Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 16. Том 2


Мелітополь 2016


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2016. - Вип. 16. Т.2. - 232 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 6 від 29 листопада 2016 р.
     У збірнику наукових праць опубліковано матеріали за результатами досліджень у галузі механізації сільського господарства.
     Видання призначене для наукових працівників, викладачів, аспірантів, інженерно-технічного персоналу і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки та напрямках виробництва.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - д.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - д.т.н., проф. (відповідальний секретар); Гнатушенко В.В. - д.т.н., проф.; Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Єремєєв В.С. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф.; Леженкін О.М. - д.т.н., проф.; Малкіна В.М. – д.т.н. проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., с.н.с.; Федюшко Ю.М.- д.т.н., проф.; Фурман І.О.-д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877Титульний аркуш
ЗМІСТ


ЗМІСТ

1.     Панченко А.И., Волошина А.А., Гуйва С.Д., Леус Г.В. Методика контроля точности изготовления элементов вытеснительных и распределительных систем планетарных гидромашин
2.     Андренко П.М., Цента Є.М., Свинаренко М.С. Методика прогнозування надійності гідравлічних мереж
3.     Панченко А.І., Волошина А.А., Костюк А.М., Вишневський В.М. Обґрунтування початкових умов моделювання роботи гідрообертача планетарного типу, працюючого у складі гідроагрегата
4.     Сёмин Д.А., Левашов А.Н., Левашов Я.Н., Роговой А.С. Экспериментальные исследования рабочих характеристик вихрекамерных нагнетателей с двухсторонним всасыванием
5.     Пастушенко С.И. Анализ процесса сепарации очесанного вороха зерновых
6.     Діордієв В.Т., Новіков Г.В. Апаратний спосіб оцінки впливу електричного поля на обробку насіння зернових аерозолем робочого розчину
7.     Скляр О.Г., Болтянський Б.В., Гвоздєв О.В. Підвищення ефективності використання технічних засобів комбікормового виробництва методом системного підходу
8.     Волошина А.А., Лобода О.І. Дослідження коронного генератора аероіонів
9.     Бренч А.А., Груданов В.Я. Куттерные ножи с режущей кромкой в виде ломаной линии
10.     Дідур В.А.,Лисенко О.В., Адамова С.В. Сучасна енергетика: стан, проблеми, перспективи розвитку

11.     Тарасенко В.В., Гомонець О.П. Особливості проведення досліджень мікробіологічної забрудненості комбікорму з використанням методу газорозрядної візуалізації
12.     Тарасенко В.В., Болтянський Б.В., Дереза С.В. Використання енергозберігаючого обладнання для вологотеплової і термічної обробки концентрованих кормів
13.     Тарасенко В.В., Сушко О.В. Аналіз існуючих теорій руйнування крихких матеріалів
14.     Стефановський О.Б. Вплив основних факторів на тривалості етапів згоряння однорідних робочих сумішей в автомобільних двигунах
15.     Кушлик Р.Р. Дослідження фізичних властивостей сумішевого біодизеля після обробки його в гомогенізаторі
16.     Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Умови забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві
17.     Даниленко А.Л., Козлов В.Н., Максютов Р.Р. Оценка показателей качества и безопасности йод-полифруктозана методом хемилюминесцентного анализа
18.     Стефановський О.Б. Статистична залежність мiж кутами затримки займання i випередження впорскування палива у транспортних дизелiв
19.     Милаева И.И. Бесступенчатая гидрообъено-механическая трансмиссия тракторов
20.     Гуйва С.Д. Повышение экономичности и мощности бензинового двигателя

21.     Милаева И.И. Сравнение преимуществ и недостатков бензиновых и дизельных двигателей
22.     Пеньов О.В. Вибір матеріалу ріжучої частини лезового інструменту
23.     Павленко С.І. Обґрунтування механізованих комплексів для прискореного компостування на базі розкидачів органічних добрив
24.     Колодій О.С., Кюрчев С.В., Кюрчева Л.М. Результати впровадження пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника
25.     Верхоланцева В.А. Особенности элеваторной промышленности
26.     Дідур В.А., Назаренко І.П., Дідур В.В. Методика проектування електротехнологічного комплексу очищення рослинних олій
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 23.12.2016 р. друк. Rizo.
10,2 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор Панченко А.І.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна