Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 12. Том 3


Мелітополь 2012
     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет - Вип. 12. Т.3- Мелітополь: ТДАТУ, 2012.- 240 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 6 від 31 січня 2012 р.
 У випуску наукових праць друкуються матеріали у галузі механізації сільського господарства, енергетики та автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва
     Редакційна колегія праць ТДАТУ: Кюрчев В.М. – к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. –  чл..- кор. НААН України, д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. − к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. – д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. – чл.-кор. УААН України, д.т.н., професор; Найдиш А.В. − д.т.н., професор; Овчаров В.В. − д.т.н., професор; Панченко А.І. – д.т.н., професор; Рогач Ю.П. - к.т.н., професор; Скляр О.Г. – к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. − д.т.н., професор; Шацький В.В. – д.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. − к.т.н., професор


ЗМІСТ

1.  Лур’є З.Я., Андренко П.М.,Панамарьова О.Б.  Інтегральна методика теплового розрахунку об’ємного гідроагрегату
2.  Панченко А.И., Волошина А.А.,Зуев А.А., Панченко И.А.  . Обоснование путей улучшения выходных характеристик планетарных гидромашин малой мощности
3.Тарасенко В.В.    Технологии уборки томатов
4. Панченко А.И., Волошина А.А., Верещага В.М., Засядько А.И. Обеспечение постоянной суммарной площади проходного сечения распределительной системы планетарного гидромотора
5. Думенко К.М., Бойко А.І., Бондаренко О.В.  Функції відновлення підсистем зернозбиральних комбайнів при різних рівнях потенціалу бази технічного обслуговування
6. Панченко А.І., Волошина А.А., Тарасенко В.В., Бедлецький Г.В.  Обгрунтування умов роботи гідромашин з циклоїдальною формою витискувачів
7. Болтянський Б.В., Шабала М.О., Ігнатьєв Є.І.Передумови підвищення коефіцієнта використання працездатності агрегату
8. Зуев А.А., Стефановский А.Б. Экспериментальная установка для исследования процессов теплообмена в нагревателях двигателей с внешним подводом теплоты
9.  Панченко А.І., Волошина А.А.,Болтянський О.В., Леженкін О.М. Методика визначення відцентрових, сил діючих на витискувачі планетарних гідромашин
10. Торяник С.А., Клец Д.М., Павленко В.Н., Коробка А.И., Ставицкий А.Ю.  Экспериментальное подтверждение влияния нестабильности геометрических параметров кузова на управляемость легкового автомобиля

11. Зуев А.А., Степанов П.П.   Системы «старт-стоп»
12. Болтянський О.В.,  Болтянська Н.І.   Аналіз розвитку українського зернового ринку в контексті розвитку світового ринку зерна
13. Гвоздєв О.В., Ялпачик О.В.  Експериментальні дослідження розподілу зерна по камері дроблення дробарки з вертикальним ротором
14. Журавель Д. П.   Обгрунтування методу прогнозування ресурсу мобільної техніки при експлуатації її на біопаливі
15. Роговський І.Л. Нормативність оцінки технічного рівня сільськогосподарських машин
16. Стефановський О.Б.  Розробка конструкцii газогенератора, придатного для використання на невеликому тракторi
17.  Бойко В.С., Бойко О.В., Бойко Т.Ю.   Обезводнення вторинної сільськогосподарської сировини методом вакуумного сушіння
18.  Антропова Л.М., Мазілін С.Д., Янаков В.П.  Актуальність розвитку тістомісильних машин нового покоління
19.  Дмитрієнко О.В. Розв’язання задач оптимізації параметрів гідравлічних пристроїв
20. Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Вплив параметрів мікроклімату на продуктивність птахів

21. Холод И.М., Холод А.П.  Тепловой баланс ДВС
22. Милаева И.И.   Особенности трактора К-9000
23. Панченко А.И., Волошина А.А., Кольцов Н.П.,Панченко И.А .  Конструктивные особенности и принцип работы гидровращателей планетарного типа
24. Верхоланцева В.А. Обоснование параметров зернохранилища
25.Холод И.М., Холод А.П.   Теплота, отводимая в систему охлаждения
26. Думенко К.М., Бондаренко О.В.  Перспективність використання композиційних матеріалів у конструкціях
27. Завірюха М.В.  Аналіз енергоємності основних операцій кукурудзозбиральних комбайнів
28. Мілаєва І.І.   Нове покоління автомобілів
29. Пилип В.ЄОгляд стану вітчизняного парку кукурудзозбиральної техніки
30. Лебедєв А.Ю.  Визначення коефіцієнта втрат на тертя для розрахунку характеристики лабіринтно-гвинтового насоса

31. Ракул О.І.   Аналітичний огляд сучасних засобів механізації збирання кукурудзи на зерно
32. Серая Е.М. Результаты исследования процесса распределения капель в кроне виноградного растения при опрыскивании
33. Рогач Ю.П., Книшов О.Я.,Лущенков В.Л.,Головін С.В.  Процедура визначення підприємств АПК з точки зору безпеки праці за категоріями ризику


Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 28.03.2012 р. друк. Rizo. Друкарня ТДАТУ.
33,25 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
     Відповідальний за випуск - д.т.н., професор Панченко А.І.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна