Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 15. Том 4


Мелітополь 2015


     УДК 631.3
     Т3
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. - Вип. 15. Т.4. - 245 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол №8 від 28.04.2015 р.
     У збірнику наукових праць опубліковано матеріали за результатами досліджень у галузі механізації сільського господарства, енергетики та ав-томатизації процесів агропромислового виробництва.
     Видання призначене для наукових працівників, викладачів, аспіран-тів, інженерно-технічного персоналу і студентів, які спеціалізуються у від-повідних або суміжних галузях науки та напрямках виробництва.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - д.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - д.т.н., проф. (відповідальний секретар); Гнатушенко В.В. - д.т.н., проф.; Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Єремєєв В.С. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф.; Куценко Ю.М. – д.т.н., проф.; Леженкін О. М. - д.т.н. доц.; Малкіна В.М. – д.т.н., проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., с.н.с.; Федюшко Ю.М. – д.т.н., проф.; Фурман І.О.- д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877Титульний аркуш
ЗМІСТ


МАШИНИ І ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

1.     Дідур В. А., Мушкевич О. І. Технологія фрикційного латунювання переривчастої поверхні золотника гідророзподільника
2.     Леженкін О. М. Методика визначення допустимих значень конструктивних параметрів причіпної збиральної машини
3.     Михайлов Е. В. Моделирование процессов функционирования техни-ческих средств послеуборочной обработки зерна
4.     Михайлов Є. В., Задосна Н. О. Аеродінамічні властивості складових олійної сировини соняшнику
5.     Сало В. М., Лещенко С. М. Формалізація процесу глибокого рихлення ґрунту комбінованим чизельним знаряддям
6.     Шацький В. В., Дем'яненко Д. В., Чаплинський А. П. Зміни фізико-механічних властивостей зернових матеріалів в процесі теплової обробки
7.     Ломейко О. П., Єфіменко Л. В. Теоретичне дослідження використання технології вакуумного охолодження при зберіганні продукції рослинництва
8.     Дереза О. О., Дереза С. В. Вплив матеріалів вантажозахватних органів вантажопідйомних машин на їх динамічні характеристики
9.     Рубцов Н. А., Леженкин И. А. Исследование на наибольшее и наименьшее значение функций отклика качественных показателей работы экспериментальных решет при очистке очесанного вороха зерновых
10.     Сорокіна С.В., Акмен В.О., Летута Т.М., Стрикова Н.О. Дослідження впливу різних чинників на збереження декоративності зрізаних троянд

11.     Мілько Д. О. Методика експериментальних досліджень барабанного дозатору із комірковою поверхнею
12.     Чебанов А. Б. Обгрунтування технологічних режимів пневмосепаратора рушанки рицини з пиловловлюючим пристроєм
13.     Дьоміна Н. А., Морозов М. В. Відбиваючі дифракційні гратки з гармонічним рельєфом
14.     Васильковська К. В. Аналіз посівних властивостей насіння цукрових буряків після висіву пневмомеханічним висівним апаратом
15.     Коломієць С. М. Конструкційні пластмаси для зубчастих коліс
16.     Богатирьов Д. В. Аналітичне визначення енергоємності процесу роботи котка-подрібнювача рослинних решток
17.     Антипов Є. О. Обгрунтування нової конструкції акумулятора теплоти фазового переходу
18.     Троханяк В. І., Горобець В. Г. Математичне моделювання теплообмінного апарата з шаховим та компактним розташуванням труб в трубному пучку
19.     Масалабов В. М. Експлуатаційно-технологічна оцінка роботи двомашинного агрегату
20.     Кістечок О. Д. Аналіз шляхів зменшення енергетичних витрат на оранці

21.     Задосна Н. О. Передумови визначення параметрів і режимів роботи машини попередньої очистки зерна
22.     Абрамова В. В. Дослідження пневмомеханічного висівного апарата з додатковим диском
23.     Демьяненко В. Я., Чаплинский А. П., Демьяненко Д. В. Особенности конструкции реверсивного привода дозирующего поршня пневмокормораздатчика
24.     Головін С. В. Оцінка економічної ефективності впровадження нової технології збирання рицини
25.     Рубцов Н. А., Леженкин И. А. Теоретическое обоснование угла наклона сепарирующего рабочего органа для обработки очесанного вороха ерновых
26.     Піскарьов О. М. Визначення параметрів робочих органів систем обробки грунту
27.     Піскарьов О. М. Автоматизована система контролю та діагностики параметрів обробки грунту

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ

28.     Попова І. О., Нестерчук Д. М., Стьопін Ю. О. Пристрій комбінованого захисту асинхронного електродвигуна від аварійних режимів
29.     Лобода О. І. Синтез систем автоматичного керування з використанням методу імітаційного моделювання
30.     Назаренко И. П. Моделирование сквозных алгоритмов управления
31.     Lysenko O. V., Nazarenko I. P. Analysis of impact of wind turbine on electrical grid network
32.     Загуменная Е. В. Модульное умножение чисел в непозиционной системе счисления класса вычетов в отрицательном числовом диапазоне

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 20.10.2015 р. друк. Rizo.
10,2 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., проф. Леженкін О. М.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна