Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 17. Том 2


Мелітополь 2017


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2017. - Вип. 17. Т.2. - 157 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 4 від 28 листопада 2017 р.
     У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень в галузі механізації сільського господарства, харчових виробництв, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів агропромислового та харчових виробництв.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - д.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - д.т.н., проф. (відповідальний секретар); Гнатушенко В.В. - д.т.н., проф.; Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Єремєєв В.С. - д.т.н., проф.; Леженкін О.М. - д.т.н., проф.; Малкіна В.М. – д.т.н., проф.; Назаренко І.П. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., проф.; Волошина А.А. - д.т.н., проф.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Караєв О.І. - д.т.н., с.н.с.; Федюшко Ю.М. – д.т.н., проф.; Фурман І.О.- д.т.н., проф.
ISSN 2078-0877Титульний аркуш
ЗМІСТ


1.     Леженкін О. М., Рубцов М. О., Григоренко С. М. Побудова математичної моделі руху причіпного збирального агрегату зі змінною масою
2.     Леженкін О. М., Рубцов М. О., Головльов В. А. Ймовірнісна модель функціонування розподільника обчесаного вороху зернових колосвих
3.     Мовчан В. Ф., Леженкін О. М., Ігнатьєв Є. І. Методика визначення кількості техніки в умовах її дефіциту
4.     Сєрий І. О., Кушнарьов А. С., Сєрий І. С. Обґрунтування конструктивних параметрів нового робочого органу з активаторами розпушування
5.     Михайлов Е. В., Задосная Н. А., Чорная Т. С. Повышение эффективности технологии послеуборочной обработки семян подсолнечника
6.     Михайлов Є. В., Задосна Н. О., Афанасьєв О. О., Довгополий Ю. Б. Механізм керування направляючих лопаток пневморешітного сепаратора
7.     Мітін В. М., Аюбов А. М. Результати дослідження картоплесаджалки СН-4Б для посіву цибулі-ріпки
8.     Леженкін І. О. Математичне моделювання ймовірності проходження зернівки крізь шар обчісаного вороху
9.     Леженкін І. О. Теоретичне обґрунтування амплітуди коливань робочого органу для сепарації обчісаного вороху зернових
10.     Коломієць С. М., Вершков О. О. Екологізація механічного обробітку ґрунту

11.     Дюжаєв В. П. Діагностика нелінійних коливальних систем
12.     Дереза О. О., Дереза С. В. Дослідження характеристик міцності транспортерних стрічок
13.     Бондаренко Л. Ю., Вершков О. О. Моделювання процесу калібрування насіння вишні
14.     Головльов В. А. Машина для сепарації обчісаного вороху зернових колосових
15.     Матковський О. І. Обґрунтування кінематичних параметрів розпушувача плуга для викопування саджанців плодових культур
16.     Михайленко О. Ю. Огляд способів і конструкцій машин для посадки підщеп плодових культур
17.     Михайленко М. М. Огляд існуючих джерел та пристроїв для досвічування рослин в умовах захищеного ґрунту
18.     Дьоміна Н. А., Морозов М. В. Дифракція світла при відбитті від гармонічної гратки
19.     Автухов А. К. Методика і методологія проведення досліджень підвищення довговічності прокатних валків з хромонікелевого чавуну
20.     Сушко О. В. Аналіз властивостей алмазних зерен в абразивних інструмента

21.     Пеньов О. В. Оптимізація режимів обробки матеріалів
22.     Лобода О. І., Дубініна С. В. Реалізація адаптивної системи автоматичного керування

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 20.12.2017 р. друк. Rizo.
13,9 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., проф. Леженкін О.М.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна