenko
Increase efficiency wind turbine

6
26 Назаренко І. П., Коваль Д. М., Дубініна С. В.
Методи і технічнi засоби очищення нафтопродуктів
I. Nazarenko, D. Koval, S. Dubinina
Methods and technical means of purification of oil products

5
27 Кашкарьов А. О.
Автоматизація подачі живильного розчину у гідропонній теплиці
A. Kashkarov
Automation of technological processes of receipt nutrient solution in the greenhouse with hydroponics

12


ЗАСНОВНИК: Таврійський державний агротехнологічний університет
© ТДАТУ, 2015
Головна сторінка видавництва