Scientific bulletin of the Tavria agrotechnological state university. - Melitopol: TSAA, 2011. - Vol. 3.
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2011. - №3.


Відповідальний за випуск - д.т.н., проф. Шацький В.В.
Головна сторінка видавництва
Відомості про статтю (about article) Format text Стор.

Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

1 Шацький В.В., Скляр О.Г., Скляр Р.В.
Екологічні проблеми ресурсовикористання у тваринництві
V. Shatsky, A. Sklyar, R. Sklyar
Ecological problems of use of resources in stock-raising

10
2 Парахін О.О., Кюрчев С.В.
Вплив параметрів з’єднання модулів МЕЗ на стійкість транспортного переміщення блоково-модульного МТА
O. Parakhin, S. Kyurchev
Influence parameters connection modules of MES on stability of a transport moving of block-module MTU

6
3 Гербер Ю.Б., Гудков И.Н.
Элементы СР-технологии производства молока в условиях агропредприятия
J. Gerber, I.Gudkov
Elements of CP-теhnology of production of milk in the conditions of аgrо enterprises

10
4 Демченко В. Н., Альатум Мохаммад
Совершенствование процесса приготовления многокомпонентных кормов для мелкого рогатого скота
V. Demchenko, Al'atum Mokhammad
Perfection of process of preparation of multicomponent forages for sheep

7
5 Шацький В.В., Мілько Д.О., Болтянський Б.В., Коломієць С.М., Семенцов В.І.
Якість змішування компонентів раціону – основа підвищення продуктивності тварин
V. Shaysky, D. Milko, S. Kolomiez, B. Boltyanskyi, V. Semenzov
Quality of ration components mixing is basis of increase of the animals productivity

8
6 Банга В.І.
Дослідження нерівномірності видачі та ймовірності стабільності процесу дозування комбікорму індивідуальним роздавачем-дозатором
V. Banga
Research unevenness of delivery and probability of stability of process of dosage of the mixed fodder individual distributing and metering device

5
7 Бойко І.Г., Нанка О.В., Семенцов В.В.
Розробка енергозберігаючої конструкції дозатора сипучих кормів
I. Boyko, A. Nanka, V.Semencov
Development constructions metering device of friable forages

6
8 Petr Hutla
Biopaliva ve forme topnych briket biofuels in the form of heat briquettes
P. Hutla
Biofuels in the form of heat briquettes

7
9 Демченко В.Н., Вертий А.А.
Повышение эффективности процесса измельчения грубых и стебельчатых кормов
V. Demchenko, A. Vertiy
Increase of efficiency process of grinding down of rough and stem forages

6
10 Брагинец Н.В., Демченко В.Н., Поляков А.Н.
Исследование процесса отрыва соломы от ее вороха рабочим органом
N. Braginets, V.Demchenko, A. Poljakov.
Research of process of tearing away of straw from its lots working part

6
11 Бойко И.Г., Семенцов В.И.
Совершенствование технических средств обогащения комбикормов биологически активными кормовыми добавками
I. Boyko, V. Semencov
Perfection of hardwares of enriching of the mixed fodders biologically active by forage additions

8
12 Славкова Л.Г.
Параметрів потоку рідини в розпилювачі з дросельною мембраною
Slavkova l.
Theoretical researches of regime parameters of stream of liquid in with a choke membrane

8
13 Болтянський О.В., Болтянська Н.І.
Визначення факторів, що впливають на ймовірність безвідмовної роботи фермської техніки при розрахунку кількості запасних частин
O. Boltyanskiy, N. Boltyanskaya
Determination factors affecting the probability of failureless work at the calculation quantity of spare parts

6
14 Брагинец Н.В., Бахарев Д.Н., Демченко В.Н.
Определение рациональной конструкции и формы шипов молотильно-сепарирующего устройства для початков кукурузы
N. Braginets, D. Bakharev, V. Demchenko
Determination of rational construction and form of thorns of threshing and separating devices for corn-cobs

8
15 Брагинец Н.В., Демченко В.Н., Шовкопляс А.В.
Теоретическое обоснование повышения эффективности процесса обработка почвы с использованием более совершенных рабочих органов
N. Braginets, V. Demchenko, A. Shovkoplyas
Theoretical ground of increase of efficiency of process treatment of soil with the use of more perfect workings organs

12
16 Крилов В.В., Коломієць С.М.
Аналіз робіт з динаміки гідропривода робочих органів вантажопідйомних машин
V. Krylov, S. Kolomiyets
Analysis state of dynamics of hydroprivod’s manipulator of the produced machines

8
17 Мітков Б.В., Мітков В.Б., Шульга О.В.
Альтернативні палива для транспортних засобів
B. Mitkov, V. Mitkov, A. Shulga
Alternative fuels for vehicles

9
18 Демина Н.А.
К вопросу исследования напряженно-деформированного состояния режущих элементов штампов в системе “пуансон - матрица – заготовка”
N. Demina
То question study of the stressed-deformed state elements of stamp in system «punches - matrix – blanks»

7
19 Зуев А.А., Леженкин А.Н., Болтянский О.В., Засядько А.И.
Моделирование изменения геометрических параметров распределительной системы планетарного гидромотора
A. Zuev, A. Lezhenkin, O. Boltyansky, A. Zasyadko
Simulation of change geometric parameters of the planetary hydraulic motor distribution system

11
20 Волошина А.А., Верещага В.М., Тарасенко В.В., Бедлецкий Г.В.
Исследование влияния формы окон торцевой распределительной системы на выходные характеристики планетарных гидромашин
A. Voloshina, V. Vereshchaga, V. Tarasenko, G. Bedletsky
Study of the effect of the shape of windows of the face distribution system on output parameters of planetary hydraulic machines

9
21 Булгаков В.М., Борис А.М., Борис М.М.
Дослідження технологічного процесу безкопірного зрізу гички цукрових буряків
V.Bulgakov , А. Borys , М. Borys
Mathematical modelling and experimental researches of technological process of a cut of a tops of vegetable of a sugar beet

9
22 Литвинов О.І., Березовий М.Г., Андрєєв Ю.М.
Аналітичне дослідження стійкості руху складних механічних систем
O. Lytvynov , M. Berezovyi, G. Andreev
Analytical research of stability of movement of complex mechanical systems

18
23 Пилипака С.Ф., Черниш О.М., Адамчук О.В.
Основні положення теорії складного руху матеріальної точки по площині
S. Pylypaka , O. Chernysh, O.Adamchuk
Substantive provisions of the theory of compound motion of a material point on a plane

19
24 Березовий М.Г., Черниш О.М.
Аналітичне дослідження очищення головок коренеплодів від залишків гички
M. Berezovyi, O. Chernush
Analytical research of clearing of root crops heads from the rests of the tops of vegetable

8
25 Булгаков В.М., Головач І.В., Березовий М.Г., Борис А.М.
Аналітичне визначення втрат гички при коливаннях гичкорізального апарату
V. Bulgakov, I. Golovach, M. Berezovyi, А.Borys
Analytical determination of losses a tops vegetable of a sugar beet during vibration machine her shearing

9
26 Яременко В.В.
Технічне діагностування гідравлічного приводу комбайнів
V. Yaremenko
Technical diagnosing of a hydraulic drive of combines

7
27 Кушнарев А.С., Бобровный Е. В., Шевченко И.А., Кушнарев С. А.
Стохастический аналіз сил, действующих на рабочие органі дискатора
A. Kushnarev, I. Shevchenko, E. Bobrovniy, S. Kushnarev
The stochastic analysis of forces, operating on disk working organ

13
28 Ловейкін В.С., Шевчук С. П., Зайченко С. В.
Визначення контактних тисків взаємодії формуючих робочих органів прохідницького щита з оброблюваним середовищем
V. Loveikin, S.Shevchuk, S.Zaichenko
Determination contact pressure shaping the interaction working-through of the shield with the treated environments

12
29 Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В., Дитюк А.І., Тисленко О.Б.
Уточнена модель та динамічний аналіз западання насінини (гранули міндобрив) в комірку у процесах точного висіву та підживлення рослин. І.
V. Loveikin, Y. Chovnuk, A. Dityk, A. Tislenko
A refined model and dynamic analysis of retraction the seeds (pellets fertilizer) in a cell in the process of precision seed and plant nutrition

13

Електротехнічні комплекси та системи

30 Науменко О.А., Бойко И.Г.
Роботизация процессов доения коров – путь к ресурсосбережению
A.Naumenko, I.Boyko
A robot of processes of milking of cows is a way storage.

6
31 Кудинов Е.И., Бойко И.Г., Русалёв А.М.
Методика определения неравномерности дозирования сыпучих материалов с помощью автоматизированного устройства
E.Kudinov, I.Bojko, A.Rusaliov
Method of determination of dosing of bulk materials with the help of automatic devices

5
32 Єрмак В.П., Богданов Є.В., Демченко В.М., Грачов О.С.
Теоретичне дослідження вібраційного дозатора сипких матеріалів з електромагнітним збуджувачем коливань
V. Ermak, E. Bogdanov, V. Demchenko, A. Grachov
Theoretical research of vibration metering device of friable materials is with electromagnetic exciter of vibrations

8
33 Коваленко Л.Р., Коваленко О.І.
Розробка програмного комплексу розрахунку живильного розчину для гідропонної теплиці
L. Kovalenko, O. Kovalenko
Development of programmatic complex of calculation of nourishing solutions is for gidroponnoy hothouse

6


ЗАСНОВНИК: Таврійський державний агротехнологічний університет
© ТДАТУ, 2014
Головна сторінка видавництва