Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 10. Том 10


Мелітополь 2010


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2010. - Вип. 10. Т.10. - 181 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 3 від 28 вересня 2010 р.
     В наукових працях наведені результати науково-дослідних робіт, виконаних у відповідності з науково-технічною програмою «Розробка наукових основ, систем технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки Південного регіону України» (№ держреєстрації 0107 U?008957).
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів і студентів.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААНУ, д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. УААН, д.т.н., професор; Найдиш А.В. - д.т.н., професор; Овчаров В.В. - д.т.н., професор; Панченко А.І. - д.т.н., професор; Рогач Ю.П. - к.т.н., професор; Скляр О.Г. - к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. - д.т.н., професор; Яковлєв В.Ф. - к.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., доцент.
ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Никифорова Л.Є., Лобода О.І., Богатирьов Ю.О., Заєць Д.Г. Оптичний пристрій дослідження кількісної оцінки рослинних мікроструктур
2.     Судник Ю.А., Загинайлов В.И., Толстая А.Н. Моделирование и проектирование новых датчиков
3.     Диордиев В.Т. Основные факторы системотехнического и программно-целевого подходов к организации оптимального управления кормопроизводством
4.     Червінський Л.С., Терновик В.А. Експериментальні дослідження спектрів люмінесценції покриву сільськогосподарських тварин
5.     Берека О.М., Усенко С.М. Обробка зернової маси зерна в сильних електричних полях, як альтернатива хімічним засобам знезаражування
6.     Судник Ю.А., Хорчин Д.А., Хорчина Ю.А. Модель УЗО для силовых цепей постоянного тока
7.     Солдатов В.В., Берлянский А.В. Модель расчета параметров настройки регуляторов
8.     Синявський О.Ю., Савченко В.В. Магнітна обробка картоплі
9.     Чапний М.В., Решетюк В.М., Синявський М.В. Регулювання діючого значення напруги у сільськогосподарських споживачів при мінімальних втратах енергії
10.     Никифорова Л.Є., Смердов А.А., Петровський О.М., Волков С.І. Математична модель теплового режиму УВЧ опромінення насіння сільськогосподарських культур

11.     Мірошник В.О. Оптимізація процесу пастеризації молока по критерію економії енергетичних ресурсів
12.     Федюшко Ю.М. Використання імпульсів пікосекундної тривалості при вимірюванні електрофізичних параметрів матеріалів і біоречовин
13.     Постнікова М.В., Никифорова Л.Є., Карпова О.П. Керування технологічним процесом очищення зерна на зернопунктах за мінімумом питомих витрат електроенергії
14.     Журавель Д.П., Юдовинский В.Б. Износ материалов деталей сопряжения типа вал - втулка продольного тносительного перемещения в среде биотоплива
15.     Бойко О.В, Яцух О.В. Обґрунтування аналізу ризику небезпечних виробничих об'єктів
16.     Никифорова Л.Є., Постнікова М.В., Карпова О.П. Вплив енергетичних параметрів на енергоємність при очищенні зерна на зернопунктах
17.     Кузнецов И.О., Гулевський В.Б. Магнитные поля как фактор влияния на процесс сепарации сыпучих сельскохозяйственных материалов
18.     Диордиева Р.Н. Моделирование энергосберегающих процессов производства комбикормов
19.     Бойко О.В., Побігун А.М., Яцух О.В. Проблеми впровадження системи забезпечення безпеки виробництва харчової продукції та шляхи їх рішення
20.     Никифорова Л.Є., Кізім І.В., Богатирьов Ю.О., Кузнецов І.О., Бабенко О.М. Електрофізичні способи підвищення врожайності в рослинництві

21.     Петриченко C.В., Лобода О.І. Структурно – параметричний аналіз енергетичних і матеріальних потоків в межах фруктосховища
22.     Гулевський В. Б., Кузнецов І.О., Гулевська Н.О. До вибору високоефективних магнітних систем для очищення технічних рідин
23.     Вороновский И.Б. Моделирование процесса износа частицами абразива, размер которых меньше величины зазора плунжерной пары ТНВД двигателя МТА
24.     Коваленко Л.Р., Коваленко О.І. Теоретичні основи впливу поля коронного розряда на поливну воду та розчини
25.     Телюта Р. В., Овчаров С. В. Исследование асинхронного электродвигателя на работоспособность
26.     Жоров В.І., Жоров С.В., Жарков В.Я. Зниження втрат енергії шляхом заміни трансформаторів
27.     Терентьєв О.М., Кашкарьов А.О. Аналіз випадкових процесів за допомогою швидкого перетворення Фур’є
28.     Вужицький А.В. Аналіз технології застосування НВЧ енергії для знешкодження біологічних об’єктів
29.     Перемот М.О. Активація поливних розчинів змінним електромагнітним полем, як метод підвищення ефективності овочівництва в спорудах закритого ґрунту
30.     Сисак С.О. Аналіз технологій та впливу електрофізичних властивостей на процес отримання водню із води

31.     Дидур В.А. Технология детоксикации семян клещевины инфракрасным облучением

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 10.12.2010 р. друк. Rizo.
6,2 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск - к.т.н., професор Діордієв В.Т.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна