Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 11. Том 6


Мелітополь 2011


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2011. - Вип. 11. Т.6. - 358 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 4 від 29 листопада 2011 р.
     У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень в галузі механізації сільського господарства, харчових виробництв, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів агропромислового та харчових виробництв.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААНУ, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., проф. (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААНУ, д.т.н., проф.; Найдиш А.В. - д.т.н., проф.; Никифорова Л.Є. - д.т.н., проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Рогач Ю.П. - к.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877ЗМІСТ

1.     Зотова І.О., Сукманов В.О. Раціональні параметри дії високого тиску для одержання яблучного пектину
2.     Заплетніков І.М., Кіріченко В.О., Шеїна А.В. Дослідження коефіцієнтів тертя овочів по сталі
3.     Заплетніков І.М.,Дахов О.Г. Стенд для комплексної оцінки експлуатаційних параметрів овочерізки
4.     Ялпачик В.Ф. Математичне моделювання процесів заморожування плодоовочевої сировини за різних умов теплообміну
5.     Ялпачик Ф.Ю., Шпиганович Т.О. Визначення суттєвих факторів гравітаційної сепарації зерна методом Дельфи
6.     Камилов Ф.Х., Мамцев А.Н., Абдуллина Г.М., Лобырева О.В., Козлов В.Н. Активность ферментов пентозофосфатного цикла окисления глюкозы при гипотиреозе и его коррекции
7.     Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Шпиганович Т.О. Вдосконалення процесу виробництва м’якого морозива
8.     Горбенко О.А., Стрельцов В.В., Горбенко Н.А. Аналіз теоретичних досліджень процесу пресування олійної сировини
9.     Ялпачик Ф.Ю., Кулик А.С. Технологія виробництва плавленого сиру
10.     Молоканова Л.В., Квасніков А.А. Вплив способу отримання барвників з кизилу і терену на їх функціональні властивості при використанні у виробництві варених ковбас

11.     Самойчук К.О., Ковальов О.О. Розробка лабораторного зразка струминного гомогенізатору з роздільною подачею вершків
12.     Кормановський С. І., Спірін А. В., Спірін С. А. Використання методів розпізнавання образної інформації для сортування овочевих культур
13.     Ялпачик Ф.Ю., Терещенко А.В., Янаков В.П. Дослідження вдосконалення технології хлібопекарної продукції
14.     Ялпачик В.Ф., Верхоланцева В.А. Обгрунтування режимів та способів зберігання зерна
15.     Гордієнко О.В., Челпанов Р.І. Розробка техніки та технології різання харчових продуктів пульсуючим високошвидкісним струменем води
16.     Гвоздєв О.В., Гвоздєв В.О., Павловський Д.О. Вдосконалення ріжучого механізму вовчка з використанням програми LGraf
17.     Самойчук К.О., Ганзіна Л.Ю. Вдосконалення конструкції формуючої насадки комбайна 01 MG для виробництва пельменних напівфабрикатів
18.     Петриченко С.В., Назаренко І.П., Лобода О.І. Математичні моделі систем автоматичного управління
19.     Тіхосова Г.А., Горач О.О. Сутність технологічного процесу одержання трести із соломи льону олійного
20.     Гвоздєв О.В., Котенко В.І., Мендюк Є.В. Визначення діаметру розпилювачів бункерного зволожувача зерна

21.     Терзієв С.Г., Ружицька Н.В., Саламаха В.І., Малашевич С.А. Дослідження процесу сушіння шламу кави під дією інфрачервоного випромінювання
22.     Мітков Б.В., Болтянський В.М., Мітков В.Б., Михайлов О.В. Регенерація відпрацьованих олив з метою їх повторного використання
23.     Юхименко Н.П., Рожкова Л.Г. Оцінка енерговитрат у процесі подрібнення зернистих харчових продуктів
24.     Коломиец С.М. Основы оптимизации технико-технологического обеспечения производства свинины
25.     Ялпачик О.В., Самойчук К.О., Гвоздєв О.В. Визначення напруг руйнування зерна
26.     Берека О.М., Усенко С.М., Петриченко С.В. Часткові розряди в зерновій масі під дією сильного електричного поля
27.     Гвоздєв О.В., Паляничка Н.О. Обгрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока
28.     Терешкін О.Г., Горєлков Д.В., Дуб В.В., Сагаянц І.С. Аналіз процесу очищення цибулі ріпчастої та обґрунтування конструкції апарата для його реалізації
29.     Самойчук К.О., Колєснік Ю.Ю. Дослідження процесу очищення картоплі та вдосконалення кожуроочисної машини
30.     Бандура В.М., Коляновська Л.М. Вплив мікрохвильового поля інверторної та імпульсної дії на інтенсифікування екстрагування олії рослинної сировини

31.     Бондаренко Л.Ю., Кузьмінов В.В. Визначення щільності розподілу швидкості кульки в очисному пристрої установки для калібрування насіння
32.     Самойчук К.О., Полудненко О.В. Аналіз обладнання для перемішування рідких компонентів
33.     Буйвол С.М., Бурдо О.Г. Узагальнення бази експериментальних даних при екстрагуванні рослинної сировини в електромагнітному полі
34.     Терешкін О.Г., Дуб В.В., Балик О.В. Дослідження електродного способу пароутворення
35.     Головенко Т.М., Мєняйло І.О., Бойко Г.А. Порівняльний аналіз внутрішньої будови стебел льону олійного та льону-довгунця
36.     Головко М.П., Серік М.Л., Полупан В.В. Наукове обгрунтування розробки білково-мінерального комплексу для використання в технології м'ясних посічених виробів
37.     Болгова Н.В., Чіванов В.Д. Дослідження сезонних змін в складі жирних кислот молока
38.     Круглий Д.Г., Прохорова Н.І. Створення екологічно безпечних технологій одержання лляної трести
39.     Дубініна А.А., Янчева М.О., Ольховська В.С. Визначення комплексного показника якості томатів різних ботанічних сортів
40.     Козлова Т.В., Митюк А.М. Формування та державнерегулювання ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

41.     Олексієнко В.О., Червоткіна О.О. Гранулювання відходів олійного виробництва
42.     Гвоздєв О.В., Чеботаєва О.П. Огляд досліджень теорій збивання вершків і утворення масляного зерна
43.     Пузік Л.М. Залежність хімічного складу плодів дині від особливостей сорту
44.     Білонога Ю.Л., Корнієнко О.Я., Ціж Б.Р., Білонога Д.М., Варивода Ю.Ю. Інтенсифікація процесу виготовлення вершкового масла методом збивання
45.     Ялпачик Ф.Ю., Змєєва І. М. Методика проведення експериментальних досліджень процесу розливу харчових рідин
46.     Панченко А.И., Волошина А.А., Верещага В.М., Зуев А.А. Математическая модель торцевой распределительной системы с окнами в форме паза
47.     Панченко А.И., Тарасенко В.В., Засядько А.И., Обернихин Ю.П. Разработка инструментария для моделирования изменения геометрических параметров распределительной системы гидромотора
48.     Лебедєв А.Т., Калінін Є.І., Шуляк М.Л. Теоретична оцінка зміни ефективних показників двигуна внутрішнього згоряння при зміні температури навколишнього середовища
49.     Леженкин А.Н., Бедлецкий Г.В., Болтянский О.В., Панченко И.А. Повышение эксплуатационной эффективности прицепной уборочной машины путем гидрофикации привода ее рабочих органов

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 01.12.2011 р. друк. Rizo.
21,1 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – к.т.н., проф. Ялпачик Ф.Ю.
     Редактор – к.т.н., доц. Самойчук К.О.
     Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна