Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 18. Том 1


Мелітополь 2018


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2018. - Вип. 18. Т.1. - 337 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 7 від 26 лютого 2018 р.
     У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень в галузі механізації сільського господарства, харчових виробництв, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів агропромислового та харчових виробництв.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. – чл.-кор НААН України, д.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. – чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. – д.т.н., проф. (відповідальний секретар); Гнатушенко В.В. – д.т.н., проф.; Дідур В.А. – д.т.н., проф.; Єремєєв В.С. – д.т.н., проф.; Леженкін О.М. – д.т.н., проф.; Малкіна В.М. – д.т.н., проф.; Назаренко І.П. – д.т.н., проф.; Панченко А.І. – д.т.н., проф.; Скляр О.Г. – к.т.н., проф.; Волошина А.А. – д.т.н., проф.; Тарасенко В.В. – д.т.н., проф.; Караєв О.І. – д.т.н., с.н.с.; Фурман І.О. – д.т.н., проф.; Ялпачик В.Ф. – д.т.н., проф.
ISSN 2078-0877Титульний аркуш
ЗМІСТ


1.     Кюрчев С.В., Кюрчева Л.М., Верхоланцева В.О. Визначення важливого фактора якості пшениці у процесі зберігання із застосуванням охолодження
2.     Мікульонок І.О. Конструкції кільцевих насадок масообміних апаратів харчових і споріднених виробництв
3.     Самойчук К.О. Багатократна і багатоступінчаста гомогенізація молока
4.     Дейниченко Г.В., Листопад Т.С., Колісниченко Т.О. Механізація обробітку ґрунту в плодових насадженнях
5.     Болгова Н.В. Аналіз молочних сумішей на основі козячого молока
6.     Гончарова О.В., Миколенко С.Ю. Вплив плазмохімічно активованої води на функціональні характеристики спіруліни як кормового чинника
7.     Постнов Г.М., Червоний В.М., Максименко М.М., Гулий А.В. Спосіб отримання рибного бульйону з кісткових анатомічних частин ставкової риби з використанням ультразвуку
8.     Шамшура М.В., Кузьміна Т.О. Тенденції розвитку текстильної та трикотажної промисловості в Україні
9.     Мельников К.О., Колісниченко Т.О., Савченко А.М., Чернушенко О.О. Розробка технології солодких соусів підвищеної харчової цінності
10.     Божко Н.В., Тищенко В.І., Яковенко Я.М., Пасічний В.М. Перспективи використання регіональної аквакультури у виробництві посічених напівфабрикатів

11.     Прищепов М.А., Иванов Д.М., Прищепова Е.М. Расчёт мощности приводного и тормозного асинхронных двигателей при частотном регулировании скорости в обкаточно-испытательных стендах механических передач
12.     Шинкарук М.В., Кузьміна Т.О. Вирощування і переробка ненаркотичних конопель в Україні
13.     Заморська І.Л. Вплив тривалості затримки з охолодженням на природні втрати маси ягід суниці
14.     Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Олексієнко В.О., Червоткіна О.О. Дослідження коефіцієнта тертя гранульованого жому моркви
15.     Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Мельник О.Е., Перекрест В.В. Дослідження фактора концентрації білково-вуглеводної молочної сировини
16.     Димитрієвич Л.Р., Маренкова Т.І. Медико-біологічні дослідження м'ясопродуктових виробів з рослинними наповнювачами
17.     Кондрашина Л.А., Кошель О.Ю., Бідюк Д.О., Перцевой Ф.В. Розробка інноваційної стратегії технології збивного випеченого напівфабрикату з використанням желатину
18.     Ломейко О.П., Єфіменко Л.В. Вплив вакуумного охолодження плодів черешні на коефіцієнт втрати маси
19.     Паламарчук І.П., Вітенько Т.М., Паляничка Н.О., Буденко С.Ф., Вершков О.О. Визначення оптимальної геометричної форми отворів поршня-ударника імпульсного гомогенізатора молока
20.     Мельников К.О., Колісниченко Т.О., Мацук Ю.А., Марченко І.М. Сучасні аспекти використання рибної сировини у технологіях м'ясомістких продуктів

21.     Кошель О.Ю., Кондрашина Л.А., Бідюк Д.О., Перцевой Ф.В., Трофімов Д.О. Аналітичне обґрунтування та розробка моделей технології термостійкої молоковмісної начинки з використанням желатину
22.     Саєвич О.В., Чернушенко О.О. Вплив мікрохвильової сушки на структуру желатину
23.     Петриченко С.В., Лобода О.І. Моделювання процесу електрокопчення риби
24.     Харкевич В.Г. Экспериментальное исследование новой конструкции измельчителя ударного действия при разрушении хрупких пищевых материалов
25.     Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Омельченко О.В., Перекрест Н.Г. Апаратурна реалізація виробництва сушених нерибних продуктів моря
26.     Юдіна Т.І., Назаренко І.А. Технологія борошняних кондитерських виробів з використанням вторинної молочної сировини
27.     Калина В.С., Філіпенко Д.В., Мичкань І.С. Аналіз способів гідротермічної обробки зерна при виробництві крупи та борошна для дитячого харчування
28.     Орловська Ю.В., Трач О.Р. Вплив ультразвукових полів на пористість блоку льоду в установках блочного виморожування
29.     Різниченко Т.А., Ружицька Н.В. Моделювання та методика розрахунку процесу концентрування цукрових розчинів у мікрохвильовому вакуум-випарному апараті
30.     Кошель О.Ю., Мельник О.Ю., Перцевой Ф.В. Використання модифікованого крохмалю у начинках для кондитерських виробів

31.     Перцевой Ф.В., Душенок Д.К., Бідюк Д.О., Маренкова Т.І. Вивчення впливу технологічних чинників на процес структуроутворення розчинів желатину
32.     Змєєва І.М., Бондаренко О.В. Моделювання процесу заповнення банки при гравітаційному методі розливу до зазначеного рівня
33.     Стручаєв М.І., Загорко Н.П., Тарасенко В.Г. Формування заморожених соків
34.     Погорілий С.П. Аналіз тягових показників МЕЗ-330 «Автотрактор»
35.     Янаков В.П. Исследование терминологии замеса теста
36.     Гриньова Д.В., Болгова Н.В. Паштет з м’ясом перепела з антиоксидантними властивостями
37.     Самойчук К.О., Левченко Л.В., Циб В.Г. Обгрунтування параметрів отворів поршня пульсаційного гомогенізатора молока
38.     Горбенко О.А., Доценко Н.А., Кім Н.І. Дослідження факторів впливу на процес механічного відокремлення олії
39.     Колтунов В.А., Калайда К.В. Енергетична цінність плодів солодкого перцю залежно від сорту
40.     Прісс О.П., Коротка І.О. Функціонування системи антиоксидантного захисту базиліку залежно від компонентного складу субстрату

41.     Богза В.Г., Горбенко О.А., Доценко Н.А., Норинський О.І., Кім Н.І. Ефективна система зберігання зерна різної вологості в газовому середовищі
42.     Мирненко Ю.П., Бакарджиєв Р.О., Парахін О.О. Виробництво овочів на фермерських городах за новими технологіями
43.     Бойко В.С., Тарасенко В.Г., Муравйов А.М. Визначення параметрів течії в'язко-пластичної рідини при об'ємному формуванні харчових продуктів
44.     Лисенко О.В., Адамова С.В. Аналіз світового досвіду використання відновлюваних джерел енергії
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 02.03.2018 р. друк. Rizo.
19,9 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор Ялпачик В.Ф.
     Редактор – к.т.н., доцент Самойчук К.О.
     Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна