Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 11. Том 3


Мелітополь 2011


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2011. - Вип. 11. Т.3. - 180 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 11 від 26 квітня 2011 р.
     У випуску наукових праць друкуються матеріали учасників щорічної науково-технічної конференції, співробітників та аспірантів Таврійського державного агротехнологічного університету. Представлено результати досліджень у галузі енергетики, електротехнології, автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва.
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. – к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. – чл.-кор. НААНУ, д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. – к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. – д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. – чл.-кор. НААН України, д.т.н., професор; Найдиш А.В. – д.т.н., професор; Никифорова Л.Є. – д.т.н., професор, Овчаров В.В. – д.т.н., професор; Панченко А.І. – д.т.н., професор; Рогач Ю.П. – к.т.н., професор; Скляр О.Г. – к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. – д.т.н., професор; Шацький В.В. – д.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. – к.т.н., професор.
ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Никифорова Л.Є., Богатирьов Ю.О., Сергеєв В.Ю. Технологічний режим лазерної передпосівної обробки насіння соняшнику
2.     Дідур В.А., Залеський А.В., Зубкова К.В. Розробка технологічної схеми пристрою для витирання вороху рицини
3.     Мунтян В.О., Лисенко О.В., Коваль Д.М. Теоретичний аналіз впливу низькоенергетичного електромагнітного випромінювання на стан біооб'єктів
4.     Овчаров В.В., Чапний М.В., Чернов І.І. Розробка озонатора та автоматизація його роботи в овочесховищі
5.     Федюшко Ю. М. Вплив похибок виміру вихідних параметрів на точність розрахунку елементів схем
6.     Мірошник О.О. Шляхи вирішення проблеми несиметрії напруги в сільських електромережах
7.     Леженкін О.М., Головін С.В. Оптимізація параметрів та режимів роботи обчісуючого робочого органу з пружними елементами для збирання рицини
8.     Ловейкін В.С., Кушніренко Р.А., Катюха А.А. Визначення вмісту поживних речовин у ґрунті кондуктометричним способом
9.     Куценко Ю.М., Коломицев В.М. Аналіз основних чинників анаеробного метанового збродження для отримання біогазу
10.     Нестерчук Д. М. Захист асинхронних електродвигунів від аварійних режимів роботи

11.     Назаренко І.П., Рубцов М.О. Визначення електрофізичних властивостей діелектричних суспензій
12.     Попова І.О. Формування вольтамперної характеристики датчика контролю на біполярних транзисторах
13.     Стьопін Ю.О. Механізм зміни стану насіння у вологому ґрунті
14.     Вовк О.Ю., Квітка С.О. Технологія періодичного контролю роботоздатності асинхронних електродвигунів
15.     Жарков В.Я., Жоров .В.І, Жоров С.В. Енергетичні діаграми тихохідного вітроколеса
16.     Овчаров С.В., Михайленко Е.Ю. Конструктивные особенности ВЭУ с поворотными лопастями и вертикальной осью
17.     Зайцев Б.В. Розробка пристрою для послідовного включення електродвигунів потокової лінії з витримкою часу
18.     Козирський В.В., Михальський В.М., Скригін О.О. Автоматична система поливу з регулюванням витрати води та швидкості пересування дощувальної машини
19.     Овчаров В.В., Овчаров С.В. Пути энергосбережения при передаче и преобразовании энергии в агропромышленном комплексе
20.     Назарьян Г.Н., Назарьян М.Г. Электромагнитный расчет индукционных водонагревателей эмин на базе статоров асинхронных двигателей

21.     Телюта Р.В. Методика экспериментального исследования потерь активной мощности в асинхронном электродвигателе
22.     Безменнікова Л.М., Квітка С.О., Вовк О.Ю. Діагностування силових трансформаторів
23.     Никифорова Л.Є., Кізім І.В. Енергозберігаючі світлодіодні джерела випромінення для сільського господарства
24.     Островский А.В., Овчаров С.В., Телюта Р.В. Исследование потерь активной мощности в асинхронном электродвигателе
25.     Ковальов О.В. Обґрунтування оптимального режиму керування тяговим двигуном постійного струму мотоблоку
26.     Постникова М.В., Телюта Р.В. Исследование потерь активной мощности в системе “электродвигатель – рабочая машина”
27.     Курашкин С.Ф. Применение полупроводникового диода в качестве измерительного преобразователя температуры

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 31.05.2011 р. друк. Rizo.
8,2 умов. друк. арк. тираж 70 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор Овчаров В.В.
          (кафедра «Теоретична і загальна електротехніка»)
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна