Scientific bulletin of the Tavria agrotechnological state university. - Melitopol: TSATU, 2018. - Is. 8, vol.1
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2018. - Вип. 8, Т. 1     Публікується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ.
     Підписано до випуску 29 травня 2018 р.

     Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва та прикладної геометрії, інженерної графіки.
     Випуск призначено для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів агротехнічних спеціальностей.

     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор Малкіна В.М.

     Відповідальний коректор – к.т.н., доцент Мацулевич О.Є.
Відомості про статтю (about article) Format text Стор.

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

1 Борисенко В. Д., Устенко А. С., Друзь Є. І.
Моделювання поверхонь із заданими кутами нахилу дотичних до іх головних напрямів у всіх кінцевих точках
V. Borisenko, A. Ustenko, E. Druz
Modeling of surface with specified angles of inclination to they main directions at all end points

8
2 Комяк В. М., Соболь О. М., Кравців С. Я
Модель та метод оптимального покриття неопуклими багатокутниками заданої області з дискретними елементами
V. Komyak, А. Sobol, S. Kravtsiv
Model and method of optimal coverage by non-convex polygons of a given area with discrete elements

12
3 Ницын А. Ю.
Выбор точки зрения, картинной плоскости и центра проецирования при визуализации трёхмерной сцены
A. Nitsyn
The choice of view point, picture plane and center of projection for visualization of the three-dimensional stage

7
4 Небелюк В. І., Мартин Є. В.
Облаштування пожежної частини добровільної пожежної охорони в об’єднаних територіальних громадах
V. Nebelyuk, E. Martyn
Objection of the fire department of dominant fire protection in the agricultural location of the unioned territorial communities

8
5 Рижавський К. Є., Мартин Є. В.
Спеціалізоване графічне програмне забезпечення у підготовці рятувальників
K. Ryzhavsky, E. Martyn
Specialized graphic software in preparing rescuers

8
6 Черніков О. В., Скляров Є. Ю., Швейкін І. О.
Особливості комп'ютерного моделювання екскаватора «Menzi Muck M545» для досліджень його руху та стійкості при заданих умовах
A. Chernikov, E. Skliarov, I. Shveikin
Features of Menzi Muck M545 excavator computer modeling for research of its movement and sustainability at the special conditions

9
7 Мацулевич О. Є., Щербина В. М., Залевський С. В.
Автоматизація процесу геометричного моделювання робочих поверхонь насадок для фонтанів
A. Matsulevych, V. Sherbina, S. Zalevskyi
Automation of process of geometrical modelling of working surfaces nozzles for fountains

14
8 Сидорова Н. В., Доценко Ю. В.
Види перспективи та можливості їх застосування
N. Sydorova, J. Dotsenko
Types of perspective and possibility of their application

10
9 Дашкевич А. А.
Алгоритм пространственного хеширования для решения задач приблизительного поиска ближайших соседей
A. Dashkevich
Spatial hashing algorithm for approximate nearest neighbors search

8
10 Зубішин І. О., Кузьменко А. С., Сидоренко О. С., Сімонова О. Г.
Дослідження засобів та обґрунтування рекомендацій щодо розробки та анімації індивідуального персонажу комп`ютерної гри
I. Zubishin, A. Kuzmenko, O. Sydorenko, О. Simonova
Research of the means and substantiation of recommendations for the development and animation of the individual character of the computer game

8
11 Спірінцев В. В.
Геометричне моделювання профілів лопаткових апаратів компресорів на основі адаптивного методу дискретної інтерполяції
V. Spirintsev
Geometrical modeling of the profiles of blades of compressors on the basis of the adaptive method of the discrete interpolation

8
12 Фролов О. В.
Параметричні рівняння поверхні відносно системи її інваріантного тригранника в точці
O. Froloff
Parametrical equations of surface concerning a coordinate system of darboux’s frame

13
13 Пихтєєва І. В., Івженко О. В., Залевський С. В.
Особливості вирішення задач апроксимації неперервних функцій
I. Pyhteeva, A. Ivzhenko, S. Zalevskyi
Features of the decision of problems of approximation of continuous functions

8
14 Северин В. П., Ніцин Д. О., Сидоренко О. С.
Геометричне моделювання імунітету людини, як системи зі зворотнім зв'язком
V. Severyn, D. Nitsyn, O. Sydorenko
Geometric modeling of human immunity as a system with feedback

8
15 Бережной В. А., Матюшенко Н. В., Федченко А. В.
Моделирование изображений в механических средах деталей
V. Berezhniy, M. Matyushenko, Н. Fedchenko
Modeling images in mechanical environments of details

5
16 Спірінцев В. В., Кондратюк Ю. Р.
Алгоритм перетворення dicom зображення у формат jpeg, bmp та png
V. Spirintsev, Y. Kondratiuk
Algorithm of the dicom conversion of the image in the jpeg, bmp and png format

8
17 Лясковська С. Є.
Взаємозв’язки між етапами життєвого циклу об’єктів машинобудування
S. Ljaskovsky
Interaction between the steps of the life cycle of machine building objects

8
18 Адоньєв Є. О., Верещага В. М., Найдиш А. В.
Застосування геометричних матриць для утворення точкових рівнянь Б-поверхонь
Y. Adoniev, V. Vereshchaga, A. Naidysh
Application of geometric mattresses for determination of pointing equations of B-surfaces

8

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ

19 Прищепов М. А., Прищепова Е. М., Иванов Д. М.
Расчёт механических и электромеханических характеристик асинхронных электродвигателей в двигательном и генераторном режимах при частотном управлении
М. Prishchepov, О. Prischepova, D. Ivanov
Calculation of mechanical and electromechanical characteristics of asynchronous electric motors in impellent and generating modes at frequency management

21
20 Дубініна С. В.
Моделювання електричного поля в програмі Matlab
S. Dubinina
Model of the electric field in the Matlab programs

6
21 Петров В. О.
Вдосконалення сімплекс методу оптимізаціі Нелдера-Міда з апробацією в багатовимірному факторному просторі
V. Petrov
Improvement of the Nielder-Mida simplex-method of optimization with approbation in a multidimensional factor space

9
22 Стручаев Н. И., Стёпин Ю. А., Перова Н. П.
Гелиоэлектрическое устройство с концентратром энергии
N. Struchaev, J. Stjopin, N. Perova
Helio-electric set with concentrate of energy

8
23 Стручаєв М. І., Постол Ю. О.
Термосифонна геліосушарка
N. Struchayev, J. Postol
Thermosiphon solar dryer

8


ЗАСНОВНИК: Таврійський державний агротехнологічний університет
© ТДАТУ, 2018
Головна сторінка видавництва