Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 10. Том 1


Мелітополь 2010


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет - Вип. 10. Т.1 - Мелітополь: ТДАТУ, 2010.- 204 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 7 від 02 лютого 2010 р.
     У випуску наукових праць друкуються матеріали за результатами досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики та автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва.
     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. УААН, д.т.н., професор; Найдиш А.В. - д.т.н., професор; Овчаров В.В. - д.т.н., професор; Панченко А.І. - д.т.н., професор; Рогач Ю.П. - к.т.н., професор; Скляр О.Г. - к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. - д.т.н., професор; Яковлєв В.Ф. - к.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., доцент.


ISSN 2078-0877
ЗМІСТ

1.     Малкіна В.М., Ялпачик В.Ф. Моделювання процесу деформації у ягоді винограду при заморожуванні
2.     Заплетніков І.М., Владіміров С.В. Теоретичні передумови створення об'ємних дозаторів круп
3.     Погребняк В.Г., Перкун И.В. Підвищення флокуліруючоїздат-ності макромолекул при освітленні фруктових соків
4.     Горач О.О., Тіхосова Г.А., Чурсіна Л.А. Перспективи комплексного використання льону олійного
5.     Янаков В.П., Ялпачик Ф.Ю. Анализ интенсификации приготовления теста
6.     Гвоздєв О.В., Котенко В.І. Методы повышения технического уровня и качества машин и оборудования перерабатывающей отрасли
7.     Червінський Л.С., Сторожук Л.О. Петриченко С.В. Дослідження тенденцій застосування нових нових технологій переробки зерна
8.     Гвоздев О. В., Аблогін А. М. Аналіз конструкцій гравітаційних змішувачів
9.     Чернишов С.О. Єрьоменко Д.О. Лебедєв І.М. Використання компресійної технології для отримання дистильованої води
10.     Гвоздєв О.В., Барсуков С.С. Теоретичне обґрунтування параметрів дозатора безперервної дії циліндричним робочим органом
11.     Шпиганович Т.О., Ялпачик О.В. Перспективні концепції розробки технологічного обладнання зернопереробних виробництв АПК
12.     Самойчук К.О. Зниження піноутворення при протитечіцно-струменевій гомогенізації молока
13.     Фалько О.Л., Коваленко А.В., Ємельянов О.З. Аналітичне визначення оптимальних геометричних параметрів сходинок робочого органу
14.     Бойко В.С., Спаі В.Ф. Дослідження процесу перемішування рідких середовищ у лопатевих мішалках різних конструкцій
15.     Гвоздєв В.О. Удосконалювання технологічного процесу приготування комбікормів
16.     Фучаджи Н.О. Сучасний стан та перспективи удосконалення техніки і технології виробництва олії
17.     Пархоменко В.Д., Пархоменко А.П. Теоретичне обґрунтування форми отворів у поршні-ударнику гомогенізатора збурюю чого типу
18.     Бутко Д.А., Циб В.Г. Деякі аспекти управління безпекою праці в тваринництві реформованих господарств
19.     Олексієнко В.О., Фучаджи Н.О. КоваленкоО.О. Визначення раціональних параметрів робочих органів та режимів роботи відцентрової лущильної машини
20.     Клевцов К.М., Соболев О.А. Доцільність використання дезінтегратора для переробки відходів тіпання
21.     Резвих Н.І., Ляліна Н.П.,.Чурсіна Л.А. Мінливість фізико-механічних властивостей статевих типів однодомних конопель
22.     Сай В.А., Кузьміна Т.О. Аналіз втрат стеблової частини льону ну олійного згідно існуючих технологій збирання
23.     Тіхосова Г.А. Оцінка якості волокна, лубу та соломи льону олійного
24.     Громов С.В., Кіріченко В.О. Математичне моделювання процесу обробки харчових продуктів високим тиском
25.     Лисих А.Ю. Новітні технології біологічного приготування лляної трести
26.     Ломейко О.П., Деменюк О.М., Кулинченко В.Р. Принципові схеми установок з гідроструминними і лопатевими насосами
27.     Ковязин О.С., Ляшенко О.О. Умови роботи фрезерно-лопатевих робочих органів компостоготувальної машини у фазі переміщення
Свідотство про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 5.02.2010 р. друк. Rizo. Друкарня ТДАТУ.
11,8 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
     Відповідальний за випуск - к.т.н., доцент Ялпачик Ф.Ю.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна