Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 13. Том 5


Мелітополь 2013


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2013. - Вип. 13, Т.5. - 185 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 11 від 28 травня 2013 р.
     В наукових працях наведені результати науково-дослідних робіт, виконаних у відповідності з науково-технічною програмою «Розробка наукових основ, систем технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки Південного регіону України» (№ державної реєстрації 0107 U 008957).
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів і студентів.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., проф. (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф.; Найдиш А.В. - д.т.н., проф.; Никифорова Л.Є. - д.т.н., проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Рогач Ю.П. - к.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877до архіву номерів
ЗМІСТ

1.     Кучин В.Д., Никифорова Л.Е. Последствия глобального потепления климата на Земле
2.     Болбот I.М. Математична модель теплозабезпечення рослини в системі рослина-грунт-повітря
3.     Осинов С.М., Чапный Т.М., Кириченко М.В. М-линейный спектрометр
4.     Мірошник О.О., Святобатько А.В. Моделювання нейронної мережі для задач прогнозування фізичних параметрів
5.     Пальчик А.О., Бурега Н.В. Використання фотобіореактора в альтернативних системах енергозабезпечення
6.     Тиховод С.М. Использование универсальной компьютерной модели COLO для исследования динамических электромагнитных процессов в системе трансформатор-преобразователь
7.     Савченко О.А., Дудніков С.М. Тактика поведінки персоналу електричних мереж в умовах утворення ожеледі на ПЛ
8.     Куценко Ю.Н. Определение параметров полей, создаваемых системой намагниченных частиц
9.     Синявський О.Ю., Савченко В.В. Енергетика перехідних процесів в асинхронних електроприводах при відхиленні напруги і частоти струму

10.     Стьопін Ю.О., Попова І.О. Дослідження роботи асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг у перехідних режимах
11.     Ковальчук І. М., Бархатов О.М., Синкевич В.П., Скрипка В.С. Розробка та обґрунтування ефективності технологічного світлодіодного освітлення пташника промислової череди курей-несучок
12.     Никифорова Л.Е., Гаевская И.В., Орел И.А. Феноменология регистрации запахов млекопитающими
13.     Сотнік О.В., Лисиченко М.Л., Вітренко М.М. Дослідження зв’язку між активними та реактивними складовими нaвантаження в сільських електричних мережах комунально-побутового призначення
14.     Ковалишин Б.М., Червінський Л.С. Cпособи активації молекул-реагентів реакції горіння для підвищення ефективності паливних установок
15.     Середин М.Ю., Лисиченко М.Л. Аналіз впливу якості електричної енергії на ефективність роботи машин безперервного транспортування на елеваторних комплексах
16.     Назаренко І.П. Дослідження енергетичних показників електродних систем електросепараторів
17.     Вороновский И.Б. Моделирование надёжности и износа топливной системы дизельного двигателя МТА
18.     Постнікова М.В. Аналіз використання електроенергії в обладнанні потокових ліній зерноочисних агрегатів
19.     Сорокин М.С. Определение биотропных параметров ЭМП для повышения устойчивости спермиев животных при криоконсервации

20.     Гулевский В.Б., Кузнецов И.О., Кузнецова А.В. Особенности ремонта деталей автомобилей
21.     Скоробогатова І.В. Аналіз проблем побудови системи автоматичного управління тепловою роботою камерної печі
22.     Гончарова Н.В. Диагностирование и прогнозирование эксплуатационных режимов работы асинхронных электродвигателей
23.     Стойчев Д.В. Облегчение пусковых режимов асинхронных электродвигателей в условиях соизмеримой мощности
24.     Тищенко А.О., Буряк А.В. Тепловые процессы при электроотоплении помещений с использованием электронагревателей трансформаторного типа
25.     Леженкін О.М. Механіко-математичні дослідження відносного руху причіпної зернозбиральної машини
26.     Lysenko O.V., Adamova S.V. Сommon approaches analysis of wind power integrating into the grid
27.     Квітка С.О., Нестерчук Д.М., Квитка О.С. Дослідження теплових процесів асинхронних електродвигунів під дією струмового навантаження та розробка пристрою захисту від аварійних режимів роботи
28.     Курашкин С.Ф. Пути повышения надежности электроснабжения и качества электрической энергии в АПК
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 27.06.2013 р. друк. Rizo.
7,7 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Друкарня «Люкс», ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – д.т.н., професор Никифорова Л.Є.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна