Scientific bulletin of the Tavria agrotechnological state university. - Melitopol: TSAA, 2011. - Vol. 2.
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2011. - №2.


Головна сторінка видавництва
Відомості про статтю (about article) Format text Стор.

Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

1 Булгаков В.М., Калетнік Г.М., Кравченко І.Є., Пилипака С.Ф.
Уточнена теорія руху матеріальної точки по гравітаційним поверхням сільськогосподарських машин
B. Bulgakov, G. Kaletnik, I. Kravchenko, S. Pilipaka
Refined theory of motion material point on by gravitational surfaces agricultural machines

15
2 Ловейкін В.С., Ковбаса В.П., Почка К.І.
Силовий аналіз роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом
V. Loveikin, V. Kovbasa, K. Pochka
Power analysis of roller systems for forming reinforced concrete products with energy-balanced drive

8
3 Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А.
Аналіз вібраційно-хвильових резонансів та експериментальне визначення динамічного модуля пружності ґрунтів сільськогосподарського призначення
V. Loveykin, Ju. Chovnyuk, L. Dyachenko
Analysis of vibration-wave resonances and experimental determination of dynamic modulus of elasticity of ground for agricultural destination

9
4 Подригало М.А., Клец Д.М., Гацько В.И.
Оценка управляемости автомобиля с помощью передаточных функций
M. Podrigalo, D. Klec, V. Gacko
Assessment drivability of the car with using of transfer function

4
5 Ткаченко А.В., Дидур В.В., Дидур В.А., Ткаченко В.А.
Математическая модель процесса сепарации рушанки семян клещевины в шельмашине
A. Tkachenko, V. Didur, V. Didur, V. Tkachenko
Mathematical model of process of separation broken of seeds ricinus

11
6 Леженкін О.М., Головін С.В.
Оптимізація параметрів та режимів роботи обчісуючого робочого органу з пружними елементами для збирання рицини
A. Lezhenkin, S. Golovin
Optimization of parameters and operating modes breakage working body with elastic elements for castor-bean tree cleaning

8
7 Караєв О.Г., Чижиков І.О.
Математична модель процесу садіння підщеп плодових культур апаратом дискового типу
A. Karaev, I. Chizikov
Mathematical model of process of planting of rootstocks of fruit crops by the disk- type device

8
8 Крилов В. В., Дереза О.О.
Аналіз динамічних схем при проектуванні підйомно-транспортних машин і механізмів в сільськогосподарському виробництві
V. Crilov, О. Dereza
An analysis of dynamic charts at planning lifting-transport machines and mechanisms in agricultural production

6
9 Бондаренко Л.Ю., Кузьмінов В.В.
Визначення залежностей зміни швидкості руху кульки у підрешітному просторі при калібруванні кісточок плодових культур
L. Bondarenko, V. Kuzminov
The determination of dependences of change rates of motion of ball when calibrate fruit-stone culture seeds

7
10 Шабанов Н.П., Овчаренко Ф.А.
Определение скорости частицы вороха после соударения с гребенкой
N. Shabanov, F. Ovcharenko
Definition of speed of the particle of lots after impact with the comb

6

Електротехнічні комплекси та системи

11 Козирський В.В., Жоров С.В., Жоров В.І.
Розрахунок зниження втрат енергії від застосування конденсаторних установок 0,4 кВ
V. Kozyrskyi, S. Zhorov, V. Zhorov
Calculation of energy loss enhancement on application of capacitor installations of 0,4 kV

6
12 Никифорова Л.Є., Сергєєв В.Ю., Богатирьов Ю.О.
Передумови вивчення технологічного режиму лазерної передпосівної обробки насіння соняшнику
L. Nikiforova, V. Sergeev, Y. Bogatirov
Background study of the technological mode treatment of sunflower seeds before sowing laser

6
13 Федюшко Ю. М.
Дослідження поверхневих змін рідин при використанні енергії пружних хвиль
Y. Fediushko
Research of superficial changes of liquids at use of energy of resilient waves

6
14 Мунтян В.О., Лисенко О.В., Коваль Д.М.
Теоретичний аналіз впливу низькоенергетичного електромагнітного випромінювання на стан біооб`єктів
V. Muntian, O. Lysenko, D. Koval
Theoretical analysis of low-energy electromagnetic radiation interac-tion with biological objects

6
15 Мунтян В.О., Лобода О.І.
Дослідження флуктуаційних процесів у варакторних помножувачах частоти
V. Myntіаn, A. Loboda
Study fluctuation processes in the varactor frequency multipliers

8
16 Диордиев В.Т.
Системные факторы энергетической эффективности динамического функционирования малогабаритной кормоприготовительной установки
V. Diordiev
Systemic factors the energy efficiency of the installing lower productivity for production of mixed feed in the dynamics

7
17 Діордієв В.Т., Кашкарьов А.О.
Функціональність АСК технологічним комплексом виробництва комбікормів
V. Diordiev, A. Kashkarov
Considered functions ACS technological complex production mixed-fodders

10
18 Куценко Ю.М., Лукашенко М.І.
Магнітогідродинамічне сортування сільськогосподарської продукції з використанням енергії ЕМП
Ju. Kushenko , N. Lukashenko
Magnetohydrodynamic sorting of agricultural products using electromagnetic energy

10
19 Сабо А.Г.
Адаптивна система з використанням нечіткої логіки для побудови моделі теплиці як об’єкту управління температурним режимом
A. Sabo
Adaptive fuzzy logic system for creation of the greenhouse model for temperature control

8

Прикладна геометрія, інженерна графіка

20 Найдиш А.В., Спірінцев Д.В.
Застосування додаткових умов моделювання у методі на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів
А. Naydysh, D. Spirintsev
Use of additional terms modeling in the method based on variative formations difference schemes of angular parametres

13
21 Малкіна В.М., Гавриленко Е.А.
Моделювання внутрішньої динамічної поверхні на основі дискретного лінійчатого каркаса
V. Malkyna, E. Gavrilenko
Modeling of internal dynamic surface on the basis of discrete linear frame

6
22 Верещага В.М., Бездітний А.О.
Побудова еквідистанти ДПК у точковому численні
V. Vereshaga, A. Bezditniy
A construction of the discretely presented curve's equidistant line in dot calculation

4


ЗАСНОВНИК: Таврійський державний агротехнологічний університет
© ТДАТУ, 2014
Головна сторінка видавництва