Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 13. Том 1


Мелітополь 2013


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2013. - Вип. 13. Т.1. - 259 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 6 від 13 грудня 2012 р.
     У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень в галузі механізації сільського господарства, харчових виробництв, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів агропромислового та харчових виробництв.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., проф. (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф.; Найдиш А.В. - д.т.н., проф.; Никифорова Л.Є. - д.т.н., проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Рогач Ю.П. - к.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Гербер Ю.Б. Теоретическое обоснование процесса сушки ферроцинсодержащих отходов виноделия
2.     Паламарчук І.П., Янович В.П. Оцінка якісних параметрів багатокомпонентних сумішей рослинних інгредієнтів за вібровідцентрового дезінтегрування
3.     Гвоздєв О.В., Гвоздєв В.О., Калиниченко О.О. Теоретичне визначення форми робочої поверхні завантажувальної камери дозатора - змішувача
4.     Бондарев Р.А., Киркор М.А. Оценка эффективности процесса центробежной классификации
5.     Харкевич В.Г. Влияние вида механического воздействия на создание аппаратов для измельчения хрупких пищевых материалов
6.     Самойчук К.О.,Котенко В.І., Макарова Ю.Ю. Дослідження та оптимізація параметрів барабанного просіювача борошна
7.     Котляр О.В., Горальчук А.Б. Визначення впливу поверхнево-активних речовин на стабілізацію суспензій
8.     Паромчик И.И., Челомбитько М.А., Королева Н.Ю., Светлугина А.А. Использование пряно-ароматического сырья в производстве хлебобулочных изделий
9.     Думенко К.М., Шевченко К.С., Павлюченко І.С., Полянський П.М. Особливості конструювання планетарної машини для подрібнення насінників баклажанів

10.     Груданов В.Я., Торган А.Б. Моделирование процесса формования макаронных изделий в матрицах с улучшенными характеристиками
11.     Болгова Н.В., Маренкова Т.І. Аналіз жирнокислотного складу рослинної олії
12.     Артюхова Н.О. Застосування температурно-вологістної апроксимації в розрахунках багатоступеневих сушарок
13.     Димитрієвич Л.Р., Степанова Т.М., Скуріхіна Л.А. Динаміка процесу окислення вітамінів під час зберігання жиро-рослинних сумішей
14.     Капетула С.М., Бурдо О.Г. Бародиффузионные технологии переработки растительного сырья
15.     Плотнікова Р.В., Гринченко Н.Г., Пивоваров П.П. Обгрунтування вмісту плодово-ягідної сировини у складі напівфабрикатів десертної продукції на основі молочної сировини
16.     Горбенко О.А., Стрельцов В.В., Горбенко Н.А. Теоретичне дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів пресу на споживану ним потужність
17.     Савченко-Перерва М.Ю., Якуба О.Р. Удосконалення моделей розрахунку фракційної ефективності протитечних пиловловлювачів для харчових виробництв
18.     Терзієв С.Г., Ружицька Н.В. Кінетика процесу екстрагування олії зі шламу кави
19.     Заплетніков І.М., Пільненко А.К. Аналіз кінематичного дослідження механізмів подачі продукту в зону різання

20.     Кудрявцев В.М., Парамонова В.А., Куропятник Д.В. До питання проектування масло- та жироплавителя з використанням надвисокочастотної енергії
21.     Лавріненко Н.М., Бескровний О.І. Комп’ютерне моделювання перемішування в’язкопластичних харчових мас
22.     Орешина О.О., Молоканова Л.В. Вплив виду зв’язувальних компонентів на якість снеків з деструктуризованого м'яса баранини
23.     Фалько О.Л. Сепарація сипких матеріалів на три фракції при їх вібраційному переміщенні
24.     Гвоздєв О.В., Гвоздєв В.О., Шпиганович Т.О. Визначення ступеня впливу факторів на витікання зернової суміші крізь вивантажувальний отвір бункера – зволожувача зерна
25.     Кольцов А.Г., Реченко Д.С., Дмитриев Ю.А. Повышение качества обрабатываемых деталей за счет балансировки электродвигателя шлифовального станка
26.     Оносова І.А. Проблеми експорту зерна в контексті недосконалості сучасної інфраструктури зернового ринку України
27.     Ялпачик В.Ф., Ялпачик Ф.Е., Стручаев Н.И. Теплофизические расчеты при замораживании и дефростации плодоовощной продукции
28.     Самойчук К.О., Полудненко О.В. Результати аналізу конструкцій струминних змішувачів рідких компонентів
29.     Паляничка Н.О. Результати експериментальних досліджень процесу імпульсної гомогенізації молока

30.     Ялпачик О.В., Буденко С.Ф. Баланс потужності та коефіцієнт корисної дії зернової дробарки
31.     Хассай Д.В., Янаков В.П., Голованов М.В. Визначення технологічної ефективності сучасних тістомісильних машин
32.     Завірюха М.В. Дослідження розмірно-масових характеристик рослин кукурудзи
33.     Огієнко М.М. Методика визначення та експериментальні дослідження в’язкості технологічної насіннєвої маси овоче-баштанних культур
34.     Каплун В.В. Устройства для анализа качества кормов

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 18.01.2013 р. друк. Rizo.
16,2 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – к.т.н., проф. Ялпачик Ф.Ю.
     Редактор – к.т.н., доц. Самойчук К.О.
     Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна