Scientific bulletin of the Tavria agrotechnological state university. - Melitopol: TSAA, 2012. - Is. 2, vol.3
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2012. - Вип. 2, Т. 3     Публікується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ, протокол № 10 від 25 травня 2012 р.

     Підписано до публікації 05 вересня 2012 р.

     Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва та прикладної геометрії, інженерної графіки.

     Відповідальний за випуск - д.т.н., професор Надикто В.Т.
Головна сторінка видавництва


   Зміст тому
Відомості про статтю (about article) Format text Стор.

Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

1 Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г.
Мехатронні системи цифрового управління активною підвіскою автомобільних кранів з адаптацією до зовнішнього збурення
V. Loveykin, Y. Chovnyuk, M. Dykteruk, K. Pochka
Digital control mechatronic systems over automobile cranes’ active suspension with adaptation to external disturbance

12
2 Масалабов В.М., Надикто В.Т.
Дослідження динамічної повороткості двомашинного МТА
V.Masalabov, V.Nadykto
Research of dynamic agility two-machine unit

12
3 Шабала М.О., Болтянський В.М., Мітін В.М.
Визначення потреби в тракторах (на прикладі Донецької області)
N. Shabala, V. Boltyansky, V. Mitin
Determination of necessity in tractors (on examples of Donetsk region)

6
4 Шульга О.В.
До питання підвищення продуктивності зернозбиральних агрегатів на полях зрошуваних машинами кругової дії
O. Shulga
To the question of increase of productivity of grain-harvesting units on fields irrigated by machines of circular action

5
5 Чорна Т.С.
Експлуатаційно-технологічна оцінка асиметричного посівного агрегату
T. Chorna
Operating-technological estimation of asymmetric cultivated aggregate

6
6 Болтянська Н.І.
Економічна ефективність підвищення надійності техніки в умовах експлуатації
N. Boltyanskaya
Economic efficiency of increase to reliability of technique in the conditions of exploitation

6
7 Михайлов Є.В.,Білокопитов О.О.
Методика визначення критичної швидкості складових зернового вороху
Ye. Mikhaylov, О. Belokopytov
Method for determining the critical components speed components of grain pile

7
8 Михайлов Є.В., Білокопитов О.О.
Аналіз результатів статистичних характеристик зернового вороху
Ye. Mikhaylov, О. Belokopytov
The analysis statistical characteristics of grain heap

8
9 Крилов В.В.
Дослідження характеристик моментного гідроциліндра
V. Krylov
Thе research of rotary rain characteristics

4
10 Сівак І.М.
Обґрунтування доцільності підвищення роздільної здатності розподільника мінеральних добрив
I. Sivak
Substantiation expedience improve the separation ability of distributors of mineral fertilizers

6
11 Комар А.С.
Аналіз стану охорони праці в агропромисловому комплексі України
А. Komar
Analysis status of labor protection in agroindustrial complex of Ukraine

8
12 Мохнатко І.М., Рогач Ю. П.
Знепилювання вентиляційного повітря кабін тракторів
І. Mohnatko, Y. Rogach
Work without the maintenance of a dust of ventilating air of cabins of tractors

83
13 Чаплинський А.П.
Визначення тягового ККД МЕЗ перемінного тягового класу 1,4 - 3
А. Chaplinsciy
The traction efficiency definition of the module power units of the variable drawbar category 1,4-3

7
14 Мельник В.И., Цыганенко М.А., Лубко Д.В.
Обоснование некоторых параметров в конструкции тары для транспортирования томатов
V.Melnik, M.Tsyganenko, D.Lubko
Ground of some parameters in construction of container for portage of tomatoes

6
15 Шкарівський Г.В.
Перспективний типорозмірний ряд МЕЗ з кількома головними параметрами
G. Shkarovsky
Perspective standard series month with several major parameters

7
16 Погорілий С.П.
Дослідження процесу агрегатування технологічних модулів з самохідним шасі
S. Pogorilyi
Research of process of unitization of technological modules with self-propelled undercarriage

6
17 Шкарівський Г.В.
Стан енергетичного забезпечення мобільних сільськогосподарських операцій в рослинництві
G. Shkarovsky
State energy security operations in mobile agricultural plant

7
18 Зоря М. В.
Установка для вимірювання тягового опору культиваторної лапи
M. Zorya
Installation for measurement pull of resistance cultivator a paw

8
19 Шкарівський Г.В.
Вдосконалення класифікації мобільних енергетичних засобів
G. Shkarovsky
Improvements in the classification mobile power

11
20 Чижиков І.О.
Результати лабораторно-польових випробувань макетного зразка секції машини для садіння підщеп плодових культур
I. Chizhikov
Results of laboratory-field tests the model sample of section of the machine for planting of stocks of fruit crops

7
21 Леженкін О.М., Головін С.В.
Аналіз динамічних та кінематичних показників, що впливають на рух обчісуючого модулю для збирання рицини
I.O. Lezhenkin, S. Golovin
The analysis of dynamic and kinematic indicators influencing ochesyvayushchego's movement of the module for castor-bean tree cleaning

8
22 Стручаєв М.І., Сушко С.Л.
Механізація дозованого внесення органо-мінеральних добрив в прикореневу зону саджанців плодових культур
M. Struchaеv, S. Suschko
Mechanization of the dosed out entering of organo-mineral fertilizers in the radical zone of saplings of fruit crops

5
23 Шкарівський Г.В., Шкарівський Р.Г.
Про експлуатаційну масу енергозасобів
G. Shkarovsky, R. Shkarovsky
Operating weight of the power machine

14
24 Рубцов М.О., Матковський О.І., Кольцов М.П.
Параметри коливального розпушувача-сепаратора викопувального плуга
M.Rubtcov, O. Matkovskiy, M. Koltсov
Parameters vacillating of separator – ripper the under cutter

7
25 Шкарівський Г.В., Оляднічук Р.В., Погорілий С.П.
Підвищення начіпоздатності траторів ХТЗ
G. Shkarovsky, R. Olyadnichuk , S. Pogorely
Increase the abiliuty to bi hung tractors KhTP

9
26 Бойко О.В.,Халіман І.О., Побігун А.М.
Критерії екологічної безпеки в плодівництві
О. Boyko, І.Khaliman, А.Pobigun
Criteria of ecological safety are in gardening

7
27 Мовчан С.І., Орел О.М.
Визначення хімічних речовин для очищення стічних вод гальванічного виробництва
S. Movchan, O. Orel
Determination of chemicals is for cleaning of effluents of galvanic production

11
28 Сушко О.В.
Розробка нового методу визначення умовної функції розподілу залишкового ресурсу машин
O. Sushko
Development determination of new method of conditional distributing functions of remaining machines resource

6
29 Шокарев О.М., Шегеда А.В., Шегеда К.О.
Критеріальний підхід до проблеми ефективності збирання незернової частини врожаю
O. Shokarev, A. Shegeda,K. Shegeda
Criterion approach to problem of efficiency of collection of uncorn part of harvest

5
30 Дереза О.О., Дереза С.В.
Контроль якості тягових та вантажних органів підйомно-транспортних машин і механізмів
H. Dereza, S. Dereza
Control of quality of hauling and freight organs lifting-transport machines and mechanisms

5
31 Леженкін О.М., Сипливець О.О.
Математична модель руху причіпної гичкозбиральної машини
O. Leschenkin, O. Siplyvets
Numerical modeling on a computer of movement of a top-gazering machine

11
32 Леженкін О.М., Березовий М.Г.
Вплив коливань гичкорізального апарату на втрати гички цукрового буряку
O. Leschenkin, M. Berezovyj
Fluctuations in the apparatus for cleaning the tops in the loss of sugar beet

12
33 Паніна В.В.
Багатофункіональний агрегат для фермерських господарств
V. Panina
Multipurpose unit for farms

5
34 Шахов М.В., Мітін В.М., Болтянський В.М.
Порівняльні характеристики культиваторів для передпосівного обробітку ґрунту
M. Shakhov, V. Mitin, V.Boltianskih
Comparative characteristics of cultivators for the treatment of the soil before planting

3
35 Пономарьов О.В., Мовчан В.Ф.
Вивчення факторів, що впливають на витрату мастила на чад
O. Ponomapiov, V. Movchan
A study of factors affecting costs in oil on waste

7
36 Кириченко О.А., Чорна Т.С.
Обґрунтування схеми комбінованого агрегату для одночасного внесення гербіцидів, передпосівної культивації та сівби просапних культур
О. Kirichenko, T. Chorna
A ground of chart of the combined aggregate is for simultaneous bringing of herbicides, presed cultivating and sowing of the cultivated cultures

5
37 Березовий М.Г., Черниш О.М., Скориков М.А.
Дослідження очищення головок коренеплодів від гички
M. Berezovyi, O. Chernush, M. Skorikov
Analytical research of clearing of root crops heads from the rests tops of vegetable

9
38 Головач І.В., Скориков М.А.
Теоретичне дослідження очищення головки коренеплоду від залишків гички
I .Golovach, M. Skorikov
Theoretical researches of root and passive copier interaction

9


ЗАСНОВНИК: Таврійський державний агротехнологічний університет
© ТДАТУ, 2014
Головна сторінка видавництва