Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 10. Том 7


Мелітополь 2010


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2010. - Вип. 10. Т.7. - 360 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 7 від 02 лютого 2010 р.
     У випуску наведені результати науково-дослідних робіт, виконаних у відповідності з науково-технічною програмою «Розробка наукових основ, систем технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки Південного регіону України»
(№ держреєстрації 0107 U 008957).
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., професор, ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - д.т.н., професор (заст. головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., професор, (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., професор; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. УААН, д.т.н., професор; Найдиш А.В. - д.т.н., професор; Овчаров В.В. - д.т.н., професор; Панченко А.І. - д.т.н., професор; Рогач Ю.П. - к.т.н., професор; Скляр О.Г. - к.т.н., доцент; Тарасенко В.В. - д.т.н., професор; Яковлєв В.Ф. - к.т.н., професор; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., доцент.
ISSN 2078-0877


ЗМІСТ

1.     Кюрчев В.М., Надикто В.Т. Математичне моделювання функціонування машинно-тракторних агрегатів
2.     Безуглий М.Д., Адамчук В.В., Булгаков В.М. Основні завдання галузі механізації сільського господарства на сучасному етапі
3.     Надикто В.Т., Парахін О.О., Аюбов А.І. Математична модель транспортного руху блоково-модульного МТА
4.     Тищенко Л.Н., Ольшанский В.П., Ольшанский С.В. О колебаниях скорости неоднородного слоя зерновой смеси на плоском виброрешете
5.     Дидур В.А. Моделирование процесса сушки репродуктивных семян масличных культур применительно к контейнерной технологии
6.     Булгаков В.М., Бендера І.М., Гуцул Т.Д. Аналітичне дослідження ударної взаємодії вібраційного викопуючого робочого органу з коренеплодом цукрового буряку
7.     Рогач Ю.П. Модернізація аграрної освіти за допомогою моделювання навчального процесу
8.     Лебедев А.Т., Артемов Н.П., Кот А.В., Подригало М.А. Оценка управляемости мобильных машин методом парциальных ускорений
9.     Смердов А.А. Математические модели энергетических процессов в возобновляемой солнечной энергетике
10.     Огнев О.Г. Методология формирования системы технологических допусков контроля качества производственных операций в земледелии
11.     Z. Kiernicki, M. Kosinski Some properties of sting biofuel
12.     Близнюченко А.Г. Математическое моделирование генетических процессов в животноводстве
13.     Лепёшкин Н.Д., Салапура Ю.Л. Результаты исследований качества работы пневматической высевающей системы группового дозирования посевного материала
14.     Самосюк В.Г., Чеботарев В.П. Перспективные направления интенсификации сельскохозяйственного производства республики Беларусь
15.     Ярошенко П.М., Артьомов М.П. Математична модель руху комбінованого посівного агрегату
16.     Булгаков В.М., Гриник І.В., Леженкін О.М. Побудова розрахункової моделі відносного руху причіпного зернозбирального агрегату
17.     Гринь Ю.І., Караєв О.Г., Музика О.П. Обґрунтування параметрів дискових водоочисних фільтрів
18.     Пастухов В.І., Ольшанський В.П., Скофенко С.М. Математична модель поздовжніх кутових коливань в динамічній системі "трактор - начіпка - плуг"
19.     Махмудов І.І. Сільськогосподарські кооперативи для тваринництва в умовах промислового регіону
20.     Чеботарев В.П., Бакач Н.Г., Кострома С.П. Моделирование процесса обработки почвы активно-пассивными рабочими органами
21.     Ольшанский В.П., Ольшанский С.В., Дидур В.А. Колебания скорости неоднородного слоя зерновой смеси, вызванные поперечными вибрациями решета
22.     Середа Л.П., Зінєв М.В. Розробка і дослідження роботи мобільного агрегату для переробки в щепу деревних відходів
23.     Бакум М.В., Кириченко Р.В. Моделювання технологічного процесу вібраційно-дискового висівного апарата
24.     Тищенко Л.Н., Слипченко М.В. К исследованию динамики продуваемого слоя зерновой смеси
25.     Кіндер М.В.,Слинько О.П. Моделювання системи "ресурси - технології - врожаї"
26.     Середа Л.П., Зінєв М.В. Дослідження роботи гідравлічних систем тракторів і сільськогосподарських машин на робочих рідинах біологічного походження
27.     Цыганенко М.А., Данков В.В. Способ восстановительного обслуживания аккумуляторов в составе аккумуляторных батарей разных типов
28.     Арсенюк О.В. Особливість обробітку ґрунту ґрунтовим розпушувачем з вертикальним ротором
29.     Ветохин В.И. К вопросу разработки системной модели крошения пласта почвы
30.     Голуб Г.А., Вірьовка В.О., Чуба В.В., Кучик Н.Г. Моделювання процесів виробництва і використання біопалив
31.     Пастушенко С.И. Оптимальное проектирование структурных схем гидропривода сельскохозяйственной техники методами теории графов
32.     Мороз О.М., Черенков О.Д. Дослідження взаємодії звукової хвилі і стержнів решітчастого транспортера мийної машини вовни з плоскими гідродинамічними випромінювачами
33.     Синицын Н.П. Моделирование процесса влаготепловой обработки сыпучих кормов паровоздушной смесью
34.     Грабчак І.В. Моделювання переміщення ґрунту робочою поверхнею сферичного дискового передплужника комбінованого плуга
35.     Корчак М.М. Аналіз технологій і конструкцій машин для обробітку ґрунту, засміченого рослинними залишками грубостеблових культур
36.     Нікітін В.В. Моделювання площі живлення рослин зернових культур при різних способах сівби
37.     Павельчук Ю.Ф. Результати дослідження сошників для підгрунтово-розкидної сівби зернових
38.     Рудь А.В., Думанський О.В. Системи моделювання автоматичного регулювання потужності дизельного двигуна
39.     Алексеєв В.В., Зубкова К.В. Моделювання теплової ізоляції будівель
40.     Кобець А.С., Нагієва Н.О. Моделювання технологічного процесу відцентрового розкидача мінеральних добрив
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 26.08.2010 р. друк. Rizo.
22,5 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск - д.т.н., професор Дідур В.А.
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна