Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 13. Том 3


Мелітополь 2013


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2013. - Вип. 13. Т.3. - 183 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 9 від 26 березня 2013 р.
     У випуску наукових праць наведено зміст статей за підсумками роботи щорічної науково-технічної конференції співробітників та аспірантів ТДАТУ та інших навчальних закладів. В основному представлено результати досліджень у галузі механізації технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.
     Випуск призначено для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів агротехнічних спеціальностей.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., проф. (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф.; Найдиш А.В. - д.т.н., проф.; Никифорова Л.Є. - д.т.н., проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Рогач Ю.П. - к.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Шацький В.В., Скляр О.Г.,Скляр Р.В., Солодка О.О. Вплив структури субстрату на вихід біогазу при метановому зброджуванні
2.     Болтянська Н.І., Болтянский О.В. Шляхи енергозбереження при забезпеченні мікроклімату на птахівничих фермах
3.     Мілько Д.О. Методологічні принципи формування системи кормозабезпечення на основі збереження якості кормової сировини
4.     Бакарджиев P. O., Гриценко В.Т. Параметри кулісного коромисло-повзунного преса-брикетувальника
5.     Котов Б. І., Кузьменко В.Ф. Математична модель динаміки сушіння листостеблових матеріалів активним вентилюванням
6.     Гранкіна О.В.,Гранкін С.Г. Обґрунтування режимів розкочування при ремонті деталей пластинуванням
7.     Паніна В.В., Рябов Р.М. Ресурсозберігаючий спосіб відновлення гільз циліндрів
8.     Новік О.Ю., Дашивець Г.І. Порівняльний аналіз економічної доцільності способів відновлення деталей наплавленням з урахуванням фактору часу
9.     Леженкин И. А. Математическая модель содержания соломы в очесанном ворохе озимой пшеницы

10.     Новік О.Ю., Дашивець Г.І. Дослідження ефективності профілактики тракторів
11.     Леженкін О.М. Обґрунтування стаціонарної технології збирання зернових для фермерських господарств
12.     Леженкин А.Н., Рубцов Н.А., Григоренко С.М. Определение скорости движения уборочного агрегата с переменной массой
13.     Шпиганович Т.О., Болтянський Б.В. Номограмний метод аналізу результатів багатофакторного експерименту
14.     Шацкий В.В., Демьяненко Д.В., Чумак В.А., Коломиец С.М. Модель распределения плотности зерновых материалов при однослойной подаче
15.     Уваров М.І., Махмудов І.І. Перспективи машинного кооперування для обслуговування с.-г. підприємств в умовах степової зони України
16.     Скляр О.Г., Скляр Р.В. Властивості біодобрив, що отримується після анаеробної ферментації гною
17.     Михайлов Е.В., Задосная Н.А. Свойства семян подсолнечника и показатели качества масличного сырья, поступающего на Мелитопольский маслоэкстракционный завод
18.     Колодій О.С. Методика дослідження впливу геометричного положення насіння в просторі, при потраплянні у вертикальний аспіраційний канал сепаратору
19.     Пастухов В.І., Тарасенко В.В. Підготовка води для краплинного зрошення

20.     Юдовинський В.Б., Пеньов О.В., Кюрчев С.В. Реологічні процеси у контакті абразивного зерна з поверхневим шаром металу при зношуванні
21.     Михайлов Є.В., Кольцов М.П. Травмування насіння зернових культур в процесі післязбиральної обробки та шляхи його зменшення
22.     Юдовинський В.Б., Кюрчев С.В., Мирненко Ю.П. Деформація поверхневого шару перлитової основи чавунів абразивним зерном при зношуванні
23.     Юдовинський В.Б., Кюрчев С.В., Пеньов О.В. Руйнування поверхневих шарів металу при терті
24.     Кольцов М.П., Матковський О.І. Тяговий опір коливального робочого органа викопувального плуга
25.     Юдовинский В.Б., Кюрчев С.В., Пенев О.В., Мирненко Ю.П. Дифференсация коэффициента износа материалов пар трения, работающих в среде биотоплива
26.     Кюрчев С.В., Колодій О.С. Методика дослідження раціонального діаметра патрубка постачання насіння в середині вертикального аспіраційного каналу
27.     Хмельовський В.С. Дослідження типорозмірного ряду бункера кормоприготувального агрегату

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 15.05.2013 р. друк. Rizo.
7,6 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Друкарня ТДАТУ.
     Відповідальний за випуск – к.т.н., доц. Скляр О.Г.
     Редактор – к.т.н., доц. Скляр Р.В.
     Кафедра технічних систем технології тваринництва
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна