Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 17. Том 1


Мелітополь 2017


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2017. - Вип. 17. Т.1. - 222 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 10 від 28 березня 2017 р.
     У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень в галузі механізації сільського господарства, харчових виробництв, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів агропромислового та харчових виробництв.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - д.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - д.т.н., проф. (відповідальний секретар); Гнатушенко В.В. - д.т.н., проф.; Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Єремєєв В.С. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААН України, Леженкін О.М. - д.т.н. доц.; Малкіна В.М. – д.т.н., проф.; Назаренко І.П. - д.т.н., проф.; Михайлов Є.В. - д.т.н., доц.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., проф.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., с.н.с.; Федюшко Ю.М. – д.т.н., проф.; Фурман І.О.- д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877Титульний аркуш
ЗМІСТ


1.     Стручаев Н.И., Ялпачик В.Ф. Использование холодильной установки для рециркуляционной сушки бычков
2.     Ялпачик Ф.Ю., Буденко С.Ф. Молотки дробарок кормів, їх коливання і методика розрахунку
3.     Дейниченко Г.В., Афукова Н.О., Шабельська І.І. Дослідження масообмінних процесів під час виробництва цукатів з дикорослої сировини
4.     Мінько С.А. Механізація обробітку ґрунту в плодових насадженнях
5.     Малюта С.І., Малюта І.В. Визначення кінцевих моментів періодичного руху зернового матеріалу по поверхні решета
6.     Дейниченко Г.В., Постнов Г.М., Червоний В.М., Старков В.О. Теоретичне та експериментальне визначення раціональної тривалості ультразвукової обробки для отримання водно-жирових емульсій
7.     Бурдо О.Г., Різниченко Т.А., Ружицька Н.В. Моделювання процесу концентрування цукрових розчинів в мікрохвильовому вакуум-випарному апараті
8.     Горбенко О.А., Стрельцов В.В., Доценко Н.А., Кім Н.І. Дослідження конструкцій робочих органів олієвідтискних пресів
9.     Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Удовенко О.О., Омельченко О.В., Перекрест В.В. Дослідження фактору концентрації білково-вуглеводної молочної сировини
10.     Ялпачик В.Ф., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О. Дослідження ентальпії у процесі зберігання зернової маси із застосуванням охолодження

11.     Янаков В.П. Адаптация тестомесильных машин к корабельным условиям эксплуатации
12.     Доценко Н.А. Дослідження алгоритмів оцінювання систем управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів серії ISO 9000
13.     Бойко В.С., Муравйов А.Н. Методика визначення основних параметрів об'ємного друку харчових продуктів
14.     Малюта С.І. Щодо обґрунтування відстані між поперечними рядами робочих органів культиватора
15.     Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Мазняк З.О., Мельник О.Е., Скриль А.В. Інтенсифікація процесу ультрафільтраційного концентрування сколотин
16.     Паляничка Н.О., Петриченко С.В., Антонова Г.В., Левченко Л.В. Визначення основних залежностей ефективності імпульсної гомогенізації молока
17.     Ялпачик В.Ф.,Стручаєв М.І., Тарасенко В.Г. Експериментальне визначення коефіцієнта теплопровідності при заморожуванні
18.     Бойко В.С. Теоретичне обґрунтування течії в'язко-пластичної рідини по каналу формувача при об'ємному друці (3D)
19.     Петриченко С.В., Паляничка Н.О., Олексієнко В.О. Спосіб інтенсифікації сушіння макаронних виробів
20.     Олексієнко В.О., Петриченко С.В., Вершков О.О., Олексієнко В.В. Аналіз методів і засобів очищення та сепарації зерна

21.     Прісс О.П., Бурдіна І.О. Вплив компонентного складу субстрату на біологічно активні речовини антиоксидантного типу в зелені базиліку
22.     Сердюк М.Є., Гапріндашвілі Н.А., Байбєрова С.С. Кінетика інтенсивності дихання плодів яблуні при зберіганні за обробки антиоксидантними композиціями
23.     Змєєва І.М. Методика визначення параметрів гідравлічного тракту для підвищення продуктивності та точності процесу розливу за умов оптимального поєднання технологічних факторів та конструктивних параметрів
24.     Дейниченко Г.В., Терешкін О.Г., Горєлков Д.В., Дмитревський Д.В., Бондаренко Р.Ю. Дослідження процесу механічного доочищення топінамбуру під час проведення комбінованого способу очищення
25.     Григоренко О.В., Мовчан Є.І. Удосконалення технології виробництва соку яблучного натурального прямого віджиму
26.     Самойчук К.О., Полудненко О.В., Циб В.Г. Аналіз процесу протитечійно-струминного змішування напоїв
27.     Погребняк А.В., Погребняк В.Г. Дослідження діаметру каналу подавання вершків струминного гомогенізатору молока
28.     Дейниченко Г.В., Самойчук К.О., Ковальов О.О., Пацький І.Ю. Аналіз процесу протитечійно-струминного змішування напоїв
29.     Горач О.О., Богданова О.Ф. Оцінка якості льняної целюлози з метою виготовлення виробів технічного призначення
30.     Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Тарасенко В.Г. Використання холодильної обробки при виробництві плодових соків

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 03.04.2017 р. друк. Rizo.
13,9 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – к.т.н., проф. Ялпачик Ф.Ю.
     Редактор – к.т.н., доц. Самойчук К.О.
     Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна