Scientific bulletin of the Tavria agrotechnological state university. - Melitopol: TSATU, 2015. - Is. 5, vol.1
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. - Вип. 5, Т. 1     Публікується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ.
     Протокол № 8 від 28 квітня 2015 р.

     Підписано до випуску 25 травня 2015 р.

     Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва та прикладної геометрії, інженерної графіки.
     Випуск призначено для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів агротехнічних спеціальностей.

     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор Надикто В.Т.
Відомості про статтю (about article) Format text Стор.

Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

1 Булгаков В.М., Свірень М.О., Кісільов Р.В., Орищенко С.Б., Лісовий І.О.
Дослідження вібраційних процесів при основному обробітку ґрунту
V. Bulgakov, M. Sviren, R. Kisilov, S. Orischenko, I. Lisovoi
Research of vibration processes at the main processing of the soil

2 Кувачов В.П.
До питання вибору шин спеціалізованих ширококолійних засобів сільськогосподарського призначення
V. Kuvachоv
The question selection of tire wide span agricultural tractor

3 Кувачов В.П., Теслюк Г.В.
Стабілізація тягових навантажень чизельно-полицевого робочого органу для основного обробітку ґрунту в системі колійного та мостового землеробства
V. Kuvachоv, G. Tesluk
Stabilization traction loads chisel-dumping working organ for core addressing processing soil in rutting and bridge of agriculture

4 Глущенко В.В., Подригало М.А., Клец Д.М., Дубінін Є.О., Абрамов Д.В.
Експериментальне дослідження параметрів стійкості та динамічності автомобільних цистерн в дорожніх умовах
V. Gluschenko, M. Podrigalo, D. Klets, Ye. Dubinin, D. Abramov
Experimental research of road tankers stability and dynamic parameters on the road

5 Антощенков Р.В.
До визначення кінематичних зв’язків, кутів і швидкостей коліс трактора класичної компоновки при повороті
R. Antoshchenkov
To determine kinematic constraints angular and speed of the tractor wheels the classic layout when turning

6 Антощенков Р.В., Кашин Д.В.
Аналіз буксування движителей машинно-тракторного агрегату
R. Antoshchenkov, D. Kashin
Analysis of wheels slipping of tractor unit

7 Дубинин Е.А., Полянський А.С., Руднев Ю.И.
Математическое мо-делирование движения шарнирно-сочлененного колесного средства транспорта по неровностям
Ye. Dubinin, A. Poliansky, Yu. Rudnev
Mathematical modeling of articulated vehicle movement over rough terrain

8 Болтянський В.М., Мітков Б.В., Болтянський Б.В., Ігнатьєв Є.І., Шульга О.В.
Стан ресурсної забезпеченості підприємств АПК на прикладі Запорізької області
Boltyanskii V., Mitkov B., Boltyanskii B., Ignatiev E., Shulha O.
State of resource provision of agricultural enterprises on the example of Zaporozhye region

9 Болтянський В.М., Мітков Б.В., Болтянський Б.В., Ігнатьєв Є.І., Шульга О.В.
Метод визначення оптимального терміну збирання зернових
V. Boltyanskii, B. Mitkov, B. Boltyanskii, E. Ignatiev, O. Shulga
The method of determining the optimum term of harvesting grain

10 Чижиков І.О.
Результати досліджень з дотримання заданої глибини садіння підщеп плодових культур апаратом дискового типу
I. Chizhykov
The results of researching on the keeping the specified depth for fruit crop stocks planting by means of the disk type device

11 Артьомов М.П.
Керованість і стійкість руху ґрунтообробних мобільних сільськогосподарських агрегатів моделюванням парціальних прискорень
N. Artіоmov
Controllability and stability of motion tillage mobile agricultural units modeling partial accelerations

12 Теслюк Г.В., Волик Б.А., Чижиков О.І.
Обґрунтування технологічного процесу та параметрів копача цибулевих культур
G. Teslyuk, B. Volyk, I. Chizhykov
Justification of technological process and parameters of onions digger

13 Кюрчев С.В., Верхоланцева В.А.
Конструктивные особенности установки для охлаждения и сушки зерна активным вентилированием
Features plants for cooling and drying of grain aeration
S. Kiurchev, V. Verholantseva

14 Скляр О.Г., Зоря М.В.
Порівняльна оцінка технологій вирощування кукурудзи в південній степовій зоні України
A. Skliar, M. Zorya
Comparative rating of technologies of cultivation of corn in a southern zone of Ukraine

15 Дереза О.О., Дереза С.В.
Дослідження інерційних приводів для сільськогосподарських машин
H. Dereza, S. Dereza
Research inertia drives for agricultural machines

16 Паніна В.В., Новік О.Ю.
Побудова номограми для визначення режимів вібронакатування золотників
V. Panina, A. Novik
Build nomogram to determine vibronically spools

17 Паніна В.В., Дашивець Г.І.
Спосіб відновлення гільз циліндрів з використанням ФАБО
V. Panina, G. Dashivec
Rational way to restore cylinder liners

18 Дашивець Г.І., Новік О.Ю.
Контроль технічного стану двигунів методом спектрального аналізу моторного мастила
G. Dashivets, А. Novik
Technical control of engines method of spectral analysis of motor oils

19 Братишко В.В.
Дисипація енергії у каналі гвинтового гранулятора кормів
V. Bratishko
Energy dissipation in the channel of screw pellet mill

20 Вороновский И.Б., Назарова О.П.
Надежность систем капельного орошения плодових насаждений
I. Voronovskiy, О. Nazarova
Reliability of systems of tiny irrigation of fruit planting

21 Рубців М.О., Матковський О.І.
Дослідження переміщення ґрунту з садженцем коливальним розпушувачем викопувального плуга
N. Rubtcov, O. Matkovskyi
Research to move the soil and seedling oscillating shank ripper the plow for digging

Електротехнологічні комплекси та системи

22 Горобець В.Г., Трохоняк В.І.
Комп’ютерне математичне моделювання процесів тепло- і масопереносу при вентиляції повітря в птахівничих приміщеннях
V. Gorobets, V. Trokhanyak
Computer mathematical modeling of heat and mass transfer of air ventilation in poultry houses

23 Антипов Є.О.
Енергозберігаюча система теплопостачання на базі сезонного акумулятора теплоти
I. Antypov
Energy saving heating of the system based on seasonal the heat accu-mulator

24 Кулагін Д.О., Андрієнко П.Д.
Критерій керування переміщенням автономних рухомих електротехнічних комплексів
D. Kulagin , P. Andrienko
The criterion for motion control of autonomous mobile electrical sys-tems

25 Кашкарьов А.О.
Система керування елеваторним комплексом з функцією моніторингу на основі сіток Петрі
A. Kashkarov
Control system of the grain elevator with the function of monitoring based on petri nets

26 Бойко С.Б.
Метод втручання теплових стаціонарних полів у двушаруватих конструкціях
S. Boyko
Method for determining thermal stationary fields in two-layer plates

27 Надикто В.Т., Величко О.В.
Застосування МНК для визначення параметрів раціональної функції
V. Nadykto, H. Velichko
Application OLS for determination of parameters of rational functionsЗАСНОВНИК: Таврійський державний агротехнологічний університет
© ТДАТУ, 2015
Головна сторінка видавництва