Scientific bulletin of the Tavria agrotechnological state university. - Melitopol: TSATU, 2014. - Is. 4, vol.2
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2014. - Вип. 4, Т. 2     Публікується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ.
     Протокол № 2 від 30 вересня 2014 р.

     Підписано до випуску 14 жовтня 2014 р.

     Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва та прикладної геометрії, інженерної графіки.
     Випуск призначено для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів агротехнічних спеціальностей.

     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор Надикто В.Т.
Відомості про статтю (about article) Format text Стор.

Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

1 Кюрчев В.М.
Оцінка агрегатування орно-просапного трактора із сільськогосподарськими машинами/знаряддями
V. Kyurchev
Estimation combination of arable-cultivated tractors with agricultural mashines

3-7
2 Шацький В. В., Тісліченко О. С., Мілько Д. О.
Методологічні принципи обґрунтування параметрів техніки в системі якості продукції тваринництва
V. Shatsky, А.Tislichenko, D.Milko
Methodological principles of ground of parameters of technique in system of quality of products of stock-raising

8-15
3 Мовчан В. Ф., Леженкін О. М. Тарасенко В.В.
Методика прогнозування необхідної кількості техніки (на прикладі господарств Запорізької області)
V.Movchan, А.Lejenkin, V. Tarasenko
Method for predicting the required amount of machinery (in the farms of zaporozhye region)

16-31
4 Строганов Ю. Н., Огнев О. Г.
Совершенствование эксплуатационных параметров автомобильного транспорта в сельских условиях
Yu. Stroganov, O. Ognev
Improvement of performance parameters of the road transport in rural conditions

32-39
5 Морозов М. В.
Дослідження сингулярностей хвильового фронту когерентного випромінювання при відбитті від шорсткої поверхні
N. Morozov
Research of wave front singularities in reflected coherent light from rough surface

40-44
6 Братишко В. В.
Результати експериментальних досліджень підготовки кормосуміши до гранулювання
V. Bratishko
Results of experimental research of the mixed forage preparation for pelleting

45-55
7 Вершков О. О., Коломієць С. М., Антонова Г. В.
Кінематика ротаційних робочих органів з силовим зв’язком ґрунтообробних машин для передпосівного обробітку грунту
O. Vershkov, S. Kolomiyets, G. Antonova
Kinematik of rotary workings organs with power connection of ma-chines for treatment of soil for preseed treatment of soil

56-64
8 Демьяненко В. Я., Чаплинский А. П., Демьяненко Д. В.
Кинематический анализ рычажной системы пневмокормораздатчика с дозированием в трубе
V. Dem'yanenko, A. Chaplinsky, D. Dem'yanenko
Kinematic analysis of theleversystemof pneumatic feed supplierwith-dosingpipe

65-70
9 Коломієць С. М., Вершков О. О.
Взаємодія робочих органів ґрунтообробних машин з грунтом
S. Kolomiyets, O. Vershkov
Cooperating of workings organs of machines for treatment of soil with soil

71-78
10 Дюжаєв В. П.
Ідентифікація нелінійної коливальної системи корпус плуга – грунт
V. Dyuzhayev
Identification of nonlinear oscillation system of the plowing componentgrunt

79-84
11 Михайленко Е. Ю.
Определение динамических характеристик ветроэнергетической установки с вертикальной осью
Е. Mikhailenko
Determination of dynamics of wind-driven powerplant with a vertical axis

85-89
12 Мовчан В. Ф., Мітков В. Б., Масалабов В. М., Ігнатьєв Є.І. Тарасенко В.В.
Підвищення й обґрунтування попиту на модернізацію сільськогосподарської техніки
V. Movchan, V. Mitkov, V. Masalabov, E. Ignatiev, V. Tarasenko
Increasing and justification of demand for the modernization of agricultural machinery

90-97
13 Михайлов Е. В., Белокопытов А. А., Задосная Н. А., Сердюк Д. В.
Пневморешетный сепаратор зерна с замкнутой воздушной системой
E. Mikhailov, A. Belokopytov, N. Zadosnaya, D. Serdyuk
Pneumatic sievegrain separator with the closed air system

98-103
14 Мовчан В. Ф., Болтянський Б. В., Ігнатьєв Є. І.
Метод визначення кількості засобів механізації для сучасних сільськогосподарських підприємств
V. Movchan, B. Boltyanskii, E. Ignatiev
Method of determining the amount of machinery for modern agricultural enterprises

104-114
15 Чижиков І. О.
Визначення вихідних даних для розробки математичної моделі оптимізації параметрів орієнтуючого пристрою садильного апарата машини для садіння підщеп плодових культур
I. Chizhykov
Input data defining for optimization mathematical model working out for planting machine orienting device for planting stocks of fruit crops

115-123
16 Кувачов В. П.
Обґрунтування енергонасиченості спеціалізованих самохідних енерготехнологічних засобів мостового типу
V. Kuvachоv
Justificationpower saturation isagricultural self-propelledoverhead traveling means

124-130
17 Аюбов А. М., Антощенков В. Н.
Обработка пропашных культур и анализ точности движения машинно-тракторного агрегата
A. Ayubov, V. Antoshenkov
Treatment of tilled crops and analysis of its accuracy movement of machine-tractor unit

131-135
18 Шокарев О. М., Шокарев О. О., Шегеда К.О.
Аналіз пристроїв для сепарації обчесаного вороху сільськогосподарських культур
A. Shokarev, A. Shokarev, E. Shegedа
Analysis devices for separation heap of agricultural crops

136-145
19 Еременко О.І., Лукьянец В.О.
Дослідження та вдосконалення живильного пристрою перспективного брикетного преса
A. Yeremenko, V. Luk'yanets
Research and improvement of nourishing device of perspective bri-quette press

146-156
20 Чорна Т.С.
Математична модель асиметричного просапного агрегату
Т.Chyorna
Mathematical model of asymmetric of the cultivated aggregate

157-167
21 Кистечок О.Д.
До питання стабільності руху заглибленого фронтального плуга
А. Kistechek
To question stability motion of working frontal plough

168-173
22 Кузенко Д.В., Левко С.І.
Методика та результати експериментальних досліджень коефіцієнта бокового тиску рослинних матеріалів
D. Kuzenko, S. Levko
Methods and results of experimental research coefficient lateral pressure plant material

174-182
23 Чорна Т.С.
Оцінка стійкості руху асиметричного посівного агрегату
Т. Chorna
The estimation of asymmetric cultivated aggregate motion stability

183-188
24 Новиков Г.В.
Анализ устройств предпосевной обработки зерновых
G. Novikov
Analysis units pre sowing cereal seeds

189-196


ЗАСНОВНИК: Таврійський державний агротехнологічний університет
© ТДАТУ, 2014
Головна сторінка видавництва