Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 11. Том 1


Мелітополь 2011


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2011. - Вип. 11. Т.1. - 340 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 7 від 25 січня 2011 р.
     У випуску наукових праць друкуються матеріали в галузі механізації сільського господарства, енергетики та автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. – к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. – чл.-кор. НААНУ, д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. – д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. – чл.-кор. УААН, д.т.н., професор; Найдиш А.В. - д.т.н., професор; Никифорова Л.Є. – д.т.н., професор; Овчаров В.В. ? д.т.н., професор; Панченко А.І. – д.т.н., професор; Рогач Ю.П. – к.т.н., професор; Скляр О.Г. – к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. - д.т.н., професор; Шацький В.В. – д.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., професор.
ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Пастушенко С.І., Огієнко М.М. Математичне моделювання процесів роботи похилого циліндричного сепаратора при доробці технологічної насіннєвої маси овоче-баштанних культур
2.     Панченко А.И., Волошина А.А., Титов Д.С., Засядько А.И. Математическая модель торцевой распределительной системы с цилиндрическими окнами
3.     Головчук А.Ф., Лапенко Г.О., Арендаренко В.М., Харак Р.М. Результати дорожніх випробувань колісного тарктора з універсальним регулятором швидкості
4.     Корлюк С.С., Сеник В.Б. Прогноз денатурации сывороточных белков в зависимости от режима пастеризации
5.     Полянский А.С., Лузан С.А., Дерябкина Е.С. Обоснование возможности подготовки поверхности металлическими щетками для газотермического напыления покрытий
6.     Полянский А.С., Дубинин Е.А., Дубинина И.Н. Перспективы внедрения инноваций на предприятиях автомобильного транспорта
7.     Тригуб О.А., Білан А.В., Осипенко В.І., Ступак Д.О. Дослідження течії робочої рідини в проміжку між електродом-інструментом та заготовкою
8.     Подригало М.А., Полянский А.С., Клец Д.М., Корчан Н.С., Задорожняя В.В. Оценка устойчивости положения колесных машин методом парциальных ускорений
9.     Волошина А.А. Классификация планетарных гидромашин, применяемых в силовых гидроприводах мобильной техники
10.     Болтянський О.В., Зуєв О.О., Стефановський О.Б., Кольцов М.П. Визначення параметрів палива при розрахунку циклу дизеля, що споживає суміш дизельного і біологічного палив

11.     Стефановский А.Б. Особенности перспективных электромобилей фирмы RENAULT
12.     Кувачов В.П. Аналіз методик визначення глибини технологічної колії у випадку її прокладання на ґрунті колесами енергозасобу
13.     Гвоздєв В.О. Визначення економічної ефективності приготування комбікормів з використанням швидкохідного гвинтового змішувача
14.     Брагінець А.М. Перспективи реконструкції і автоматизації молочних ферм
15.     Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Поліпшення екологічних і економічних показників автомобільних двигунів шляхом вдосконалення газорозподільного механізму
16.     Стефановский А.Б. Тенденции форсирования современных моделей зарубежных тракторных дизелей
17.     Сушко О.В. Поліпшення механічних характеристик традиційних сталей
18.     Мілько Д.О. Моделювання впливу складових раціону на загальну перетравність поживних речовин раціону
19.     Степаненко Д.С., Проскурня Т.О. Утилизация автомобильных масляных фильтров
20.     Зуев А.А., Степанов П.П., Панкова А.И., Кольцов Н.П. Перспективы развития поршневых двигателей внутреннего сгорания

21.     Бондаренко О.В., Грубань В.А. Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів очисного пристрою кукурудзозбиральних машин
22.     Бунина Л.М., Бакарджиев Р.О. Малоциклова витривалість кованих сталей
23.     Бистрий О.М., Роговський І.Л. Методика визначення ресурсу за динамікою зношування деталей зернозбиральних комбайнів
24.     Роговський І.Л. Аналітична формалізація мети системи технічного обслуговування сільськогосподарських машин
25.     Бондаренко О.В. Оцінка сучасного стану вітчизняного парку кукурудзозбиральних машин
26.     Виноградов А.Г. Дослідження властивостей водяних завіс за допомогою програмного комплексу Flowvision
27.     Домашенко С.В., Морозов Д.М. Аналіз перспектив використання CRM-систем у туристичному бізнесі
28.     Хмелев Р.Н. Унифицированный подход к математическому описанию газовых и гидравлических систем поршневых двигателей внутреннего сгорания
29.     Кольцов М.П., Карташов C.Г. Перспективна технологія вирощування гірчиці на Півдні України
30.     Гречка І.П., Свинаренко М.С. Удосконалення гасителя пульсацій тиску рідини в трубопроводі

31.     Поздеев С.В. Математическое моделирование тепловых процессов начальной стадии испытания железобетонной колонны на огнестойкость
32.     Швець Л. В. Застосування процесу вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічного деформування
33.     Михайлов Є.В., Кольцов М.П., Білокопитов О.О. Аспекти методики визначення параметрів повітряного потоку в пневмосистемі машини попереднього очищення зерна
34.     Милаева И.И. Сравнительная характеристика конструкции зарубежных двигателей при эксплуатации
35.     Шпиганович Т.О. Математичне моделювання сепарації зерна через щілинні отвори між розгінними ділянками розподільного конуса
36.     Ракул О.І., Пилип В.Є. Вдосконалення качановідокремлювального апарату кукурудзозбиральної техніки
37.     Назаренко О.О. Математичне моделювання динамічних та економічних показників машинно-тракторних агрегатів
38.     Проскуріна І.В. Перспективи впровадження високоефективного пилоповітряного обладнання у вугільній промисловості
39.     Молодан А.А. Повышение точности оценки технического состояния цилиндропоршневой группы разделением потоков картерных газов
40.     Тарасенко С.Є. Шляхи енергозбереження при виробництві продукції рослинництва

41.     Зуев А.А., Степанов П.П. Двигатель, работающий на растительном масле
42.     Циба О.А., Зима О.В., Рубанов Л.Д. Моделювання гідродинамічних процесів при проектуванні дроселів верстатних гідроприводів за допомогою САПР COSMOS Flo Works
43.     Верхоланцева В.О. Визначення ефективності застосування методу охолодження зерна
44.     Довгаль В.В. Аналіз впливу конструктивних особливостей машинно-тракторних агрегатів на їх керованість

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 05.04.2011 р. друк. Rizo.
33,25 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск - д.т.н., професор Панченко А.І.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна