Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 12. Том 4


Мелітополь 2012
     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2012. - Вип. 12. Т.4. - 278 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 5 від 27 листопада 2012 р.
     У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень в галузі механізації сільського господарства, харчових виробництв, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів агропромислового та харчових виробництв.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., проф. (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф.; Найдиш А.В. - д.т.н., проф.; Никифорова Л.Є. - д.т.н., проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Рогач Ю.П. - к.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Ялпачик В.Ф. Моделювання і розрахунок теплофізичних властивостей харчової сировини рослинного походження
2.     Ялпачик Ф.Ю., Янаков В.П., Човпило А.П. Визначення технічної ефективності сучасних тістомісильних машин
3.     Паламарчук І.П., Полєвода Ю.А. Дослідження основних факторів, що визначають процес вібровідцентрового розділення сирого гліцерину
4.     Гвоздєв О.В., Ялпачик О.В. Енергоємність процесу подрібнення зерна в дробарці з вертикальним ротором
5.     Шпиганович Т.О. Спосіб гравітаційної сепарації зерна
6.     Самойчук К.О., Котенко В.І., Іванова В.В. Вдосконалення конструкції матриці шнекової машини для формування цукеркових виробів
7.     Паляничка Н.О. Визначення градієнту швидкості потоку молока при імпульсній гомогенізації
8.     Янчева М.О., Дроменко О.Б., Рудніченко Л.Л. Аналіз сучасного стану застосування добавок кріопротекторної дії у технологіях замороженої м'ясної продукції
9.     Сербій Є.К., Новохацький М.Л. Можливості пролонгованого використання елементів дражувальної оболонки насіння овочевих культур
10.     Товма Л.Ю., Горальчук А.Б. Встановлення закономірностей стабілізації піноемульсійних систем

11.     Большакова В.А., Камсуліна Н.В. Розробка технологіі м’ясних біфштексів з використанням полісахаридів
12.     Зенькова М.Л., Назарова О.О. Новый вид консервированных продуктов из зернового сырья
13.     Думенко К.М., Павлюченко І.С., Полянський П.М., Шевченко К.С. Розробка машини транспортерного типу для подрібнення насінників гарбуза
14.     Бренч А.А., Дацук И.Е. Исследование процесса разделения мясокостного сырья птицы в шнековых обвалочных прессах
15.     Болгова Н.В., Удянська Ю.О. Аналіз використання какао-замінників вітчизняними виробниками шоколаду
16.     Горальчук А.Б., Трощий Т.В., Сабадош Г.О. Аналітичне обґрунтування розробки молочних десертів
17.     Єрьоменко Д.О., Лебедєв І.М. Напрямки використання вторинних енергоресурсів на підприємствах харчової промисловості
18.     Федак Н.В., Дихтярь А.М., Кириченко В.В., Тимчук С.М., Поздняков В.В., Тимчук В.М. Динаміка вмісту токоферолів в оліях соняшнику з різним жирнокислотним складом в процесі нагрівання
19.     Горбенко О.А., Чебан О.Я., Норинський О.І. Дослідження фізико-механічних і технологічних властивостей томатів та технологічної маси
20.     Коляновська Л.М. Визначення коефіцієнта дифузії для системи «тверда олієвмісна структура – розчинник»

21.     Вікуль С.І., Мельник І.В., Вікуль О.О. Порівняльна характеристика якості кагорів за показником біологічної активності
22.     Кирик И.М., Василевская С.И. Исследование процесса инфракрасного нагрева в бытовых тепловых аппаратах
23.     Кіріченко В.О. Діагностика обладнання харчових виробництв за шумовими характеристиками
24.     Лавріненко Н.М., Бескровний О.І. Моделювання перемішування в’язкопластичних харчових середовищ
25.     Молоканова Л.В., Лукомський Ю.О. Оптимізація складу м'ясних січених напівфабрикатів математичними методами
26.     Сильченко О.Є. Моделювання розподілу деформацій епокситіїранових клеїв з металевими наповнювачами
27.     Шеїна А. В. Вплив швидкості деформації на пружні властивості овочів
28.     Кольцов А.Г., Шамутдинов А.Х., Дмитриев Ю.А. Экспериментальные исследования механизма параллельной кинематики типа «платформа Стюарта
29.     Червоткіна О.О., Олексієнко В.О., Фучаджи Н.О. Раціональне використання відходів виробництва морквяного соку
30.     Самойчук К.О., Ковальов О.О., Івженко А.О. Аналіз методів оцінювання якості гомогенізації молока

31.     Волошина А.А. Математическая модель предохранительного клапана непрямого действия
32.     Білонога Ю.Л., Корнієнко О.Я., Варивода Ю.Ю., Ціж Б.Р., Максисько О.Р. Доцільне співвідношення найбільш поверхнево- активної композиційної суміші на основі рослинних олій
33.     Олексієнко В.О., Самойчук К.О., Буденко С.Ф., Свірень М.О. Допоміжні енергозберігаючі системи опалення для малих підприємств
34.     Ракул О.І. Експериментальні дослідження процесу відокремлення качанів кукурудзи на качановідокремлювальному апараті багатофакторної дії
35.     Кислюк Л.В., Фурман І.О. Основні напрями технологічно-організаційного розвитку бібліотек комунікаційному просторі України
36.     Тимчук С.А. , Фурман И.А., М.А. Сиротенко Структурная оптимизация разветвленной секционированной сети электроснабжения в условиях многокритериальности и неопределенности исходной информации

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 20.12.2012 р. друк. Rizo.
16,3 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – к.т.н., проф. Ялпачик Ф.Ю.
     Редактор – к.т.н., доц. Самойчук К.О.
     Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна