Scientific bulletin of the Tavria agrotechnological state university. - Melitopol: TSATU, 2014. - Is. 4, vol.1
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2014. - Вип. 4, Т. 1     Публікується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ.
     Протокол № 10 від 27 травня 2014 р.

     Підписано до випуску 10 червня 2014 р.

     У випуску наукових праць наведено зміст статей за підсумками науково-дослідної роботи в межах держбюджетної теми «Розробити прогресивні біотехнічні системи виробництва продукції тваринництва, що динамічно розвиваються».
     Також представлено результати досліджень у галузі механізації технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.
     Випуск призначено для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів агротехнічних спеціальностей.

     Відповідальний за випуск – к.т.н., доцент Скляр О.Г.
Відомості про статтю (about article) Format text Стор.

Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

1 Скляр О.Г., Скляр Р.В.
Методи інтенсифікації процесів метанового зброджування
А. Skliar, R. Skliar
Methods for improved processes methane fermentation

3-9
2 Болтянський Б.В.
Впровадження енергозберігаючих технологій при будівництві та реконструкції тваринницьких підприємств в Україні
B. Boltianskiy
Introduction energy saving technology for construction and reconstruction of livestock enterprises in Ukraine

10-15
3 Болтянська Н.І.
Забезпечення високоефективного функціонування технологічного процесу приготування і роздавання кормів у тваринництві
N. Boltyanskaya
Providing of high-efficiency functioning of technological process of preparation and distribution of forage is in stock-raising

16-22
4 Ліщинський С.П., Заболотько О.О., Музиченко Я.М.
Забезпечення високоефективного використання установок для доїння корів
S. Lishchinski, O. Zabolotko, J. Myzuchenko
Providing of the high-efficiency use of options for milking of cows

23-29
5 Волошина А.А.
Параметрические исследования вытеснительной и распределительной систем гидравлического вращателя планетарного типа
А. Voloshinа
Parametrical studies of a displacing and distributing systems of the planetary hydraulic rotator

30-40
6 Павлюченко І.С.
Умови експлуатації, види і причини відмов робочих органів сівалок прямого посіву
І. Pavlyuchenko
Terms of use, types and reasons for refusal working bodies seeders direct sowing

41-48
7 Бакарджиев Р.О. Комарова І.Б.
Глибока переробка ріпаку на паливо-енергетичні цілі
R. Bakardzhiev, I. Komarova
Further processing of rape fuel and energy goals

49-55
8 Мілько Д.О.
Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми самозавантажувального кормороздавача з розширеними властивостями вивантаження
D. Milko
Ground of technological chart of the self-loading feed-distributor of preserved forages

56-60
9 Кириченко О.С.
Статичні характеристики гвинтоканавочних вузлів тертя електронасосних агрегатів для електротехнологій
O. Kyrychenko
Static characteristics of screw grooving friction units of electric motor hydraulic pump packages for electric technology

61-68
10 Болтянський Б.В.
Перспективи та доцільність використання нетрадиційних джерел енергії в тваринництві
B. Boltianskiy
Prospects and importance of non-conventional energy sources in stock raising

69-75
11 Волошина А.А.
Обоснование начальных условий моделирования работы гидровращателя планетарного типа в составе гидроагрегата
А. Voloshinа
Substantiation of the initial conditions simulation of the planetary hydraulic rotator operation as a part of the hydraulic unit

76-87
12 Скляр О.Г., Скляр Р.В.
Аналіз існуючих багатошарових захисних конструкцій біогазових установок
Analysis of existing structures laminated safety of biogas plants
А. Skliar, R. Skliar

88-94
13 Дереза О.О., Дереза С.В.
Аналіз методів моделювання процесу змішування кормів
O. Dereza, S. Dereza
Analysis of methods of design of process of mixing of forage

95-100
14 Дашивець Г.І., Паніна В.В.
Дослідження факторів, що впливають на якість ремонту двигунів
G. Dashivets, V. Panina
Investigation of the factors affecting the quality of repair of engines

101-106
15 Бондар А.М.
Визначення показників керованості колісної машини з адаптивним рульовим керуванням за допомогою комп’ютерного імітатора
A. Bondar
Definition of indicators of controllability of the wheel car with the adaptive steering by means of the computer simulator

107-114
16 Паніна В.В., Дашивець Г.І.
Підвищення зносостійкості гільз циліндрів двигунів
V. Panina, G. Dashivec
Raise to restore cylinder liners

115-120
17 Смєлов А.О.
Конструктивно-технологічне підвищення надійності ходової частини культиватора КПС-4
A. Smyelov
Constructive-technological improvement the reliability of the chassis cultivator KPS-4

121-136
18 Рогач Ю.П.
Методичні основи пропаганди охорони праці на підприємствах АПК
J. Rogach
Methodical bases of propagation of the labour safety at the agriculture enterprises

131-136

Електротехнологічні комплекси та системи

19 Куценко Ю.М.
Обґрунтування параметрів біогазових установок у тваринництві та їх автоматизація
Yu. Kushenko
Justification settings biogas plants in animal and automation

137-144


ЗАСНОВНИК: Таврійський державний агротехнологічний університет
© ТДАТУ, 2014
Головна сторінка видавництва