Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 16. Том 1


Мелітополь 2016


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2016. - Вип. 16. Т.1. - 277 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 8 від 23 лютого 2016 р.
     У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень в галузі механізації сільського господарства, харчових виробництв, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів агропромислового та харчових виробництв.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - д.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - д.т.н., проф. (відповідальний секретар); Гнатушенко В.В. - д.т.н., проф.; Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Єремєєв В.С. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф.; Леженкін О.М. - д.т.н., проф.; Малкіна В.М. – д.т.н. проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., с.н.с.; Федюшко Ю.М.- д.т.н., проф.; Фурман І.О.-д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Ялпачик В.Ф., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О. Аналітичні засоби моделювання мікробіологічних та біохімічних процесів при зберіганні зернової маси
2.     Дейниченко Г.В., Самойчук К.О., Івженко А.О., Левченко Л.В. Аналіз конструкцій гомогенізаторів молочної промисловості
3.     Чурсинов Ю.А., Солоный Н.В., Аннамухаммедов Рахман Исследование процесса гранулирования-брикетирования кормовых смесей
4.     Паляничка Н.О., Антонова Г.В. Експериментальні дослідження впливу основних факторів на ступінь гомогенізації в імпульсному гомогенізаторі
5.     Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Механічне моделювання реологічної поведінки харчових матеріалів
6.     Стручаєв М.І., Ялпачик В.Ф., Тарасенко В.Г. Енергоефективне сушіння насіння гарбуза
7.     Харитонова А.І., Олексієнко В.О., Лісовий І.О. Лінійна модель процесу пророщування зерен ячменю
8.     Тищенко В.І., Божко Н.В. Якість та технологічні властивості свинини, що надходить на переробні підприємства Сумської області
9.     Болгова Н.В., Уханова І.М. Функціональні продукти харчування
10.     Гриньова Д.В. Розробка рецептури сардельок із заміною м’яса курки на м’ясо перепела
11.     Дейниченко Г.В., Мазняк З.О., Гузенко В.В., Удовенко О.О., Омельченко О.В. Розробка пристрою для інтенсифікації процесу ультрафільтраційного концентрування рідких високомолекулярних полідисперсних систем
12.     Губаль Л.М., Камсуліна Н.В. Удосконалення технології виробництва пельменів з використанням рослинних білків
13.     Коляновська Л.М.. Розробка виробництва сирокопчених ковбас функціонального спрямування
14.     Прісс О. П., Бандуренко Г.М. Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на інтенсивність дихання томатів впродовж зберігання
15.     Семко Т.В. Склад та вимоги до індустріального молока як сировини для виробництва сирів
16.     Болгова Н.В. Функціональні продукти харчування на основі молочної сироватки
17.     Смагин Д.А., Смоляк А.А. Разработка методики прогнозного расчета продолжительности тепловой обработки кулинарных изделий
18.     Акуленко С.В., Желудков А.Л. Повышение эффективности процесса куттерования
19.     Харкевич В.Г. Конструктивные решения и область применения аппаратов для измельчения хрупких и вязкопластичных пищевых материалов
20.     Шофул І.І. Обладнання для теплової обробки овочів без води та жирів
21.     Юдіна Т.І., Назаренко І.А. Технологічні параметри і режими одержання пюре з кабачків із заданими функціонально-технологічними властивостями
22.     Марцин Т.О. Технологія приготування м’ясних страв з застосуванням сучасних способів теплової обробки
23.     Медведєва А.О., Андрухова О.С. Інноваційна технологія десертів сорбет з використанням рідкого азоту
24.     Ялпачик Ф.Ю., Буденко С.Ф., Ялпачик О.В. Тенденції у розвитку конструкцій подрібнювачів кормів
25.     Васильєва О.О. Дослідження впливу високого тиску на мікробіологічні показники якості пасти з айви
26.     Горбенко О.А., Доценко Н.А., Кім Н.І. Результати досліджень механіко-технологічних властивостей насіння баштанних культур
27.     Доценко Н.А. Організаційні параметри системи менеджменту якості підприємства
28.     Сердюк М.Є., Байбєрова С.С. Вплив абіотичних факторів на розвиток фізіологічних розладів та мікробіологічних захворювань під час холодильного зберігання плодів яблуні
29.     Кочерга В.І. Удосконалення рецептурного складу бісквітного напівфабрикату
30.     Тагарева С., Стоянов Н., Митев П., Кемилев С., Гинев М., Мельник И. Влияние вида дуба и района его произрастания в республике Болгария на технологическую характеристику древесины
31.     Дейниченко Г.В., Самойчук К.О., Ковальов О.О. Конструкції струминних диспергаторів жирової фази молока
32.     Дейниченко Г.В., Гузенко В.В., Мельник О.Е., Перекрест В.В. Технічне оснащення процесів виробництва пектинових концентратів
33.     Постнов Г.М., Яковлєв О.В., Червоний В.М., Чеканов М.А. Дослідження процесу соління риби океанічного промислу за допомогою ультразвуку
34.     Дейниченко Г.В., Золотухіна І.В., Сефіханова К.А. Оптимізація рецептурного складу білково-вуглеводних напівфабрикатів
35.     Змєєва І.М. Підвищення продуктивності та точності процесу розливу за умов оптимального поєднання технологічних факторів та конструктивних параметрів гідравлічного тракту
36.     Мельник І.В., Гнатовська Д.О. Перспективи використання нетрадиційної рослинної сировини в рецептурах пива
37.     Полудненко О.В. Результати пошукового експерименту протитечійно-струминного змішування безалкогольних напоїв
38.     Олексієнко В.О., Червоткіна О.О., Циб В.Г. Дослідження механізмів гранулювання
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 03.03.2016 р. друк. Rizo.
12,8 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – к.т.н., проф. Ялпачик Ф.Ю.
     Редактор – к.т.н., доц. Самойчук К.О.
     Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна