Scientific bulletin of the Tavria agrotechnological state university. - Melitopol: TSAA, 2013. - Is. 3, vol.1
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2013. - Вип. 3, Т. 1     Публікується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ.
     Протокол № 4 від 24 грудня 2013 р.

     Підписано до випуску 30 грудня 2013 р.

     Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва та прикладної геометрії, інженерної графіки.

     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор В.Т. Надикто
Відомості про статтю (about article) Format text Стор.

Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

1 Кістечок О.Д., Надикто В.Т.
Умови стабільності руху заглибленого фронтального плуга
A. Kistechek, V. Nadykto
Terms stability motion of deepening frontal plough

8
2 Шкарівський Г.В.
До уточнення марок мобільних енергетичних засобів
G. Shkarovsky
Some improvements of brands of mobile power means

9
3 Братішко В.В.
Момент на валу гвинта гранулятора зі змінними геометричними параметрами гвинта
V. Bratishko
The torque of the pellet mill screw axle with variable geometries of the screw

6
4 Мохнатко І.М.
Експериментальні дослідження з оптимізації ефективності очищення повітря від пилу за допомогою ротаційного протипотокового очисника повітря
J. Mohnatko
Experimental study on optimization performance dust extraction by rotating the upwind air purifier

7
5 Мохнатко І.М.
Дослідження та обґрунтування параметрів конструкції ротаційного протипотокового очищувача повітря з метою використання його в системі вентиляції кабін тракторів
J. Mohnatko
Research and justification of parameters of the design of the rotational antiline air purifier for the purpose of its use in system of ventilation of cabins of tractors

7
6 Мітков Б.В., Мітков В.Б., Ігнатьєв Є.І., Лиса Ю.Ю.
Вплив якості палива пропонуємого АЗС України на роботу двигунів внутрішнього згорання
B. Mitkov, V.Mitkov, E.Ignatiev, Yu.Lisa
Effect of quality of the proposed fuel in Ukraine on the work of internal combustion engines

11
7 Ванг Шу Єнь, Ванг Ксу, Женг Лі На
Вивчення факторів, що впливають на гістерезисні помилки сенсору
Wang Xu, Zheng Li-na, Wang Shu-en
Study on the influencing factors of the hysteresis error of sensor

8
8 Ванг Шу Єнь, Ванг Ксу
Схема зменшення дрейфу нуля підсилювача датчика
Wang shu-en, Wang xu
The circuit design to reduce the zero drift of the sensor amplifier

6
9 Волошина А.А.
Конструктивні особливості гідромашин планетарного типу, що застосовуються у гідроагрегатах мобільної техніки
A. Voloshinа
Design features of planetary type hydraulic machines used in the hydraulic units of mobile machines

22
10 Волошина А.А.
Математична модель робочих процесів витискувальної системи гідрообертача планетарного типу
A. Voloshinа
Mathematical model of the working processes of the displacing system of the planetary hydraulic rotators

10
11 Шабала М.О., Болтянський В.М., Мітін В.М., Мітков Б.В.
Аналіз застосування комплексу машин на базі трактора ХТЗ-163 при вирощуванні польових культур
M. Shabala, V. Boltyansky, V. Mitin, B. Mitkov
An analysis of application of complex of machines is on base tractor of HТZ-163 at growing of the field cultures

6
12 Болтянська Н.І.
Роль технічного сервісу при забезпеченні високоефективного функціонування технологічного процесу виробництва продукції тваринництва
N. Boltyanskaya
Technical service at providing of high-efficiency functioning of technological process of production of goods of stock-raising

7
13 Хоменко А.М., Мовчан С. І., Болтянський О.В.
Удосконалення обкатки двигунів внутрішнього згоряння за рахунок використання зворотного зв’язку
A. Homenko, S. Movchan, O. Boltyanskiy
Improvement of running engines internal combustion through the use of feedback

6
14 Кувачов В.П.
Землевикористання при облаштуванні поля для роботи енерготехнологічних засобів мостового типу
V. Kuvachоv
Use of the area field when the regeneration for energy and technological resources bridge type

11
15 Шульга О.В.
Визначення оптимальної ширини загінки для руху збирального агрегату по півколу при здійсненні ним безпетльових поворотів на полі, зрошуваному машиною кругової дії
O. Shulga
Definition of driving efficient width for the harvesting machine movement along the semicircumference with loop less turns on the field which is irrigated by the circular motion machine

14
16 Чижиков І.О.
Визначення ступеня пошкодження тканин підщеп плодових культур в процесі їх садіння апаратом дискового типу
I. Chizhikov
Definition of the damage rate of tissue of stocks of fruit crops in the course of their planting by the device of disk type

9
17 Шепеленко І.В., Черкун В.В.
Вплив стану вхідної поверхні на процес ФАБО
I. Shepelenko, V. Cherkun
Influence of the state of initial surface the process of antifriction without abrasive vibration finishing

6
18 Кішко М.Л., Кішко М.Л., Ігнатьєв Є.І., Болтянський В.М., Мітков Б.В.
Досвід вирощування озимої пшениці
M. Kishko, E. Ignatiev, V. Boltyanskii, B. Mitkov
The experience of growing of winter wheat

6
19 Вороновський І.Б.
Моделювання процесу зносу ТНВД розподільного типу
I. Voronovskiy
Modeling of process of deterioration pump of a distributive type

7
20 Бабка В.М.
До теорії складного руху матеріальної частинки по площині
V. Babka
To the theory of difficult motion of financial particle on a plane

20
21 Бабка В.М., Маліновський А.С.
Ударна взаємодія вібраційного копача з коренеплодом
V. Babka, A. Malіnovs'kiy
Shock interaction of a vibration digging out executive device with a root crop

8
22 Василюк В.І.
Перспективи виробництва картоплі
V. Vasilyuk
Current state of manufacture of the potato

11
23 Кузьменко В.М., Марчишина Є.І.
Атестація робочих місць за умовами праці на підприємствах АПК
W. Kuzmenko, E. Marchyshyna
Certification workplaces for working conditions in agricultural enterprise

8
24 Шкарівський Р.Г., Шкарівський Г.В.
Валова продукція сільського господарства – підвалини формування
R. Shkarovsky, G. Shkarovsky
Gross agricultural production - foundations formation

8
25 Чорна Т.С.
Аналіз способів оцінювання стійкості та керованості робочого руху посівних агрегатів
T. Chorna
The analysis of estimation methods of stability and controllability of sowing aggregates labor movement

9
26 Чорна Т.С., Чуксін П.І.
Методика аналізу і прогнозу оптимальної системи ґрунтообробітку для півдня України
T. Chornaya, P. Chuksin
Methods of analysis and forecast for optimal tillage systems in the south of Ukraine

7


ЗАСНОВНИК: Таврійський державний агротехнологічний університет
© ТДАТУ, 2014
Головна сторінка видавництва