Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 10. Том 6


Мелітополь 2010


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2010. - Вип. 10. Т.6. - 176 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 7 від 7 лютого 2010 р.
     У випуску наукових праць друкуються матеріали за результатами досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики та автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. УААН, д.т.н., професор; Найдиш А.В. - д.т.н., професор; Овчаров В.В. - д.т.н., професор; Панченко А.І. - д.т.н., професор; Рогач Ю.П. - к.т.н., професор; Скляр О.Г. - к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. - д.т.н., професор; Яковлєв В.Ф. - к.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., доцент.
ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Даценко М.С. Аналіз правових аспектів функціонування ринку біопалив в євросоюзі та Україні
2.     Парахін О.О., Надикто В.Т. Дослідження керованості транспортного руху блоково-модульного МТА
3.     Ловейкін В.С., Ковбаса В.П., Човнюк Ю.В., Ярошенко В.В., Костина О.Ю. Аналіз динамічних властивостей сталевих ємнісних конструкцій для сипучих вантажів
4.     Шевченко О.О., Гаврилюк В.І., Войналович О.В. Актуальні наукові працеохоронні напрями в аграрному виробництві
5.     Гербер Ю. Б., Гаврилов О. В. Оптимальні режими подрібнення плодів абрикосу у роторній дробарці
6.     Войналович О.В., Дерев’янко Д.А. Оптимізація заходів з охорони праці в АПК
7.     Krocko V., Zitnansky J., Bodo S. Vplyv reznych podmienok na drsnost obrobeneho povrchu, tepelne javy v bode rezu a jeho bezprostrednom okoli pri frezovani
8.     Francak J., Korenko M. Uroda a kvalita zemiakov na slovensku v zavislosti od pouzitej pestovatelskej technologie
9.     Богданов Є.В., Кюрчев С.В. Теоретичне дослідження явища резонансу дебалансного вібраційного дозатора сипких матеріалів
10.     Брагінець М.В., Єрмак В.П., Кюрчев С.В. Електричний вимірювач малих швидкостей повітряного потока

11.     Жиган В.Й., Ігнатьєв Є.І. Обгрунтування кінематичних пара-метрів зчіпки для просапного МТА з трактором ХТЗ-160
12.     Гербер Ю.Б., Ковтун В.М. Экспериментальное исследование комплексного использования плоских гелиоконцентраторов и аэродинамических ребер совместно с плоским теплообмен-ным коробом
13.     Гончаров Ф.І. Про стан водопостачання в АПК
14.     Калінський Є.О. Дослідження впливу води, опроміненої електромагнітним випромінюванням міліметрового діапазону хвиль, на схожість, морфологічні та фізичні ознаки пшениці
15.     Лехман С.Д. Паспортизація потенційних небезпек при роботі машинно-тракторних агрегатів на виробництвах АПК
16.     Завалий А.А., Янович И.В. Инфракрасная камера для сушки плодов и овощей
17.     Кучин В.Д., Гаевская И.В. Парадоксы аксиомы Лобачевского привели к застою в развитии динамики
18.     Цапко В.Г., Деревянко Д.А., Стеренбоген М.Ю. Нарушения функции костно-мышечного аппарата у работников сельского хозяйства и меры профилактики
19.     Кувачов В.П., Надикто В.Т. Оцінка ефекту від колійної технології землеробства
20.     Голубенко А.А., Цивенкова Н.М. Охорона праці та екологічні аспекти при експлуатації газогенераторних установок транспортного типу

21.     Болбат О.І., Морозов М.В., Радєв С.Ю. Математичне комп’ютерне моделювання процесів коливань та його застосування у лабораторному практикумі
22.     Повіляй В.М., Пархоменко А.П., Яцух О.В. Дослідження якісних показників сівалки точного висіву просапних культур «Кінзе»
23.     Повіляй В.М., Пархоменко А.П., Яцух О.В. Обгрунтування способу і технології висіву просапних культур
24.     Макаєв В.І., Василюк В.І. Молотарка для обмолоту снопів льону-довгунця в селекції
25.     Мовчан В.Ф., Мітков Б.В., Мітін В.М., Болтянський В.М. До питання ефективного існування фермерських господарств з . малими розмірами сільськогосподарських угідь
26.     Лебедев А.Т., Артемов Н.П., Кот А.В., Подригало М.А. Оценка управляемости мобильных машин методом парциальных ускорений
27.     Калетник Г.Н., Соколенко О.Н. Результаты исследования одноярусной гидропонной установки с упругими несущими элементами на предмет динамической устойчивости в процессе разгрузки урожая методом тензометрирования

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 30.07.2010 р. друк. Rizo.
10,94 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск - д.т.н., професор Надикто В.Т.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна