Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 13. Том 2


Мелітополь 2013


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2013. - Вип. 13. Т.2. - 204 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 9 від 26 березня 2013 р.
     У випуску наукових праць друкуються матеріали учасників щорічної науково-технічної конференції, співробітників та аспірантів Таврійського державного агротехнологічного університету. Представлено результати досліджень у галузі енергетики, електротехнології та автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва.
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., проф. (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф.; Найдиш А.В. - д.т.н., проф.; Никифорова Л.Є. - д.т.н., проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Рогач Ю.П. - к.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Овчаров В.В., Вовк О.Ю. Електричний котел з низькотемпера-турним нагрівачем
2.     Радько І.П. Дослідження морфології і мікроструктури віднов-лених робочих поверхонь контактних матеріалів при комутації струму
3.     Червинский Л.С. О природе и механизме действия энергии электромагнитного излучения
4.     Сторожук Л.О. Аналіз дисперсних характеристик м’ясних продуктів електричними інтегральними методами
5.     Овчаров В.В., Катюха І.А., Тимчук С.О. Використання нечіткого регресійного аналізу для прогнозування електроспоживання на підприємстві
6.     Мунтян В.О., Чумак В.О. Аналіз процесу обробки зернового корму за допомогою інфрачервоного випромінювання
7.     Федюшко Ю.М. Параметральні прийоми моделювання масопереносу часток для еліпсоїдного сфероїда на прикладі сперміїв тварин
8.     Козирський В.В., Гай О.В, Бодунов В.М., Костюк В.А. Формування динамічної моделі відновлення електропостачання споживачів в системах з джерелами розподіленої генерації
9.     Гуцаленко О.В. Аналіз досліджень дозованого вивантаження сипких матеріалів із бункерів розкидачів кузовного типу

10.     Синявський О.Ю., Савченко В.В. Вплив відхилення напруги і частоти струму на технологічні характеристики сепараторів молока
11.     Лукач В.С., Кушніренко А.Г., Катюха А.А. Індуктор із змінним радіусом навивки
12.     Назаренко І.П. Теоретичне обґрунтування геометричних параметрів багатофазних електродних систем електросепараторів слабопровідних суспензій
13.     Куценко Ю.Н. Определение внешних магнитных полей в случае статики
14.     Нестерчук Д.М., Гончарова Н.В. Монітор групи асинхронних електродвигунів
15.     Буніна Л.М. Підвищення тріщиностійкості хромистої сталі для ковальських зливків
16.     Іскерський І.С. Особливості розробки електротехнологічного комплексу з виробництва твердого біопалива
17.     Санченко О.В. Експериментальні дослідження спектрального складу вихідної напруги широтно-імпульсного перетворювача при роботі на активне навантаження
18.     Попова І.О. Функціональне діагностування режимів роботи групи асинхронних двигунів
19.     Курашкин С.Ф. Диагностирование режима работы электродвигателя погружного насоса

20.     Кондратенко І.П., Божко І.В., Жильцов А.В., Васюк В.В. Методи визначення залишкових напружень
21.     Вовк О.Ю., Квітка С.О. Пристрій вимірювання ковзання асинхронного електродвигуна
22.     Леженкин А.Н. Исследования кинематики абсолютного движения очесывающего барабана уборочной машины
23.     Постнікова М.В. Сучасний стан контролю елек-троспоживання на зернопунктах
24.     Катюха А.А., Клендій П.Б., Клендій Г.Я. Обґрунтування закону керування частотно-регульованим електроприводом вентиляційної установки пневмосистем
25.     Буніна Л.М. Підвищення витривалості кованих сталей
26.     Квітка С.О., Безменнікова Л.М., Вовк О.Ю., Квітка О.С. Методи управління та апаратна реалізація сучасних перетворювачів частоти
27.     Овчаров С.В., Стребков А.А. Дополнительный тепловой износ изоляции асинхронного электродвигателя в послепусковой период
28.     Катюха А.А., Сілі І.І. Методи та пристрої компенсації вищих гармонік струму
29.     Леженкин И.А. Статистический анализ содержания свободного зерна в очесанном ворохе озимой пшеницы

30.     Михайленко Е.Ю. Обзор существующих конструкций ветро-энергетических установок
31.     Переверзев Д.Ю. Электрический котел с комбинированным электронагревателем

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 22.04.2013 р. друк. Rizo.
9,3 умов. друк. арк.; тираж 50 прим.
Типографія ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор Овчаров В.В.
     Кафедра «Теоретична і загальна електротехніка»
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна