Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 17. Том 3


Мелітополь 2017


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2017. - Вип. 17. Т.3. - 237 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 4 від 28 листопада 2017 р.
     У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень в галузі механізації сільського господарства, харчових виробництв, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів агропромислового та харчових виробництв.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - д.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - д.т.н., проф. (відповідальний секретар); Гнатушенко В.В. - д.т.н., проф.; Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Єремєєв В.С. - д.т.н., проф.; Леженкін О.М. - д.т.н., проф.; Малкіна В.М. – д.т.н., проф.; Назаренко І.П. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., проф.; Волошина А.А. - д.т.н., проф.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Караєв О.І. - д.т.н., с.н.с.; Федюшко Ю.М. – д.т.н., проф.; Фурман І.О.- д.т.н., проф.
ISSN 2078-0877Титульний аркуш
ЗМІСТ


МАШИНИ І ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

1.     Лурье З.Я., Панченко А.И., Соловьев В.М., Гасюк А.И. Многокритериальное проектирование качающего узла шестеренного насоса внешнего зацепления
2.     Андренко П.М., Гречка І.П., Хованський С.О., Свинаренко М.С. Оцінка надійності гідроагрегатів обертання на стадії їх проектування
3.     Панченко А.І., Волошина А.А., Засядько А.І. Вплив конструктивних особливостей торцевої розподільної системи на функціональні параметри планетарного гідромотора
4.     Михайлов Є.В., Афанасьєв О.О., Рубцов М.О., Волик Б.А. Удосконалення пневмосепаруючої камери пневморешітного сепаратора
5.     Панченко А.И., Волошина А.А., Панченко И.А. Исследование выходных характеристик гидравлического вращателя планетарного типа, работающего в составе гидроагрегата
6.     Яковлєв В.Ф., Савойський О. Ю. Експериментальні дослідження взаємного впливу ультразвукових коливань та прямого електронагріву на процес сушіння біологічних об’єктів
7.     Мовчан С.І., Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Щодо питання очищення і знешкодження стічних вод гальванічного виробництва електрофлотокоагуляційною установкою
8.     Болтянський О.В., Мовчан С.І., Болтянська Н.І. Знезараження та регенерація відпрацьованих миючих розчинів
9.     Стефановский А.Б. Влияние моторного масла на причины и факторы износа автотракторных двигателей
10.     Сушко О.В. Методика рекуперації алмазного порошку з алмазоносного шару шліфувальних кругів

11.     Пеньов О.В. Оптимізація параметрів алмазного вигладжування циліндричних поверхонь
12.     Паніна В.В., Дашивець Г.І., Новік О.Ю. Застосування багатокритеріальної оцінки для вибору способу відновлення ґрунтообробних робочих органів
13.     Мирненко Ю.П., Бакарджиєв Р.О., Парахін О.О. Технологія крапельного зрошування в овочівництві
14.     Демидко М.О., Лавріненко О.Т. Дослідження руху матеріальної частинки по ввігнутій поверхні
15.     Панченко А.І., Волошина А.А., Гуйва С.Д. Регулювання фази розподілу робочої рідини в гідромоторі планетарного типу
16.     Милаева И.И. Применяемые трактора в Украине для сельськохозяйственных работ
17.     Кюрчев С.В., Верхоланцева В.А. Разработка рекомендации по хранению пшеницы в зернохранилище
18.     Анісімов В.В., Клименко А.В., Єрмаков П.П., Янаков В.П. Опис процесів при кавітації в зануреному соплі
19.     Милаева И.И. Эволюция развития автомобильных дизельных двигателей
20.     Кюрчев С.В., Колодій О.С. Аналіз методів збільшення врожайності соняшника в умовах тов «зоря» Приазовського району Запорізької області

21.     Паляничка Н.О., Вершков О.О., Антонова Г.В. Аналіз новітніх пристроїв для гомогенізації молока
22.     Змєєва І.М. Визначення оптимальних параметрів окремих вузлів дозатора
23.     Аніскевич Л.В. Модель внесення технологічних матеріалів в точному землеробстві
24.     Броварець О.О. Автоматизований пробовідбірник ґрунту конструкції Олександра Броварця для сучасних технологій сільськогосподарського виробництва

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 14.12.2017 р. друк. Rizo.
13,9 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., проф. Панченко А.І.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна